การประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน จังหวัดอุบลราชธานี (CHRO จังหวัดอุบลราชธานี)

1/2563

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.30-16:30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วาระก่อนการประชุม

: :

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งแนวทางการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับราชการต่อ

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โควตานักศึกษาพยาบาลและสายงานอื่น 9 สายงาน เพื่อรับเข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การจัดสรรตำแหน่งเพื่อจ้างนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา ปี 2563 ตามหนังสือ สธ 0208.04/ว 821 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 (จ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง)/พกส.)

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4การประเมินผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 10

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5การจัดทำแผนกำลังคนตามการจัดระบบบริการ โดยเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6การจัดสรรงบเงินอุดหนุนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบบริการสุขภาพ (service plan) ปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8สรุปการทำสัญญากับนักศึกษาพยาบาล จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ พ.ศ. 2562
การทำสัญญากับนักศึกษาพยาบาล จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการศึกษาในวิชาชีพที่ขาดแคลนตามแผนกรอบอัตรากำลัง พ.ศ. 2562

นศ. ชั้นปีที่ 2 – 77 ราย (วพบ.สปส. ทั้งหมด)

นศ. ชั้นปีที่ 1 – 93 ราย
(วพบ.สปส. 40 ขอนแก่น 6 อุตรดิตถ์ 1 พิษณุโลก 1 นพรัตน์วชิระ 1 สงขลา 44)
ขรก. ลาศึกษาต่อ 2 ราย (นางสาวเจษฎารัตน์ แก้วอนันต์ และ นางสาวกนกวรรณ ท้าวมา)

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9สรุป การจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 ตุลาคม 2562

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10สรุปการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวต่อเนื่องและการปรับค่าจ้างประจำปี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11สรุปการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (ข้าราชการที่บรรจุตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562)

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12เปลี่ยนรอบการย้ายวันที่ 1 สิงหาคม 2563
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือ ว98 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563
เอกสารประกอบ
jpg

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13สรุปการออกคำสั่งจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในเดือนธันวาคม 2562
ในเดือนธันวาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกคำสั่งจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) จำนวน 2 คำสั่ง คือ

- คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 199/2562 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 จำนวน 194 ราย มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2561

- คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 226/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 จำนวน 246 ราย มีผลตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2562

- ยังมีบัญชีผู้ผ่านการประเมินที่อยู่ในระหว่างตรวจสอบข้อมูลกับบางหน่วยงาน และจะดำเนินการออกคำสั่งอีก 1 คำสั่งภายในสัปดาห์หน้า (มีผลตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2562)
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14แนวทางและวิธีการย้าย และการให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ กรณีข้ามจังหวัด (ย้าย online)
แจ้งหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 98 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15การลาศึกษา ฝึกอบรมภายในประเทศประจำปีงบประมาณ 2563
ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีที่ อบ 0032.023/ว 8549 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานทุกแห่งในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความประสงค์จะขอลาศึกษาต่อ หรือ ฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ยื่นใบแสดงความจำนง ให้หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผู้แสดงความจำนงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นพ 1013.8.5/ว 22 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552) และรวบรวมใบแสดงความจำนงที่ผ่านการตรวจสอบและความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา ส่งมาที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นั้น
มีบุคลากรยื่นความจำนงจำนวนทั้งสิ้น 473 ราย

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16การเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบ 1 ตุลาคม 2562 เพิ่มเติม
หนังสือศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ (บค.) 0017.5/6917 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาจัดสรรเงินเพิ่มเติม (โควตา 0.10%) ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562) ให้แก่ส่วนราชการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้รับ วงเงิน 81,340.- บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17ลาศึกษาต่อ

เอกสารประกอบ
pptx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18ขออนุมัติลาศึกษาต่อ

เอกสารประกอบ
xls

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19การย้ายหมุนเวียน แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2563 (ย้ายข้ามจังหวัด)
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 2753 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562

- วันที่ 2-15 มกราคม 2563 ผู้ขอย้ายแสดงความจำนง ผ่านความเห็นชอบผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

- วันที่ 16-29 มกราคม 2563 ภายในเวลา 16.30 น. ส่วนราชการต้นทาง/ปลายทาง พิจารณาให้ความเห็นการย้าย

สรุป ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ขอย้ายเข้าจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 ราย ขอย้ายออกจำนวน 7 รายเอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20การขอย้ายภายในจังหวัดของ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร 2563
แพทย์ ยื่นคำขอย้าย 22 ราย ทันตแพทย์ 4 ราย และ เภสัชกร 3 ราย
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21การขอย้ายภายในจังหวัดอุบลราชธานี
(1) จพ.เภสัชกรรม ขอย้าย 6 ราย (ขรก. 1 ราย พกส. 2 ราย และลจ.ชค 3 ราย)
(2) จพ.เวชสถิติ ขรก. ขอย้าย 3 ราย
(3) จพ.สาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) ขอย้าย 2 ราย
(4) จพ.โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
(5) นักวิชาการสาธารณสุข ขรก. 8 ราย พกส. 4 ราย และลจ.ชค. 1 ราย
(6) จพ.ทันตสาธารณสุข ขรก. ขอย้าย 3 ราย
(7) นว.สธ. (เวชสถิติ)
(8) พยาบาลวิชาชีพ ขรก. 30 ราย และลจ.ชค. 1 ราย
(9) แพทย์แผนไทย
(10) อื่น ๆ นักเทคนิคการแพทย์ 1 ราย
จพ.สธ. 3 ราย
เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22ขอย้ายภายในอำเภอเดียวกัน (ในสังกัด สนง.สสอ./รพ.สต.) และ การขอย้าย จ18
ขอย้ายภายในอำเภอเดียวกัน (ในสังกัด สนง.สสอ./รพ.สต.) จำนวน 11 ราย และ การขอย้าย จ18 จำนวน 16 ราย

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23การขออนุมัติจ้างพนักงานประทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว
ขออนุมัติจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 19 ราย

ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 27 ราย

เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24การขอใช้ตำแหน่งว่าง และการขอเปลี่ยนตำแหน่ง
(1) มีข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป 5 ราย ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี และมีผลขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แสดงความจำนงขอปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เป็น นักวิชาการสาธารณสุข 4 ราย (ผลสอบหมดอายุ ตุลาคม 2563) และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ราย

(2) มีข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป 7 ราย ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี แสดงความจำนงขอปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เป็น
นักเทคนิคการแพทย์ 3 ราย (ขอแล้ว 1 ราย)
แพทย์แผนไทย 2 ราย
พยาบาลวิชาชีพ 2 ราย
เอกสารประกอบ
xlsx

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ