ประชุม CHRO จังหวัดอุบลราชธานี (ทดสอบ)

4/2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

: :