ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

8/2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 น.

วาระก่อนการประชุม

: :

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
11.1 ภารกิจนายแพทย์สาธารสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ภารกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เดือน สิงหาคม – กันยายน 2563
-วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นประธานประชุมวิชาการ กัญชง-กัญชา และสมุนไพรอินทรีย์ความร่วมมือเครือข่ายบรูณาการงานวิจัยทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50พรรษา รพ.สรรพสิทธิ์
-วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดอุบล ณ ประชุม พมจ.
-วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. กล่าวรายงานกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE
-วันที่ 22-24 สิงหาคม 2563 ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคคลากร เขตสุขภาพที่10 ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร
-วันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 ประชุม สป.สัญจร ณ จังหวัดนครราชสีมา
-วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.ประชุมกรมการจังหวัด ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
-วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ประชุม กวป.
-วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประธานเปิดการประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่9 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์
-วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่10 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
-วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ลาพักผ่อน
-วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
-วันที่ 3-5 กันยายน 2563 Retreat งานประจำปี2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา
-วันที่ 7-9 กันยายน 2563 อบรมจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสา
-วันที่ 17 กันยายน 2563 ประชุม ม.41
-วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล ห้องประชุม 6 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
-วันที่ 28 กันยายน 2563 รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2563
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1แผนก่อสร้างบันได

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2ผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุมอาคารใหม่

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การทำกรอบรูป นพ.สสจ. (ตามรายละเอียด)

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4การปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณร้านค้า

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ (ตามรายละเอียด)

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6รายงานลูกหนี้เงินยืม เพียงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 (ตามรายละเอียด)

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7การติดตาม EIA (ตามรายละเอียด)

เอกสารประกอบ
xls

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8การประเมินผลงาน Ranking รอบที่ 2/2563

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9ภารกิจเดือนกันยายน 2563

เอกสารประกอบ
docx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ
ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2563
งบประมาณทั้งหมด 39,394,726 บาท เบิกจ่ายแล้ว 28,884,773 บาท ร้อยละ 73,3
เป็นงบประมาณ จาก สป.สธ 14,665,506 บาท เบิกจ่ายแล้ว 12,970,071 บาท ร้อยละ 88.44
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
PDF

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและทิศทางนโยบายปฏิรูปกลไกการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ (Retreat)
กำหนดวันที่ 3-5 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท หมู่ที่ 5 ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) ครั้งที่ 8/2563
กำหนดวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13แจ้งกำหนดการทอดกฐิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
png

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14การถ่ายโอน รพ.สต.ให้ อปท.

เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15ผลการตรวจ Gene Xpert TB
ผลการดำเนินงาน
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16การเตรียมความพร้อมรับการระบาด COVID-19 ระลอกที่ 2
การเตรียมความพร้อมรับการระบาด COVID-19 ระลอกที่ 2
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17ผลการตรวจ Gene Xpert TB
ผลการดำเนินงาน
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18การเตรียมความพร้อมรับการระบาด COVID-19 ระลอกที่ 2
การเตรียมความพร้อมรับการระบาด COVID-19 ระลอกที่ 2
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19ร่าง คณะกรรมการตรวจรับรอง State quarantine จ.อุบลฯ
ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรอง State quarantine จ.อุบลฯ
เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20ข้อสั่งการ การให้บริการกัญชาทางการแพทย์
มีข้อสั่งการให้ รพ. 22 แห่ง . ในจังหวัดอุบล จัดตั้ง canabis clinic ได้แก่
1.รพ ตระการ
2 รพ พิบูล
3 รพ , ม่วงสามสิบ
4 รพ เขื่องใน
5 รพ เหล่าเสือโก๊ก
6 รพ ดอนมดแดง
7 รพ ตาลสุม
8 รพ เขมราฐ
9 รพโพธิ์ไทร
10 รพ ศรีเมืองใหม่
11 รพ นาตาล
12 รพ กุดข้าวปุ้น
13 รพ สำโรง
14 รพโขงเจียม
15 รพ นาเยีย
16 รพ สิรินธร
17 รพ สว่าง
18 รพ บุญฑริก
19 รพ นำ้ยืน
20 รพ นาจะหลวย
21 รพ ทุ่งศรีอุดม
22 รพ นำ้ขุ่น

ข้อสั่งการจาก นพ.สสจ: เสนอต่อที่ประชุม ผอ. รพ. เพื่อทบทวนความพร้อม และวางเป้าหมายและแผนการดำเนินงานร่วมกัน
และคบส/แผนไทย นำเสนอความก้าวหน้าที่ประชุม กกบ .ทุกเดือน

ปัจจุบัน มีรพ. ที่ให้บริการกัญชาทางการแพทย์ 10 แห่ง ได้แก่
1. รพ สปส 2 รพร เดช 3 รพ วาริน 4 รพ 50 พรรษา 5 รพ. ดอนมดแดง 6 รพ กุดข้าวปุ้น 7 รพ นาเยีย 8 รพ ม่วง 9 รพ นาจะหลวย 10 . รพ บุณฑริก

ขณะนี้ รพ.สต. ช่องเม็ก กำลังยื่น เข้าร่วมโครงการพัฒนากัญชาสำหรับทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และชุมชน ระยะที่ 2 เป็นโครงการปลูกกัญชาใน รพ.สต
มีข้อสั่งการให้ 1 กง.คบส/นิติการ ทำบันทึกมอบอำนาจ >>> การขอปลูก /ขอครอบครองกัญชา เรื่องเดิม /นโยบาย ให้แผนไทย ส่งมาที่ คบส/นิติการ
2. กง. แผนไทย ร่างคณะทำงาน กลุ่มงานทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ควบคุม /กำกับ /ติดตามการปลูก โดยให้ ท่านรองประทีป เป็นหัวหน้าทีม
3 .กง.คบส / นิติการ /ประสานจังหวัด ในการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาสถานที่ปลูก ระดับจังหวัด

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีกำหนดการเสด็จฯ มาจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ ครั้ง
ดังต่อไปนี้
๑. เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่่จังหวัด ศรีสะเกษ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดอุบลราชธานี ดังต่อไปนี้ เตรียมโรงพยาบาลเผชิญเหตุ , การเตรียมเตรียมรถพยาบาลพร้อมหน่วยแพทย์ ประจำ กองอำนวยการถวายความปลอดภัย ,จัดรถพยาบาล พร้อมหน่วยแพทย์ ตามขบวนรถพระที่นั่งสำรอง และการจัดเตรียมทีมสแกนอุณหภูมิผู้ปฏิบัติงานรับเสด็จ ฯ
๒. เสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ ๑๐๐๐ ในห้วงปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายภารกิจให้เตรียมการรับเสด็จฯ ดังต่อไปนี้
- จุดน้ำดื่มไอโอดีน
- ห้องพยาบาล และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
- การจัดหน่วยแพทย์พระราชทาน (กรณีสำนักพระราชวังแจ้งอนุญาตให้จัด)
- การจัดหน่วยทันตกรรมพระราชทาน (กรณีสำนักพระราชวังแจ้งอนุญาตให้จัด)
- การคัดกรองอุณหภูมิเจ้าหน้าที่และประชาชน
- การถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์ (การจัดเตรียมหน่วยแพทย์ ณ จุดต่างๆ)
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลีินระดับให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23การย้ายบุคลากรภายในสสจ.

เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24การรับรายงานตัวและปฐมนิเทศข้าราชการ COVID รอบ 2

เอกสารประกอบ
docx

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ