ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จังหวัดอุบลราชธานี

2/2563

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.30

ประธานแจ้งให้ทราบ

: :

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สรุปผลการดำเนินงานและสรุปประเด็นการตรวจราชการ
1. สรุปผลการดำเนินงานบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบ 2563
2.สรุปประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 2 /2563

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

: :

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562
ฉบับที่พี่จำเนียรแก้ไข หน้า 14-15 และภาคผนวก
เอกสารประกอบ
pdf

ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา

: :

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินการซื้อร่วมยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุการแพทย์

เพื่อพิจารณา

: :

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1เพื่อพิจารณา6 เรื่อง
1.พิจารณาอนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2564
2.การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2564
3.แนวทางการจัดซื้อร่วมวัสดุการแพทย ปี2564
4.การดำเนินงาน RDU ปี 2564
5.ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ กรอบยา
6.ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์