ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

9/2563

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

วาระก่อนการประชุม

: :

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1พิธีมอบใบเกียรติบัตรผู้นำเสนอผลงานยอดเยี่ยมในงานประชุมวิชาการ " การสาธารณสุขไทยในยุคการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019( COVID-19)" ประจำปี 2563 จำนวน 29 รางวัล

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2พิธีรับมอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ได้รับแจ้งความประสงค์จากนายสมัย วงศ์จันทร์ ที่อยู่ 143 ม.12 ตำบลโนนก่ออำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีต้องการหาเงินบริจาคช่วยประชาชนโดยได้เดินขอรับเงินช่วยชาติปราศจาก COVID-19 พิชิตโรคร้ายถวายความดีต่อในหลวงรัชการที่ 9 และในหลวงรัชการที่ 10 ระยะทางจากอำเภอสิรินธร ถึงกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 - 11 สิงหาคม 2563 รวมทั้งหมด 32 วัน ระยะทาง 690 กม. เพื่อขอรับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศ ส่งต่อไปกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อ จำนวน 19 แห่ง โดยมีโรงพยาบาลในสังกัด จำนวน 8 แห่ง ดังนี้
1 . โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
2. โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
3. โรงพยาบาลสิรินธร
4. โรงพยาบาลสว่างวีรวงศ์
5. โรงพยาบาลเขมราฐ
6. โรงพยาบาลนาจะหลวย
7. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
8. โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3พิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส เขตสุขภาพที่ 10 "มุกศรีโสธรเจริญราชธานี" ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ร่างแนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็ก sepsis, severe sepsis และ septic shock รพ.สรรพสิทธิประสงค์

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2563

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สถานการณ์การเงินการคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี2563-2564
การดำเนินงานงบค่าเสื่อม
1. การบริหารแผนและผลการอนุมัติขยายเวลาดำเนินการงบค่าเสื่อม ปี 2563
2. การบันทึกและการตรวจรับรองแผนในระบบออนไลน์สปสช.งบค่าเสื่อม ปี 2564
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การส่งงบทดลอง ระบบGFMIS
สรุปการนำส่ง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี รพท. / รพช. จัดทำและส่ง งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 ส่งครบทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะ
ขอให้กำกับ ติดตาม การส่ง บช.11 ประจำเดือน กันยายน 2563 ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เพื่องานการเงินฯ สสจ. จะได้ตรวจสอบและนำเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563


เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การส่งงบทดลองระบบ GL
1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์ ()
โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 2 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 3 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย(รพ.สต) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) ( )
-รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม
-รพ.สต. ลูกข่าย คะแนนเต็ม

ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่ายส่งภายในวันที่ 8 และถ้าคะแนนไม่ผ่าน และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้แก้ไขและส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ส่ง ส่วนลูกข่าย ให้ส่ง และ ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การเฝ้าระวังการเงินการคลัง
3.1..แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ FAI 7ระดับ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 มีผลการประเมินดังนี้ ()
เดือน กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 คือ ๕๐ พรรษาฯ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ตาลสุม สว่างวีระวงศ์ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ ตระการพืชผล พิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ม่วงสามสิบ เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม สำโรง และเดชอุดม

เดือน สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 คือ ๕๐ พรรษาฯ วารินชำราบ สว่างวีระวงศ์ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ ตาลสุม โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือพิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ โพธิ์ไทร เดชอุดม ตระการพืชผล โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ม่วงสามสิบ เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม สำโรง ทุ่งศรีอุดม

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนสิงหาคม 2563
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 31 สิงหาคม 2563 เปรียบเทียบกับ 31 กรกฎาคม 2563 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนสิงหาคม 2563 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้) เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ -112.09 ล้านบาท
โซน 3 วารินชำราบ -100.38 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม -26.79 ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) เป็นบวก คือ นาจะหลวย เขื่องใน น้ำขุ่น สิรินธรบุณฑริก น้ำยืน โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ 146.59 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 136.17 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม 93.75 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 77.70 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ (เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ.)
ขอแจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ) เพียงวันที่ 28 กันยายน 2563 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวนทั้งสิ้น 4,674,165.-บาท (สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 90 ฉบับ
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย (รพท/รพช)
เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย..(รพท/รพช.)..ณ 25 กันยายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 6,644,030-.บาท..(หกล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันสามบาทถ้วน) 272 ฉบับ แยกเป็นลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนดระยะเวลาส่งใช้ ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,057,395.- บาท 162 ฉบับ ซึ่งผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7ประชุมวางแผนการออกแบบระบบตามประเด็น Retreat ปีงบประมาณ 2564
ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2563 ห้องประชุม 3
ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 ห้องประชุม 1
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
81. สถานการณ์โรค COVID-19 และไข้เลือดออก
สถานการณ์โรค COVID-19 และไข้เลือดออก
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
92.ผลการดำเนินงานวัณโรค
สรุปผลการดำเนินงานวัณโรค
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
103. ข้อมูลผลงานวัณโรค จำแนกรายอำเภอ
ข้อมูลผลงานวัณโรค จำแนกรายอำเภอ
เอกสารประกอบ
xlsx

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
114. ผลการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ผลการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำแนกรายอำเภอ
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12เรื่องที่ ๑ สรุปข้อมูลจำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13เรื่องที่ ๑ สรุปข้อมูลจำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14 เรื่องที่ ๒ หนังสือแจ้งเวียนกำชับเรื่องร้องเรียน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๕.๑๘/๒๙๑ ลงวันที่้ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15รายงานผลจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ณ.ไตรมาส 3 และ ติดตามรายงานการบริหารเวชภัณฑ์รายไตรมาส กระทรวงสาธารณสุข
ผลการจัดซื้อร่วมฯ ภาพรวมจังหวัด ณ.สิ้นไตรมาส 3 คิดเป็นร้อยละ 25.40 (เป้าหมาย ร้อยละ 30) และ มี รพ.ที่ยังไม่ลงข้อมูล บางไตรมาส/และลงข้อมูลไม่ครบถ้วน จำนวน 16 แห่ง ขอให้ทุุกโรงพยาบาลดำเนินการ ขอแก้ไข ข้อมูล จาก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา. เพื่อบันทึกข้อมูลให้สมบูรณ์ และให้ทุกรพ. บันทึกข้อมูลยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยาในไตรมาส 4 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม นี้
เอกสารประกอบ
pptx

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16ให้ รพ.ดำเนินการจัดซื้อหน้ากากอนามัยจากบริษัทโดยตรง และปรับรายงานลง EOC .ให้เป็นทุกวันพฤหัส
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน แจ้งให้รพ. ดำเนินการจัดซื้อหน้ากากอนามัย (Disp. mask) โดยตรง จาก บริษัท
และยังให้บันทึกรายงาน วัสดุโควิท ตามรายงาน EOC สัปดาห์ละ 1 วัน ขอปรับเป็นทุกวัน พฤหัสบดี เพื่อสะดวกในการติดตามประเมินผล
เอกสารประกอบ
jpg

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17ติดตามการส่งแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2564 เพื่อขออนุมัติจาก นพ.สสจ.
การส่งแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์, วัสดุทันตกรรม, วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุเอ็กซเรย์) ปีงบ 2564 เพื่อขออนุมัติจาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
มี รพ.ที่ยังไม่ส่งขออนุมัติแผน ฯ จำนวน 7 แห่ง ขอให้เร่งดำเนินการ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เป็นไปตามระเบียบพัสดุ เมื่อเริ่มปีงบประมาณ 2564
1. โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
2. โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก
3. โรงพยาบาลเขมราฐ
4. โรงพยาบาลตระการพืชผล
5. โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
6. โรงพยาบาลสิรินธร
7. โรงพยาบาลบุณฑริก

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18ข้อมูลผู้ป่วยใน CMI เดือนสิงหาคม 2563

เอกสารประกอบ
pptx

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล จากการประชุมคณะอนุกรรมการ ม.41

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
รายงานผลการดำเนินงาน PMQA จังหวัดอุบลราชธานี รอบ 12 เดือน ปี 2563
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21งาน พอ.สว.
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้
-วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2563 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านแสงน้อย หมู่ 6,7 ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22พิจารณาอนุมัติกรณีขอรับเงินเพิ่มพิเศษ กรณีไม่ทำเวชฯ ปี งปม. 2564 (1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23รายชื่อผู้ขอรับเงินไม่ทำเวชฯ ปี งปม. 2564 ( 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24สรุปผลการปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)

เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25ผลการประเมิน GREEN and CLEAN Hospital
การประเมิน GREEN and CLEAN Hospital ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการประเมินรับรองในปี จำนวน ๑๘ แห่ง คงสภาพ ๑๑ แห่ง ผลการประเมิน
ระดับดีมาก Plus จำนวน ๑๓ แห่ง ร้อยละ ๔๔.๘๓
ระดับดีมากขึ้นไป จำนวน ๒๒ แห่ง ร้อยละ ๗๕.๘๖
ระดับดีขึ้นไป จำนวน ๒๙ แห่ง ร้อยละ ๑๐๐
โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากกรมควบคุมมลพิษ มีผลการประเมินดังนี้
ระดับทอง จำนวน ๘ แห่ง คือ โพธิ์ไทร ม่วงสามสิบ ๕๐ พรรษาฯ สิรินธร รพ.มะเร็ง พระศรีมหาโพธิ์ ค่ายสรรพสิทธิ์ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐
ระดับเงิน ๑ แห่งคือ รพ.เอกชน ชีวามิตรา
ได้รับใบประกาศจากกรมควบคุมมลพิษ

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
26การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
สรุปผลการดำเนินงานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตาม Road Map ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (เอกสารแนบ)
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
27ขอความร่วมมือเตรียมการรับรองการให้บริการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ โครงการรณรงค์ อสม. เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้าเข้าสู่ระบบบำบัด รวมถึงให้คำแนะนำการคัดกรอง การส่งต่อบำบัดรักษา ผู้มีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จึงขอความร่วมมือ โรงพยาบาลทุกแห่ง จัดให้มีบริการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานพยาบาล ที่สามารถรองรับการส่งต่อจากการดำเนินงานรณรงค์ดังกล่าวต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ