ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

8/2563

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

วาระก่อนการประชุม

: :

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2563
เอกสารรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2563
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สถานการณ์การเงินการคลัง
สถานการณ์การเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การดำเนินงานงบค่าเสื่อม

1. ติดตามผลการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปี2562
2. การบริารแผนและผลการอนุมัติขยายเวลาดำเนินการงบค่าเสื่อม ปี 2563
3. การบันทึกและการตรวจรับรองแผนในระบบออนไลน์สปสช.งบค่าเสื่อม ป ี2564 4. ผลการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานงบค่าเสื่อม รอบ1/63
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การส่งงบทดลองระบบ GL
1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์ ()
โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 2 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 3 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย(รพ.สต) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) ( )
-รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม
-รพ.สต. ลูกข่าย คะแนนเต็ม

ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่ายส่งภายในวันที่ 8 และถ้าคะแนนไม่ผ่าน และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้แก้ไขและส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ส่ง ส่วนลูกข่าย ให้ส่ง และ ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น


เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การส่งงบทดลอง ระบบGFMIS
สรุปการนำส่ง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี รพท. / รพช. จัดทำและส่ง งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ส่งครบทุกแห่ง

ข้อเสนอแนะ
ขอให้กำกับ ติดตาม การส่ง บช.11 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ภายในวันที่ 8 กันยายน 2563 เพื่องานการเงินฯ สสจ. จะได้ตรวจสอบและนำเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การเฝ้าระวังการเงินการคลัง
3.1..แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ FAI 7ระดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 มีผลการประเมินดังนี้ ()
เดือน มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 คือ ๕๐ พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ตาลสุม สว่างวีระวงศ์ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ ตระการพืชผล โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ม่วงสามสิบ เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม สำโรง และเดชอุดม
เดือน กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 คือ ๕๐ พรรษาฯ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ตาลสุม สว่างวีระวงศ์ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ ตระการพืชผล พิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ม่วงสามสิบ เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม สำโรง และเดชอุดม

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนกรกฎาคม 2563
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 31 กรกฎาคม 2563 เปรียบเทียบกับ 30 มิถุนายน 2563 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2563 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้) เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ -108.57 ล้านบาท
โซน 3 วารินชำราบ -93.81 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล -15.76 ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) เป็นบวก คือ นาจะหลวย เขื่องใน น้ำขุ่น บุณฑริก สิรินธร น้ำยืน โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ 148.84 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 127.18 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม 87.65 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 81.18 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด


เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ
ขอแจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ) เพียงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวนทั้งสิ้น 3,757,910.-บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบบาท) 68 ฉบับ
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย รพท/รพช
เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย..(รพท/รพช.)..ณ 25 สิงหาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 6,570,987-.บาท..(หกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) 297 ฉบับ แยกเป็นลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนดระยะเวลาส่งใช้ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,023,587.- บาท 171 ฉบับ ซึ่งผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563
7.1 จัดสรรงบดำเนินงาน (Non Uc) ปี 2563 ให้ สสอ.ละ 200,000 บาท ข้อมูลการเบิกจ่าย
-เบิกจ่ายทั้งสิ้น 4,725,472.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.51
-วางฏีกา 350 มาแล้วยังไม่ดำเนินการเบิก 63,060 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.26
ตามเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 หน่วยงานที่ดำเนินการเบิกจ่ายยังไม่ครบตามเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 คือ เขมราฐ ดอนมดแดง เดชอุดม ตระการฯ ตาลสุม นาเยีย พิบูลมังสาหาร ม่วงสามสิบ วารินชำราบ ศรีเมืองใหม่ สว่างวีระวงศ์ และสำโรง หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตามไตรมาส 4 คือ กุดข้าวปุ้น เขื่องใน โขงเจียม ทุ่งศรีอุดม นาจะหลวย นาตาล น้ำขุ่น น้ำยืน บุณฑริก โพธิ์ไทร เมือง สิรินธร และเหล่าเสือโก้ก
ข้อเสนอแนะ ขอให้ทุกหน่วยที่ยังไม่เบิก ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 100)
7.2 จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11, 12) รับจัดสรร 60,535,450.-บาท
-เบิกจ่ายทั้งสิ้น 60,286,050.- บาท คิดเป็นร้อยละ 99.59 คงเหลือเงินจัดสรร 249,400.-บาท คิดเป็นร้อยละ 0.41 ให้โรงพยาบาลที่มีเงินงบประมาณคงเหลือเร่งเบิกจ่ายตามระยะเวลาต่อไป
7.3 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของหน่วยเบิก สสจ.อบ.
-ภาพรวม ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 ผลร้อยละ 67.12
-รายจ่ายประจำ ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 ผลร้อยละ 85.40
-รายจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 ผลร้อยละ 35.85
7.4 รายงานข้อมูล ฉ.11 ส่วนลูกข่าย
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน ฉ.11 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ทั้งส่วนแม่ข่ายและลูกข่าย โดยมีกำหนดให้โรงพยาบาลเร่งดำเนินการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จ ส่วนลูกข่ายให้โรงพยาบาลดำเนินการจัดสรรเงินบำรุง(ขอต่างหน่วยบริการ) ให้ลูกข่ายเป็นรายงวด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 นั้น
จึงขอรายงานข้อมูลดำเนินการในส่วนลูกข่ายเพียงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 พบว่าโรงพยาบาลที่ยังโอนเงินให้ลูกข่ายไม่ครบตามไตรมาส 4 ได้แก่ 50 พรรษาฯ,ศรีเมืองใหม่, โขงเจียม,เขื่องใน,ม่วงสามสิบ,พิบูลมังสาหาร,โพธิ์ไทร และสว่างวีระวงศ์
ขอให้ดำเนินการโอนให้ลูกข่ายโดยด่วน เพื่อลูกข่ายจะได้ดำเนินการจ่ายให้ผู้มีสิทธิ ตามประกาศฯ เมื่อเกิดสิทธิแต่ละเดือนต่อไป
7.5 การจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบจังหวัด ประจำปี 2563 เพียงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ได้รับจัดสรร ดังนี้
มะเร็งท่อน้ำดี คร. ได้รับจัดสรร 2,941,250 บาท
ผลการเบิกจ่าย 2,941,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
มะเร็งท่อน้ำดี NCD ได้รับจัดสรร 1,795,000 บาท
ผลการเบิกจ่าย 1,347,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.06
ป้องกันฆ่าตัวตาย ได้รับจัดสรร 624,300 บาท
ผลการเบิกจ่าย 365,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.48
มหัศจรรย์ 1000 วัน ได้รับจัดสรร 1,560,000 บาท
ผลการเบิกจ่าย 483,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.00

เอกสารประกอบ
xlsx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและทิศทางนโยบายปฏิรูปกลไกการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (Retreat) ปี 2564
กำหนด
ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2563
ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท หมู่ 5 ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา
***ขอให้ผู้บริหารทุกท่านขึ้นรถปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมกันที่หน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เวลา 04.30 น.
***เตรียมชุดกีฬา และรองเท้าผ้าใบ

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
91. สถานการณ์โรค COVID-19, ไข้เลือดออก และเห็ดพิษ
สถานการณ์โรคและแนวทางดำเนินการป้องกันควบคุมโรค
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
102.ผลการดำเนินงานวัณโรค
ผลการดำเนินงานวัณโรค
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
113. ข้อมูลผลงานวัณโรค จำแนกรายอำเภอ
ผลงาน TB จำแนกรายอำเภอ
เอกสารประกอบ
xlsx

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
124. ผลการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ผลการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงและบุคลากร จำแนกรายอำเภอ
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13เรื่องที่ ๑ สรุปข้อมูลจำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สรุปข้อมูลจำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามแนบ)
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14เรื่องที่ ๒ ตัวอย่างการกระทำผิดวินัยและการลงโทษ
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๕/๒๕๖๓ (รายละเอียดตามแนบ)
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15CMI รายโรงพยาบาล เดือนกรกฎาคม และข้อมูลติด C ตค. 2561 - สค. 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16สรุปรายงานการตามจ่าย นค. 1 วันที่ 21 สิงหาคม 2563
สรุปรายงานการตามจ่าย นค. 1 จากการประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17การนำเสนอแผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2564

เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18งานพัฒนาคุณภาพงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์รังสีวินิจฉัย
ติดตามความก้าวหน้าการใช้เครื่องเอกซเรย์ดิจิตัล ของ รพ.น้ำขุ่น

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง รายงานผล
การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA รอบ 12 เดือน
ผ่านทางเว็บไซด์ https://opdc.moph.go.th/ หัวข้อระบบ e-Report กำหนดเปิดระบบการรายงาน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 – 25 กันยายน 2563

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HA
- ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลวารินชำราบ ที่ผ่านการต่ออายุรับรองคุณภาพ 3 ปี
จาก สรพ. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563
- สรุปสถานการณ์จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านเกณฑ์การรับรองคุณภาพ HA จาก สรพ. ดังนี้
รพศ./รพท. จำนวน 6 แห่ง เป้าหมาย 100% ผ่านการรับรอง 100 % (ผ่านเกณฑ์)
รพช. จำนวน 22 แห่ง เป้าหมาย 80% ผ่านการรับรอง 21 แห่ง คิดเป็น 95.46 % (ผ่านเกณฑ์)

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21งานพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมประเมินภายในจังหวัด( Internal Survey) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินภายในจังหวัด
ขอให้เจ้าของพื้นที่เตรียมการและส่งเอกสารการประเมินตนเองให้คณะกรรมการทราบก่อน
ลงพื้นที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ รายละเอียดในเดือน กันยายน 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
สรุปรายงานการสมัครสมาชิก ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย ของ อสม.จังหวัดอุบลราชธานี รายงานยอดสะสม
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผลงาน 24,197 คน (คิดเป็น ร้อยละ 69.77) โดยจังหวัดอุบลราชธานี
มีโควตา อสม.ทั้งหมด 34,681 คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
รายงานสำรวจการใช้สารเคมีในครัวเรือน ณ ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 เป้าหมาย 28,000 ครัวเรือน
ครั้งที่ 2 ผลงาน 67,695 หลังคาเรือน ผลงานร้อยละ 11.58
โดยมีหลังคาเรือนทั้งหมด 584,827 หลังคาเรือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนต้นแบบและการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2563
ในระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อคัดเลือกตำบลจัดการคุณภาพชีวิตต้นแบบ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
ระดับเขตสุขภาพที่ 10 โดยมีอำเภอโขงเจียมเป็นตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานี
เข้าร่วมประกวดทั้ง 3 ประเภท
- ผลการประกวดรายการตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ระดับเขตสุขภาพที่ 10
และ เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุมประกวดคัดเลือกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต แบบบูรณาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม โรงแรมบลูโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25งานตำบลจัดการสุขภาพ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนต้นแบบและการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2563
ในระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อคัดเลือกต้นแบบตำบลจัดการคุณภาพชีวิต หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
ระดับเขตสุขภาพที่ 10 โดยมีอำเภอโขงเจียมเป็นตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประกวด ทั้ง 3 ประเภท ผลการประกวด ดังนี้
1. ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ระดับเขตสุขภาพที่ 10
2. โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ระดับเขตสุขภาพที่ 10
3. บ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม ได้รับรางวัลชมเชย หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพที่ 10

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
26งานสื่อสารประชาสัมพันธ์
จากสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ เนื่องจากการรับประทานเห็ดพิษของจังหวัดอุบลราชธานี
มีแนวโน้มพบว่ามีผู้ป่วยและเสียชีวิตสูงขึ้น ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
จึงได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวฯ จึงจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์เรื่อง “เห็ดพิษ” ให้ประชาชนทราบ
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต
จากการรับประทานเห็ดพิษได้ โดยสามารถสแกน QR Code สื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวฯ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
27งานบริการสุขภาพ
แจ้งเรื่องการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดเสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้า
ผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านโหง่นขาม (สังกัด สพฐ) โรงเรียนบ้านดงนา
(สังกัด สพฐ.) อำเภอศรีเมืองใหม่ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา อำเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2563 (ประทับแรมเขื่อนสิรินธร)
จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายภารกิจให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมการรับเสด็จดังต่อไปนี้
- การจัดรถพยาบาล หน่วยแพทย์เพื่อถวายความปลอดภัย, จุดคัดกรองโควิด 19 พร้อมสติกเกอร์,
การเตรียมโรงพยาบาลเผชิญเหตุ, จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
และการจัดเตรียมห้องพยาบาล จุดน้ำดื่มไอโอดีน ณ โรงเรียน ตชด.

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
28งาน พอ.สว.

แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
-วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2563 ออกปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองขอนวิทยา บ้านหนองขอน ม.10 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
-วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ออกปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านท่าเมือง บ้านท่าเมือง ม.9 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
29พิจารณาอนุมัติกรณีขอรับเงินเพิ่มพิเศษ และขอยกเลิก กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
30ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
31หน่วยบริการที่ได้รับข้าราชการใหม่รอบที่ 1

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
32รายชื่อหน่วยบริการที่ได้รับข้าราชการใหม่ รอบ 2

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
33รายชื่อหน่วยบริการที่ได้รับข้าราชการใหม่ แพทย์แผนไทย

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
34ส่งคำขอและสัญญากรณีแพทย์ ทันตะแพทย์ และเภสัชกรฯ ไม่ทำเวชปฏิบัติ ปี งปม. 2564
ให้ รพ. ทุกแห่ง ส่งคำขอ และสัญญาไม่ทำเวชฯ ปี งปม. 2564 สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่าย ภายใน วันที่ 10 กันยายน 2563 (เคยปฏิบัติกันทุกปี) กรณีไม่ขอรับ ให้ระบุในเอกสารด้วย

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมบูลโฮเทล จ.นครพนม

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ