ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

12/2562

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00 น.

วาระก่อนการประชุม

: :

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1พิจารณาการเพิ่มค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓
กระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือที่ สธ 0211/ว 808 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 แจ้งเรื่องการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ตามแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยศูนย์ความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) กำหนดวันควบคุมเข้มข้น เป็นวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งดำเนินการสอดรับกับการดำเนินงานของศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)

พิจารณาการเพิ่มค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 ข้อ8(1) กรณีที่จ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราที่กำหนด ให้คณะกรรมการฯ ตามข้อ 9 ประกาศกำหนดแล้วเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ
โดยเสนอให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็น 1 เท่าของอัตราที่กำหนด โดยให้เบิกเฉพาะวันหยุดราชการ (ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่1 มกราคม 2563) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552
ทั้งนี้ให้พิจารณาตามความจำเป็นของหน่วยบริการและต้องไม่เป็นภาระต่อสถานะเงินบำรุงของหน่วยบริการโดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของหน่วยบริการ

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การส่งงบทดลอง GL
1.การส่งงบทดลองระบบ GL
1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์ ()
โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.)
-สสอ.
โซน 2 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.)
-สสอ.
โซน 3 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย(รพ.สต)
-สสอ.
โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต)
-สสอ.

ขอให้ สสอ./รพ.สต. ส่งข้อมูล ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม2562

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) ( )
-รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม
-รพ.สต. ลูกข่าย ยังไม่สรุป

ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่ายส่งภายในวันที่ 10 และถ้าคะแนนไม่ผ่าน และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้แก้ไขและส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนที่ส่ง ส่วนลูกข่าย ให้ส่ง และ ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การส่งงบทดลอง GFMIS
2.การส่งงบทดลอง ระบบGFMIS ()
สรุปการนำส่ง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี รพท. / รพช. จัดทำและส่ง งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ส่งครบทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะ
ขอให้กำกับ ติดตาม การส่ง บช.11 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ภายในวันที่ 13 มกราคม 2563 เพื่องานการเงินฯ สสจ. จะได้ตรวจสอบและนำเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4การเฝ้าระวังสถานะทางการเงิน
3.การเฝ้าระวังการเงินการคลัง
3.1 แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ FAI 7ระดับ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 มีผลการประเมินดังนี้ ()
เดือน ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ ๕๐พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ตาลสุม ศรีเมืองใหม่ และสำโรง
เดือน พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ๕๐พรรษาฯ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ม่วงสามสิบ ตาลสุม เขมราฐ โขงเจียม และสำโรง

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาล
3.2 รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ( )
2.1 แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 พฤศจิกายน 2562 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2562 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2562 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้) เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ -87.68 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐พรรษาฯ -66.11 ล้านบาท
โซน 3 นาเยีย -6.31 ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) เป็นบวก คือ นาจะหลวย บุณฑริก น้ำขุ่น เขื่องใน
โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ 164.06 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 122.77 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม 103.03 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 61.18 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืม สสจ. / หน่วยงานย่อย
4. รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ ()
ขอแจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ) เพียงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวนทั้งสิ้น 4,620,910.-บาท (สี่ล้านหกแสนสองหมื่นเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย (รพท/รพช.) ณ 30 พฤศจิกายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 9,071,135.- บาท (เก้าล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2562
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
83.1 สถานการณ์การเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
สถานการณ์การเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
93.2 การดำเนินงานงบค่าเสื่อม
การดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2562
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
103.3 การดำเนินงานวัณโรค
การดำเนินงานวัณโรค จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
113.4 best practice
ชื่อผลงาน นวัตกรรม : หมอนน้อยคอยน้อง ( Liltte Pillow For Chest-X ray Child )
เจ้าของนวัตกรรม : นางปาริชาติ แย้มทับทิม นักรังสีการแพทย์ช านาญการ กลุ่มงานรังสีวิทยา
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12การรับการตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
การรับการตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
จังหวัดอุบลราชธานี

1. แจ้งกำหนดการรับการตรวจราชการ กรณีปกติ ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดอุบลราชธานี
• รอบที่ 1 วันที่ 22 – 24 มกราคม 2563
พื้นที่รับการตรวจราชการ : เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอน้ำขุ่น / รพ.สต.ขี้เหล็ก

2. กำหนดการเตรียมพื้นที่รับการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
• ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563
• ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563


เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
132. การอบรมฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพ Care Manager ปี 2563
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ และพัฒนาศักยภาพ Care Manager ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ในหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา โดยมีเป้าหมายผู้เข้าอบรมจากทุกจังหวัดเขต 10 รวม 160 คน และมี CM จากจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 60 คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14 โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์หน่วยงานของรัฐ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 “แข่งขันกีฬา ปิ่นโตคัพ ครั้งที่ 3”
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสามัคคีของหน่วยงานกระทรวงต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่จัดแข่งขัน 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2. โรงเรียนนารีนุกูล
กำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2562 – 24 มกราคม 2563 (อังคาร พุธ พฤหัสบดี ของสัปดาห์)
ประเภทการแข่งขัน จำนวน 8 ประเภท
1. ฟุตบอล
2. ตะกร้อ
3. วอลเล่ย์บอล
4. บาสเก็ตบอล
5. เปตอง
6. แชร์บอล
7. แบดมินตันเดี่ยว
8. กีฬามหาสนุก
สี/หน่วยงาน แบ่งออกเป็น 10 สี ตามกระทรวงสังกัด ดังนี้
หน่วยงาน / สี / หัวหน้าคณะ/
1. กระทรวงมหาดไทย (สีเหลือ) ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
2. กระทรวงกลาโหม (สีเขียวเข้ม) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22
3. กระทรวงสาธารณสุข (สีขาว) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สีเขียว) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
5. กระทรวงการคลัง (สีฟ้า) คลังจังหวัดอุบลราชธานี
6. กระทรวงศึกษาธิการ + อุดมศึกษา+ อาชีวศึกษา (สีน้ำเงิน) ศึกษาธิการจังหวัด
7. กระทรวงการท่องเที่ยวฯ +กระทรวงการต่างประเทศ+ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ +กระทรวงแรงงาน (สีชมพู) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม + กระทรวงดิจิตอล + กระทรวงคมนาคม + กระทรวงพลังงาน (สีม่วง) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
9. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมกัน (ไฟฟ้า + ประปา + โทรศัพท์ + ไปรษณีย์ + CAT กสท + ธนาคารทุกแห่ง) (สีส้ม) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี
10. กระทรวงยุติธรรม + ศาล + อัยการ + ตำรวจ (สีแดง) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
153. แผนออกติดตามการขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 แรกของชีวิต และเตรียมเด็ก 42 Plus
งานอนามัยแม่และเด็ก จะลงเยี่ยมเสริมพลังเพื่อชี้แจงกระบวนการดำเนินงานในกิจกรรมมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต และกิจกรรมการเตรียมเด็กเพื่อประเมินความฉลาดทางด้านร่างกายและสติปัญญา ในระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ดังรายละเอียดตามแผนที่แนบมาพร้อมนี้
เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
164. นำเสนอความก้าวหน้าประเด็นRe treat งานอนามัยแม่และเด็ก
รายงานความก้าวหน้า The Must ตามประเด็น Re treat งานอนามัยแม่และเด็ก ตามสไลด์ ที่แนบมาพร้อมนี้
เอกสารประกอบ
ppt

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและแนวทางการป้องกันโรค
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18การนำวัคซีนใหม่ (Rotavirus vaccine) มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2563
การนำวัคซีนโรต้า (Rotavirus vaccine) มาให้บริการ ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้ทุกสถานบริการ เริ่มใช้ทั่วประเทศไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (เพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็ก จากเชื้อไวรัสโรต้า) โดยเบิกผ่าน VMI.

เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19แนวทางการดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) จ.อุบลราชธานี ปี 2563
แนวทางการดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) จ.อุบลราชธานี ปี 2563
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20เรื่องที่ ๒ ตัวอย่างกระทำผิดวินัย
เรื่องที่ ๒ จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21เรื่องนำเสนอให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ มีจำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ เรื่องที่ ๑ สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เรื่องที่ ๑ ข้อมูลเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22แจ้งประกาศการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ
กระทรวงสาธารณสุขขอให้บุคลากรทุกระดับแสดงความปรารถดีต่อกันในโอกาสต่างๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่ออนไลน์ การทำจิตอาสาแทนการให้ของขวัญและหากให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมหรือเพือรักษาหรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ สามารถกระทำได้ไม่ขัดต่อกฎหมาย เช่นไม่เกิน 3000 บาท และควรให้ในรูปแบบส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ปฏิทิน สมุดบันทึก สินค้าสมุมไพร สินค้าชุมชน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรืองการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562
เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24ข้อมูลผู้ป่วยใน และ CMI ปีงบประมาณ 2563 จำแนกรายเดือน ราย รพ.

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(สสอ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประกาศของ สปสช.เพิ่มเติมให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(สสอ) เป็น"สถานบริการสาธารณสุข"และประกาศเกณฑ์พร้อมทั้งดำเนินการขึ้นทะเบียนฯเป็นหน่วยบริการตามศักยภาพและความพร้อมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแต่ละแห่ง
ประเภทที่สำนักงานสาธารณสุขที่จะขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2545 ดังนี้
1.หน่วยบริการร่วมให้บริการ(ต้องขึ้นกับหน่วยบริการประจำ) เช่น แพทย์แผนไทย ทันตกรรม
2.หน่วยบริการปฐมภูมิต้องให้บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิในการดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบ

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
26การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นเครือข่ายประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธนี ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 เพื่อขับเคลื่อนการประกันสังคมตามมาตรา 40 จึงมีความประสงค์รับสมัศรบุคลภายนอกเข้มามีส่วนร่วมในกรณรค์ประชาสัมพันธงนประกันสังคมตามมาตราดังกล่าว ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระทราบถึงความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตลอดจนช่องทางและวิธีการการสมัคร เป็นผู้ประกันตนตามมาตร 40 และการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุ่นประกันสังคมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ ตามนโยบายการขยายความคุ้มครองด้านการประกันสังคมถ้วนหน้า
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
27กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้พัฒนาคู่มือในการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 2563 จังหวัดอุบลราชธานีขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานด้านหลักประกันสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่มาจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยสนับสนุนให้เกิดบริการด้านสุขภาพของประชาชนด้านสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการ รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่ ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการทางสุขภาพอย่างเหมาะสมและทั่วถึงตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามโครงการนโยบายเน้นหนัก 2563 ดังตัวอย่างในอกสารคู่มือ ที่แนบมานี้

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
28คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นระดับอำเภอ
ขอให้เครือข่ายสุขภาพ ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับอำเภอ เพื่อ กำหนดแนวทาง ประสานงาน กำกับติดตามและประเมินผลกองทุนฯในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดจากส่งให้ทุกท่านเป้นแนวทางและหนังสือราชการอีกครั้ง

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
29ข้อมูลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2562-2563
เปรียบเทียบข้อมูล admission , sumAdjRW,จำนวนเงินชดเชยตามผลงาน และข้อมูลทันเวลาผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2562-2563
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
30ข้อมูล CMI ปีงบประมาณ 2562-2563

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
31รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 2562 จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 2562 จังหวัดอุบลราชธานี รายกองทุน (238 กองทุน)
เอกสารประกอบ
xls

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
32การออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานสาธารณสุขในงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563
จังหวัดอุบลราชธานีและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563
ในระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานขวัญเมือง ( ศาลากลางหลังเก่า ) เพื่อหารายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศล
กิจกรรมสำนักงานเหล่ากาชาดและเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี
(ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562)
แนวคิดในการออกร้านจัดนิทรรศการของจังหวัดอุบลราชธานีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
1.เน้น Smart city จังหวัดอุบลราชธานีในด้านการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ
2.สื่อให้เห็นถึงผลงานของจังหวัดอุบลราชธานีและรัฐบาล
3.เน้นสัญลักษณ์ของจังหวัด
ในการจัดงานดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดอุบลราชธานี
ได้ร่วมออกร้านจัดนิทรรศการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและนำเสนอผลงานเด่นด้านสาธารณสุข/กิจกรรมข่าวสาธารณสุขเป็นประจำทุกปี
ทั้งนี้เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการจึงได้ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.จัดทำคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 215/2563 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อดำเนินงานและสนับสนุนการออกร้านนิทรรศการสาธารณสุขในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563
2.แนวคิดในการออกร้านจัดนิทรรศการของหน่วยงานสาธารณสุข ปี 2563
เสนอเรื่อง“ สุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี ประชาชนมีความสุข ”
3.เนื้อหาการจัดการประชาสัมพันธ์พร้อมการจัดบริการสุขภาพ
2.3.1 การให้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก สนง.สสจ.อบ.เป็นผู้ประสานงานหลัก ดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาล 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณและโรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์ ในการให้บริการในแต่ละวัน
รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
- ระยะเวลาระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดเตรียมสถานที่ให้สำหรับการออกให้บริการในห้วงเวลาดังกล่าว
และ รพ.๕๐พรรษามหาวชิราลงกรณจะได้จัดเจ้าหน้าที่และบุคลากรพร้อมอุปกรณ์ร่วมปฏิบัติงานโดยเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากต้นสังกัด
- ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ในช่วงพิธีเปิดงานตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป
จะได้จัดเตรียมการให้บริการตรวจมวลร่างกายโดยใช้เครื่องประมวลผลการให้บริการฝังเข็มแผนจีนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
- จัดเตรียมอาหารสาธิตตามธาตุเจ้าเรือน สมุนไพรไทยหรืออาหารตามหลักทางการแพทย์แผนไทยโดยได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการเป็นเงิน 2,000 บาท
- จัดนิทรรศการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขนาดพื้นที 4 x 4 เมตร
2.3.2 การมอบหมายการจัดนิทรรศการให้ความรู้ประเด็นกินร้อนช้อนกลางล้างมือ, NCDs,
ออกกำลังกาย ,สุขภาพจิต,สารเคมี,จุลินทรีย์ชีวภาพ ,ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขและประเด็นอื่นๆ
จากหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัด (รพช./สสอ.) ที่สนใจร่วมออกพื้นที่
ประเด็น Health Literacy ( กินร้อนช้อนกลางล้างมือ, NCDs, ออกกำลังกาย ) และสุขภาพจิต
-มอบหมายกลุ่มงานควบคุมโรค, กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย,
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อการแพทย์และสุขภาพจิตดำเนินการจัดนิทรรศการและสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
มอบหมายกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจัดเตรียมทีมออกกำลังกายพร้อมเครื่องเสียงชุดเล็กเพื่อ
แสดงในช่วงพิธีเปิดงานและการเยี่ยมชมร้านนิทรรศการหน่วยงานสาธารณสุขจากคณะผู้บริหารระดับจังหวัด
ประเด็นสารเคมี,จุลินทรีย์ชีวภาพ
ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอเรื่องจุลินทรีย์ชีวภาพ ผลิตภัณพ์ตัวอย่างโดยกลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัยโดยอาจประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รพ.๕๐พรรษามหาวชิราลงกรณร่วมจัดนิทรรศการเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลต้นแบบด้านนี้
ประเด็นความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขนำเสนอ๓ เรื่อง โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.อุบลฯเป็นผู้ประสานงานหลัก ดังนี้
1.ให้มีการจำหน่ายสินค้า อาหารปลอดภัย และผักปลอดสารพิษโดยขอให้ประสานกลุ่มและอำเภอ
ที่มีการดำเนินการในพื้นที่ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชน ได้แก่ ร้านสวนเพชรบ้านไผ่ (จำหน่าย
อโวคาโดปั่น), ไร่อ้อยหอม (จำหน่ายน้ำอ้อย), ร้านน้องตุ๊กน้ำผักปั่น, ร้านเทพ YSF (จำหน่ายผักต่าง ๆ),
อำเภอม่วงสามสิบ (จำหน่ายแตงโมไร้เมล็ด)
2.การตรวจสารปนเปื้อนในอาหารโดยหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารใน
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
3.การจัดนิทรรศการ “ ทางเลือกสุขภาพ ” ให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ประเด็นอื่นๆ จากหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัด ( รพช./สสอ.)ที่สนใจร่วมออกพื้นที่ โดย
-กลุ่มอำเภอสำโรงจำหน่ายผักปลอดสารพิษ โดยสามารถจำหน่ายสินค้าและนำรายได้เพื่อ
พัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มภาคีเครือข่ายโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น
โดยสามารถดำเนินการได้ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 ขนาดพื้นที่ 3 x 3 เมตร
โดยสามารถจัดเตรียมสถานที่จำหน่ายได้ในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป
-กลุ่มอำเภอบุณฑริกจำหน่ายไข่สุขภาพ โดยสามารถจำหน่ายสินค้าและนำรายได้เพื่อ
พัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มภาคีเครือข่ายโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น
โดยสามารถดำเนินการได้ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 ขนาดพื้นที่ 1 x 1 เมตร
โดยสามารถจัดเตรียมสถานที่จำหน่ายได้ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
** ทั้งนี้รอบการจำหน่ายสินค้าในแต่ละวันเป็นช่วงเวลาดังนี้
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 15.00 – 19.00 น.
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 สามารถจำหน่ายสินค้าได้ระหว่าง
เวลา 10.00 – 16.00 น. หรือ ระหว่างเวลา 16.00 – 21.00 น. ให้ทางกลุ่มภาคีเครือข่ายอำเภอพิจารณา
และแจ้งให้ทางผู้ประสานงานทราบอีกครั้ง
ผู้ประสานงาน : นางพรสิริ มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร 094 - 2698291
ประเด็นการตรวจสุขภาพและให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน
โดยบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีการมอบหมายผู้ร่วมปฏิบัติงานจากทุกกลุ่มงานร่วมปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 5 มกราคม 2563 เวรละ 2 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้และตรวจสุขภาพอย่างง่ายพร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนผู้มาเยี่ยมชมร้านนิทรรศการ ทั้งนี้ขอสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์
จากกลุ่มงานต่างๆ ในการออกร้านจัดนิทรรศการในห้วงเวลาดังกล่าว
ประเด็นกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติม
- การสอน CPR มอบหมายงานควบคุมโรคไม่ติดต่อการแพทย์และสุขภาพจิต โดยศูนย์บริการ
แพทย์ฉุกเฉิน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 17.00 – 20.00 น.
2.4 ระยะเวลาการออกร้านจัดนิทรรศการ
ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 รวม 10 วัน
โดยขอให้ทุกหน่วยงานร่วมเตรียมความพร้อมจัดร้านนิทรรศการในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา
10.00 น. เป็นต้นไป นัดหมายบริเวณจุดออกร้านจัดนิทรรศการของหน่วยงานสาธารณสุข
2.5 แนวทางการปฏิบัติงานในการออกร้านจัดนิทรรศการของหน่วยงานสาธารณสุขในแต่ละวัน มีการแบ่งการปฏิบัติงานเป็น 2 ช่วงเวลา คือ เวรเช้า ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น. เวรบ่าย ระหว่างเวลา
16.00 – 22.00 น. โดยทุกหน่วยบริการเบิกตอบค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามระเบียบทางราชการจากต้นสังกัดของหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการในห้วงเวลาดังกล่าว
โดยการร่วมปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละวันของกลุ่มงานต่าง ๆ ตามแนวทางการปฏิบัติงานดังนี้
- ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละวัน ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและตามภารกิจ
ใน 2 ช่วงเวลา คือ เวรเช้า ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น. เวรบ่าย ระหว่างเวลา 16.00 – 22.00 น.
1. ผู้อยู่เวรประจำวันในแต่ละบูธนิทรรศการ มอบหมายให้หน่วยงาน/กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายกิจกรรมประจำวัน จัดเวรปฏิบัติงานในแต่ละวัน 2 ห้วงเวลาข้างต้น
2. ผู้อยู่เวรรักษาการณ์ ( เวรละ 1 คน ) ระหว่างเวลา 22.00 – 10.00 น.มอบหมายให้งาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในการสนับสนุนเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานในแต่ละวันหรือจัดหาเป็นกรณีพิเศษหากไม่มีบุคลากรที่มีจำนวนเพียงพอปฏิบัติราชการในห้วงเวลาดังกล่าว
3. รายละเอียดอื่นๆ
- ขอความร่วมมือให้ผู้ปฏิบัติงานประจำวันตรวจสอบความเรียบร้อย อาทิ การดูแลระบบ
ไฟฟ้าภายในร้าน ปลั๊กไฟ เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น ดูแลต้นไม้ของประดับต่าง ๆ ภายในร้าน น้ำดื่ม-น้ำใช้ในการดำเนินงานฯลฯ
- การปิดร้านในแต่ละวันมอบหมายเวรรักษาการณ์และประสานงานผู้อยู่เวรปฏิบัติงานในแต่ละวันควบคุมกำกับอีกครั้ง
2.6 การจัดร้านนิทรรศการ
ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดร้านตามระเบียบพัสดุฯ ขนาดในพื้นที่ที่จังหวัดกำหนด คือ หน้ากว้าง 16 เมตร ลึก 17 เมตร และกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อให้หน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการได้ตกแต่งประดับในพื้นที่ที่ได้รับจัดสรร
2.7 การประเมินผลการจัดงานในครั้งนี้ มอบหมายคณะกรรมการประเมินผลตามคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อดำเนินงานและสนับสนุนการออกร้านนิทรรศการสาธารณสุขในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563 เป็นผู้ดำเนินการ
2.8 การสนับสนุนโบว์ผ่านประตูสำหรับผู้ปฏิบัติงานในแต่ละวัน( จะได้ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานจังหวัด /สสจ.อุบลฯ ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนตามความเหมาะสมที่ทางจังหวัดพิจารณา) โดย สสจ.อุบลราชธานีจะได้ประสานขอรับโบว์และบัตรผ่านประตูให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละวันสำหรับทุกหน่วยงาน ขอจัดสรรให้
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ร้านนิทรรศการของหน่วยงานสาธารณสุข
2.9 กำหนดวันจัดสถานที่ : นัดหมายวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไปและให้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา 16.00 น.เพื่อให้เกิดความพร้อมในกรนำเสนอผู้บริหารระดับจังหวัดในการตรวจเยี่ยมการออกร้านจัดนิทรรศการรายหน่วยงานภายหลังพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป
- การแต่งกาย แต่งกายตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คือแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสุภาพ
- ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานหรือผู้แทนจากทุกกลุ่มงาน ให้เกียรติร่วมต้อนรับผู้บริหารระดับจังหวัดในโอกาสเยี่ยมชมร้านนิทรรศการหน่วยงานสาธารณสุข
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ ร้านนิทรรศการหน่วยงานสาธารณสุข ในบริเวณลานขวัญเมือง
- ตามที่ได้ประสานขอรายชื่อผู้แทนจากทุกกลุ่มงาน กลุ่มงานละ 2 ท่าน ร่วมปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 นั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานในแต่ละเวร/วันที่ปฏิบัติงานในการออกร้านจัดนิทรรศการของหน่วยงานสาธารณสุขในงานดังกล่าว
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 3 อาคารใหม่

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
33การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้รายงานผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
รอบ 3 เดือน ผ่านเว็บไซด์ http://opcd.moph.go.th/ หัวข้อระบบ e-Report ภายในวันที่ 30 มกราคม 2563
รายละเอียดตาม QR code แนบท้ายวาระการประชุม

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
34การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
รายงานสถานการณ์การรับรองคุณภาพ HA และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
รายละเอียดตามอกสารแนบท้ายวาระการประชุม

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
35การพัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม Service Plan
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จะจัดการประชุมนำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินงาน
Service Plan ระดับจังหวัด โดยกำหนดให้ Service Plan แต่ละสาขาร่วมนำเสนอข้อมูลและประเด็นที่สำคัญ
ในการดำเนินงาน Service Plan ปี 2563 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ ชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
36โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ
ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา BIG CLEANING เรือนจำกลางอุบลราชธานี ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562
โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกันจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ผลการดำเนินการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข มีดังนี้
1. ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน 89 คน
2. ตรวจคัดกรองสุขภาพจิต จำนวน 60 คน
3. ตรวจ(ตา ไต เท้า) ในผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 58 คน
4. ตรวจมะเร็งปากมะเร็งปากมดลูกและเต้านม จำนวน 302 คน
5. คัดกรองวัณโรคด้วยการเอ็กซเรย์ จำนวน 142 คน
6. ให้บริการทันตกรรม 94 คน
7. การทดสอบระบบ การรักษาทางไกล( Tele medicine)
8. การวางระบบตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล โดย สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี
สำหรับในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 15 มกราคม 2563
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จึงขอเชิญหน่วยงานที่ เป็นคณะกรรมการเข้าร่วมจัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
37งานพัฒนาศักยภาพ อสม.ประจำปี 2563
1.1 ประชุมวิทยากร ครู ข. อสม. หมอประจำบ้าน ระดับอำเภอ วันที่ 6 มกราคม 2563
ทาง Video Conferrence เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน อสม.ระดับอำเภอ ตำบล
1.2 กำหนดช่วงเวลาการจัดอบรม อสม.หมอประจำบ้าน จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563
ระหว่างวันที่ 8-15 มกราคม 2563 (หลักสูตรการอบรมฯ 3 วัน) ตามเกณฑ์ฯ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเพิ่มเติมตามบริบทของจังหวัด อำเภอ พื้นที่

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
38งานพัฒนาศักยภาพ อสม.
2.กำหนดการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 จำนวน 12 สาขา
ในระหว่างวันที่ 7 - 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3. ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสมาคม ฌกส.อสม. ด้วยความสมัครใจ ส่งภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562
(ตามหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ฯ ถึงทุกอำเภอ)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
39ผลการดำเนินงาน Fee schedule งานทันตสาธารณสุข ปี 2563 ตามไฟล์เอกสารที่แนบ (1.Fee schedula ทันตฯ.pdf)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
40รายงานความก้าวหน้า Area Base School Setting รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ (3.ความก้าวหน้า Area Base School Setting.pdf)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
41ผลงานการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม ตามไฟล์เอกสารที่แนบ (2.ผลงานการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลกรณีทันตกรรม.pdf)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
42งาน พอ.สว.
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนมกราคม 2563
-วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 ออกปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านกาจับ บ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
-วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ออกปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย บ้านตาเกา หมู่ที่ 1 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
43การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของข้าราชการพลเรือนที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
44พิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร เดือนธันวาคม 62
- พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัดเสนอมา

- มีผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548) จำนวน 5 ราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

- มีผู้ขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป จำนวน 2 ราย (รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย)

เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
45แนวทางการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ ปี 2563

เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
46การประชุม ผลการดำเนินงานยาเสพติด
ผลการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมายดำเนินงานทั้งหมด 5,282 ราย ผลงาน 702 ราย (13.29%) รายละเอียดดังนี้
1.ประเภท สมัครใจ เป้าหมาย 1,285 ราย ผลงาน 111 ราย (6.08%)
2. ประเภทบังคับบำบัด เป้าหมาย 3,697 ราย ผลงาน 573 ราย (15.50 %)
3. ระบบต้องโทษ เป้าหมาย 300 ราย ผลงาน 18 ราย (6.00%)

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
47อำเภอ TO BE NUMBER ONE
จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กำหนดให้ทุกอำเภอมีการ การดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกอำเภอดำเนินการดังนี้
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงาน และจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรมให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุการ คณะกรรมการ และขอให้ส่งสำเนาคำสั่งมาให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อจะได้รายงานต่อไป
2. ดำเนินงานให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และในชุมชน ซึ่งต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน คือ 3 ก (กรรมการ,กองทุน,กิจกรรม) 3 ย (ยุทธศาสตร์ที่ 1 รณรงค์ปลุกจิตสำนึกฯ ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด)

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
48การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเทศกาลปีใหม่ 2563
1.การดำเนินงานป้องกันความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน (ติดตั้งระบบประตูนิรภัยในห้องฉุกเฉิน)
† ดำเนินการติดตั้งแล้วใช้งานได้ปกติ 15 แห่ง
†ติดตั้งแล้ว แต่ใช้งานได้บางส่วน 4 แห่ง
†ยังไม่ได้รับการติดตั้ง (รอปรับปรุงโครงสร้าง) 6 แห่ง (ดอนมดแดง ม่วงสามสิบ เขมราฐ บุณฑริก เขื่องใน 50พรรษา)

2.สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2563
2.1 แนวทางปฏิบัติช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
†ครม.มีมติเห็นชอบคุมเข้มระหว่าง 27 ธ.ค.62-2ม.ค.63
†จ.อบ.กำหนดประชุมติดตามระหว่าง 28 ธ.ค.62-3 ม.ค.63
†กำหนดให้รองผู้ว่าเป็นหัวหน้าคณะออกติดตามทุกอำเภอ (อำเภอละ 2-3 จุด วันเวลา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
†ทีมที่มี นพ.สสจ. รับผิดชอบอำเภอวาริน เดชอุดม สำโรง และบุณฑริก
†กำหนดจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสีย จากอุบัติเหตุทางถนน 26 ธันวาคม 2562 ณ ศาลากลาง
†กำหนดให้อำเภอโขงเจียม เป็นพื้นที่สร้างรูปแบบ “1 จังหวัด 1 อำเภอ ปลอดภัย”
†อำเภอร่วมกับ อปท.คัดเลือกและดำเนินการ “ตำบลปลอดภัย”
†แหล่งท่องเที่ยวที่มี Countdown ได้แก่
- อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม
- แลโขง อ.เขมราฐ
- ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง
- ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
2.2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.แนวทางการตรวจแอลกอฮอล์ ได้ประสานแจ้งรพ.ทุกแห่งแล้ว ตามหนังสือที่ อบ.0032.015/ว 10149 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 “เรื่องขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ ปี2563”
2.เอกสารเพิ่มเติม Download ได้ที่ http://www.emsdubon.com/index1.php

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
49งานพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
งานพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
ประเด็นยาสูบ
1. แจ้งผลการบังคับใช้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแลต พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยบุหรี่ซิกาแลตหีบห่อเดิมจะไม่สามารถจำหน่ายได้ แต่จะสามารถจำหน่ายบุหรี่ซิกาแลตที่เป็นหีบห่อแบบใหม่ซึ่งมีรูปแบบและขนาดตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขประกาศไว้ ตามเอกสารแนบ 1(ตัวอย่างบุหรี่ซองเรียบ)
2. ขอให้สำนักงานสาธารณสุขทุกอำเภอและสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ดำเนินการติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ บริเวณทางเข้าออก ภายในเขตสำนักงาน และทางเข้าออกอาคารและภายในอาคาร
เพื่อเป็นการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เนื่องจากปัจจุบันได้มีเรื่องร้องเรียนในการไม่ปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมยาสูบ พ.ศ.2560 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะมาตรา 43 ไม่ดำเนินการให้สถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และมาตรา 45 จัดเขตปลอดบุหรี่ไม่เป็นไปตามลักษณะและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศไว้ มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2(พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง)

ประเด็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1. ขอให้สำนักงานสาธารณสุขทุกอำเภอดำเนินการออกตรวจเฝ้าระวังบังคับใช้กฏหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และขอให้รายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ เพื่อรายงานกรมควบคุมโรคต่อไป รายละเอียดแจ้งในหนังสือเวียนในระบบแล้ว
2. ขอความร่วมมือเฝ้าระวังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่ราชการเป็นการกระทำผิดตามมาตรา31 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ