การประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน (CHRO) จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วาระก่อนการประชุม (เริ่มเวลา 13:00 น.)

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ประชุม “คณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รอบการประเมินเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2563”

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การจัดทำแผนพัฒนาบุคคล

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 39376/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
แต่งตั้งให้ "นายธานินทร์ ไชยานุกูล" สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง "นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) เชี่ยวชาญ" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 39221/2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
แต่งตั้งให้ "นางสาวจุไรรัตน์ ทุมนันท์" นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง "ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลตระการพืชผล" ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563


มติที่ประชุม
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2แนวทางการทำแผน HR ปีงบประมาณ 2564 ให้สอดคล้องกับแผนการเงินการคลัง

HRM - การขอจ้างเพิ่ม (ลูกจ้างชั่วคราว/พกส.) พิจารณาปีละ 2 ครั้ง รอบตุลาคม และ เมษายน
การโยกย้าย พิจารณาปีละ 2 ครั้ง ยกเว้น พกส. ระเบียบกำหนดปีละ 1 ครั้ง

HRD - การแสดงความจำนงลาศึกษา/ฝึกอบรม ต้องอยู่ในหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์กร/service plan
รวบรวมใบแสดงความจำนงภายใน ธันวาคม พิจารณาปีละ 1 ครั้ง
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3ประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกค่าจ้างประจำปี ในระบบ HROPS

รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0032.010/8458 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เชิญประชุม (แยกรายโซน) วันที่ 27, 28, 29, 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4คำสั่งข้าราชการ (โควิดระยะที่ 1) จำนวน 264 ราย

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1572/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก 21,338 ราย เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 264 ราย โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

จังหวัดอุบลราชธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 36366/2563 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563


เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5คำสั่งข้าราชการ (โควิดระยะที่ 2) จำนวน 83 ราย

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2153/2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก 4,097 ราย เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 83 ราย โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

จังหวัดอุบลราชธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 39211/2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6คำสั่งข้าราชการตำแหน่งแพทย์แผนไทย 14 ตำแหน่ง

คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 37276/2563 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 14 ราย โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

จังหวัดอุบลราชธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 4 คำสั่ง ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 39494/2563 (รพร.เดชอุดม), 39493/2563 (รพช), 39494/2563 (สอน.ไร่ใต้) และ 39497/2563 (รพ.สต.ช่องเม็ก) ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ข้าราชการระดับเชี่ยวชาญขอย้ายภายในจังหวัด

ด้วย นางอุมาพร รุ่งรัศมีทวีมานะ ตำแหน่ง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลตระการพืชผล ขอย้ายไปรับราชการตำแหน่ง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เหตุผลในการขอย้าย เพื่อดูแลสุขภาพตนเองและดูแลบุพการีครอบครัว

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 8 ลงวันที่ 10 มกราคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย การโอน การให้ปฏิบัติราชการและการยืมตัวข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554
หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 2.1.3 วิธีดำเนินการย้าย
- การย้ายภายในจังหวัด (ระดับเชี่ยวชาญ) มีขั้นตอน ดังนี้
(1) ผู้ขอย้ายยื่นเรื่องขอย้ายต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
(2) จังหวัดตรวจสอบตำแหน่งว่าง ที่จะใช้รับย้าย
(3) พิจารณาความเหมาะสมในการย้ายโดยให้มีคณะกรรมการแต่งตั้งโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจารณาความเหมาะสม แล้วเสนอความเห็นต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(4) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(5) จังหวัดส่งเรื่องให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการพร้อมเอกสารการขอย้าย
ฯลฯ

ผลการตรวจสอบตำแหน่งว่าง ที่จะใช้รับย้าย : ไม่มีที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีตำแหน่งว่างจากการเกษียณที่โรงพยาบาลสำโรง ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ดำเนินการการประกาศรับสมัครและคัดเลือก

เสนอที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็น เพื่อเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2ข้าราชการ COVID-19 ระยะที่ 2 ที่ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุไม่ตรงกับปฏิบัติงานจริง จ.18 จำนวน 17 ราย
เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ปฏิบัติงานที่เดิม (ก่อนบรรจุ) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออัตรากำลังและการให้บริการประชาชน เนื่องจากเลขตำแหน่งเดิมถูกห้ามใช้ (ยุบ)

มติที่ประชุม
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด online (รอบ สป. ออกคำสั่ง 1 กุมภาพันธ์ 2564)
หน่วยงานต้นทางและหน่วยงานปลายทาง เสนอความเห็นการย้ายต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามให้ความเห็นการย้าย และต้องบันทึกลงระบบย้าย online ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 15 ตุลาคม 2563

(1) ขอย้ายออกนอกจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 13 ราย

(2) ขอย้ายเข้าจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 15 ราย

มติที่ประชุม

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4ข้าราชการ ขอย้ายภายในจังหวัดอุบลราชธานี
ข้าราชการ ยื่นคำขอย้ายภายในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 68 ราย (ณ เวลา 20.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม 2563) สรุป ดังนี้
(1) นายแพทย์ 3 ราย
(2) ทันตแพทย์ 1 ราย
(3) จพ.ทันตสาธารณสุข 4 ราย
(4) เภสัชกร 3 ราย
(5) จพ.เภสัชกรรม 3 ราย
(6) นักเทคนิคการแพทย์ 4 ราย
(7) แพทย์แผนไทย 1 ราย
(8) นักจัดการทั่วไป 1 ราย
(9) นักวิชาการสาธารณสุข 6 ราย
(10) จพ.สาธารณสุข 8 ราย
(11) พยาบาลวิชาชีพ 34 ราย

มติที่ประชุม
เอกสารประกอบ
xlsx

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา (ต่อ)

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ข้าราชการขอย้ายภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดียวกัน
จำนวน 14 ราย (รวม ผอ.รพ.สต. 3 ราย)


มติที่ประชุม
เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2ข้าราชการขอย้ายให้ตรงปฏิบัติงานจริง
รับคำขอย้าย 26 ราย

มติที่ประชุม
เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3พนักงานกระทรวงและลูกจ้างชั่วคราว (นักเรียนทุน) ขอย้าย
พกส. 3 ราย และ ลูกจ้างชั่วคราว (นักเรียนทุน) 1 ราย ขอย้าย


มติที่ประชุม
เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4ขออนุมัติจ้าง พกส. / ลูกจ้างชั่วคราว
หน่วยงาน ยื่นขอจ้าง พกส. จำนวน 58 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 69 ตำแหน่ง
รวมทั้งสิ้น 127 ตำแหน่ง


มติที่ประชุม
เอกสารประกอบ
xls

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

: :