ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป

วาระก่อนการประชุม

: :

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องอื่นๆ

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 2563 ในระบบ GFMIS เพียงวันที่ 18 กันยายน 2563

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ที่ค้างเกินกำหนด เพียงวันที่ 18 กันยายน 2563

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3แจ้งทุกกลุ่มงาน เกี่ยวกับการปิดคลังพัสดุ เพื่อตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 วันที่ 1-14 ตุลาคม 2563

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4แจ้งการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563
กลุ่มงานบริหาร ขอให้แต่ละกลุ่มงานดำเนินการตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ตามทะเบียนที่บริหารจะส่งข้อมูลให้ ขอให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ดำเนินการ ตรวจสอบ ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2563

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5แจ้ง การจัดทำแผนเงินบำรุง สสจ. ปี 2564
1.กลุ่มงานบริหาร จะได้ประมาณการแผนเงินบำรุง ปี 2564 รายการรายจ่ายประจำ เช่น ค่าจ้าง พกส. ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายไปราชการ ค่าตอบแทน OT
2.รายการ จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการปรับปรุง ต่อเติม กลุ่มงานที่มีแผนความต้องการ
3.ในส่วนคลินิกนวดแผนไทย ให้ประมาณการรายรับ รายจ่ายโดยให้รวบรวมข้อมูลให้กลุ่มงานบริหาร เพื่อจัดทำแผนภาพรวม ปี 2564 เสนอ กกบ. ในการประชุม กกบ.ต่อไป