ประชุมสรุปผลการดำเนินงานยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยง

6 / 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 สนง.สสจ.อุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สรุปผลการดำเนินงานยาเสพติดตามตัวชี้วัดปี 2563
สรุปผลการดำเนินงานยาเสพติดตามตัวชี้วัดปี 2563 แยกรายอำเภอ

เอกสารประกอบ
pptx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2แนวทางการติดตามเยี่ยมผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด โดย อสม.
แนวทางการติดตามเยี่ยมผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด โดย อสม.
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรติดตามเยี่ยมผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด โดย อสม. ซึ่งจะชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสู่ผู้ปฏิบัติใน
ปี งบประมาณ 2564

ระเบียบวาระที่ 2

: : เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สรุปผลการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผลงานตามตัวชี้วัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด

เอกสารประกอบ
pptx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2แจ้ง Ranking 2-2563
ผล Ranking 2-2563 งานยาเสพติด แยกรายอำเภอ
เอกสารประกอบ
xlsx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3ผลการดำเนินงานบำบัดยาเสพติด 2563 เป้าหมายการดำเนินงานปี 2564
ผลการดำเนินงานบำบัดยาเสพติดแยกรายอำเภอ
เอกสารประกอบ
pptx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4ขอเชิญส่งผลงานวิชาการยาเสพติด
ด้วย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ขอเชิญบุคลากร ส่งผลงานวิชาการยาเสพติด รูปแบบ Oral presentation และรูปแบบ Poster presentation ในเวทีประชุมวิชาการ ยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2563 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งงานยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงได้ส่งหนังสือแจ้งเวียนถึง รพ.และ สสอ.ทุกแห่งแล้ว เมื่อเดือน สิงหาคม 2563 ส่งผลงานทาง http://www.pmnidat.go.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ประกาศผลงานวิชาการยาเสพติดที่ได้รับพิจารณาในวันที่ 28 ตุลาคม 2563

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5ติดตามรายงานผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ปีงบประมาณ 2563
ตามไฟล์ที่แนบ ส่งงานยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยช่องทางไลน์กลุ่ม งานยาเสพติดสสจ.อบ.
เอกสารประกอบ
doc

ระเบียบวาระที่ 2

: : เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ผลการดำเนิน TO BE NUMBER ONE
4.1 เมื่อที่ 22 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11) ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อป อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ร่วมงานจำนวน 350 คน ผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 69 คน จากสถานศึกษาจำนวน 24 แห่ง ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจำนวน 28 คน เพื่อส่งเข้าประกวดระดับภาคต่อไป
4.2 จังหวัดอุบลราชธานี ส่งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 14 – 18 กันยายน 2563 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ผลการประกวด ดังนี้
- ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี รางวัลที่ 3 (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2)
- ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รางวัลชนะเลิศ (ต้นแบบระดับเงิน)

เอกสารประกอบ
pptx

ระเบียบวาระที่

: : ระเบียบวาระที่ 3

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1เรื่องหารือ
1 .เป้าบำบัดยาเสพติด ปี 2564
2.การจัดสรรงบปี 2564
3.โครงการปี 2564
4.อื่นๆ