ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

7/2563

วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

วาระก่อนการประชุม

: :

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563
เอกสารประกอบ
PDF

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การส่งงบทดลอง
1.การส่งงบทดลอง GL
1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลอง ไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์ ()
โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 2 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 3 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย(รพ.สต) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) ( )
-รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม
-รพ.สต. ลูกข่าย คะแนนเต็ม

ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่ายส่งภายในวันที่ 8 และถ้าคะแนนไม่ผ่าน และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้แก้ไขและส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ส่ง ส่วนลูกข่าย ให้ส่ง และ ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น

2.การส่งงบทดลอง ระบบGFMIS
สรุปการนำส่ง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี รพท. / รพช. จัดทำและส่ง งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 ส่งครบทุกแห่ง

ข้อเสนอแนะ
ขอให้กำกับ ติดตาม การส่ง บช.11 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 เพื่องานการเงินฯ สสจ. จะได้ตรวจสอบและนำเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563


เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22.การเฝ้าระวังทางการเงิน
2.1..แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ FAI 7ระดับ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 มีผลการประเมินดังนี้ ()
เดือน พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 5 คือ ๕๐ พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ วารินชำราบ ตาลสุม ตระการพืชผล สว่างวีระวงศ์ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ม่วงสามสิบ เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม และสำโรง
เดือน มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 คือ ๕๐พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ตาลสุม สว่างวีระวงศ์

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3รายงานสถานการณ์ทางการเงินการคลัง
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 มิถุนายน 2563 เปรียบเทียบกับ 31 พฤษภาคม 2563 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนมิถุนายน 2563 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้) เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ -109.47 ล้านบาท
โซน 3 วารินชำราบ -96.24 ล้านบาท
โซน 3 ตระการพืชผล -24.99 ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) เป็นบวก คือ นาจะหลวย เขื่องใน บุณฑริก น้ำขุ่น สิรินธร น้ำยืน โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ 159.23 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 114.33 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม 99.24 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 82.84 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4รายงานลูกหนี้เงินยืม (เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ.)
ขอแจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ) เพียงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวนทั้งสิ้น 3,534,710.00 บาท (สามล้านห้าแสนสามหื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) 47 ฉบับ
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5รายงานลูกหนี้เงินยืม (หน่วยงานย่อย รพช. / รพท.)
เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย..(รพท/รพช.)..ณ 24 กรกฎาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 5,387,901.93 .บาท..(ห้าล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหนึ่งบาทเก้าสิบสามสตางค์) 212 ฉบับ แยกเป็นลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนดระยะเวลาส่งใช้ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,510,745.93 บาท 101 ฉบับ ซึ่งผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ (Electronics Internal Audit : EIA )
ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้กำหนด แนวทางการประเมินระบบการควบคุมภายใน 5 มิติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) โดยเปิดระบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ ให้หน่วยบริการแนบไฟล์เอกสารตามหัวข้อแบบประเมินที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 และปิดระบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ วันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ (Electronics Internal Audit : EIA ) ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7รายงานผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน
6.1 จัดสรรงบดำเนินงาน (Non Uc) ปี 2563 ให้ สสอ.ละ 200,000 บาท ข้อมูลการเบิกจ่าย
-เบิกจ่ายทั้งสิ้น 4,247,274.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.95
-ยังไม่ดำเนินการเบิก 751,988.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.04
-หน่วยงานที่ดำเนินการเบิกจ่าย ยังไม่ครบตามเป้าหมาย(เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 80) คือ ดอนมดแดง ตระการฯ นาเยีย เมือง ศรีเมืองใหม่ สว่างวีระวงศ์ และสำโรง หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ครบ 100% คือ ทุ่งศรี น้ำยืน บุณฑริก โพธิ์ไทร และสิรินธร
ข้อเสนอแนะ ขอให้ทุกหน่วยที่ยังไม่เบิก ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 100)
6.2 จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11, 12) รับจัดสรร 60,535,450.-บาท ข้อมูล ณ 20 กรกฎาคม 2563 เบิกจ่ายทั้งสิ้น 59,129,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.68 คงเหลือเงินจัดสรร 1,405,950.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.32 ให้โรงพยาบาลที่มีเงินงบประมาณคงเหลือเร่งเบิกจ่ายตามระยะเวลาต่อไป
6.3 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของหน่วยเบิก สสจ.อบ. (รายงาน GFMIS)ข้อมูล 26 กรกฎาคม 2563
-ภาพรวม ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 ผลร้อยละ 57.98
-รายจ่ายประจำ ไตรมาส 3 ร้อยละ 80 ผลร้อยละ 76.93
-รายจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 3 ร้อยละ 65 ผลร้อยละ 25.84
6.4 รายงานข้อมูล ฉ.11 ส่วนลูกข่าย
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน ฉ.11 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ทั้งส่วนแม่ข่ายและลูกข่าย โดยมีกำหนดให้โรงพยาบาลเร่งดำเนินการเบิกจ่ายในส่วนเงินงบประมาณ(รวมแม่ข่ายลูกข่าย) ให้หมดวงเงินจัดสรร ส่วนลูกข่ายให้โรงพยาบาลดำเนินการจัดสรรเงินบำรุง (ขอต่างหน่วยบริการ) ให้ลูกข่ายเป็นรายงวด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 นั้น
ขอรายงานข้อมูลดำเนินการในส่วนลูกข่ายเพียงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 พบว่าโรงพยาบาลที่ยังโอนเงินให้ลูกข่ายไม่ครบตามไตรมาส 3 ได้แก่ และ ๕๐พรรษา และเดชอุดม
ขอให้ดำเนินการโอนให้ลูกข่ายโดยด่วน เพื่อลูกข่ายจะได้ดำเนินการจ่ายให้ผู้มีสิทธิ ตามประกาศฯ เมื่อเกิดสิทธิแต่ละเดือนต่อไป
6.5 รายงานการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบ COVID-19 เพียงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ดังนี้
6.5 1 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยจัดสรรให้โรงพยาบาล งวดที่ 3
โรงพยาบาล ได้รับจัดสรร จำนวน 5,725,000.- บาท
เบิกจ่าย จำนวน 5,714,708.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.82
6.5 2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (OT) จัดสรรให้ สสอ.
สสอ. ได้รับจัดสรร จำนวน 400,320.- บาท
เบิกจ่าย จำนวน 399,760.- บาท คิดเป็นร้อยละ 99.86
6.5.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง Covid จัดสรรให้ อสม.
อสม. ได้รับจัดสรร จำนวน 1,822,400 บาท
เบิกจ่าย จำนวน 1,822,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 100


เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ (Electronics Internal Audit : EIA )
ด้วย งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ (Electronics Internal Audit : EIA) ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนทั้งหมด 180 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.3๐ -16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
93.1 สถานการณ์การเงินการคลัง ประจำเดือน มิถุนายน 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
103.2 การดำเนินงานงบค่าเสื่อม
การดำเนินงานงบค่าเสื่อม
1.ติดตามผลการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปี 2562
2.ผลการบริหารแผนงบค่าเสื่อม ปี 2563
3.การเสนอและปรับแผนงบค่าเสื่อม 70% ปี 2564
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11แจ้งแผนการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการปฐมภูมิ เดือนสิงหาคม 2563
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 : อำเภอม่วงสามสิบ
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 : อำเภอสิรินธร
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 : อำเภอตระการพืชผล
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12ระบบการวิเคราะห์ค่าแรง
ด้วยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์ถาวร สกุลพานิชย์ ได้พัฒนาระบบการวิเคราะห์ค่าแรง เพื่อให้หน่วยบริการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

ในการนี้ ขอให้โรงพยาบาลที่ใช้ HI ต้องใช้ Module PHR ภายในเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อรองรับระบบการวิเคราะห์ค่าแรงดังกล่าว
ส่วน รพ.ที่ใช้ HIS อื่นๆ ต้องส่งออกข้อมูลตามโครงสร้าง เพื่อนำเข้าระบบได้

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13แผนการปรับ Platform HI
ตามที่มี รพ.ในจังหวัดอุบลราชธานี ใช้โปรแกรม HI เป็นเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูลการให้บริการ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าว พัฒนามาตั้งแต่ปี 2525 ในปี 2555 ได้มีการปรับ Platform ครั้งที่ 1 โดยมีการเปลี่ยนจาก DOS เป็น WINDOWS แต่ยังคงใช้ Foxpro เป็น Tool ในการพัฒนา
และจากการขยายการให้บริการ ทำให้ Foxpro ไม่สามารถสนับสนุนนความต้องการของผู้พัฒนาระบบและผู้ใช้งานได้ ทีมพัฒนาระบบ จึงมีการประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางการปรับ Platform ครั้งที่ 2 ดังนี้
1. ปรับ Platform จาก Visual Foxpro => Visual Studio .NET
2. พัฒนาโปรแกรมแบบ Module โดยจะเริ่ม 3 Module แรก คือ
2.1 Pt. Profile
2.2 Lab
2.3 X-Ray
3. ใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐานสากล HL7-FHIR (Health Informatics Standard)**
4. พัฒนา API ตามมาตรฐาน Swagger
5. วิธีการพัฒนา ยึดหลักตาม HA-IT

แผนการพัฒนา
1. ทุก รพ.ต้อง Update Version HI ทุก Module ให้เท่ากับ รพ.วารินฯ
2. หยุดพัฒนา HI ยกเว้นการปรับแก้ Critical Bug ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
3. ระบบรายงานใน HI จะถอดออกจากระบบ โดยสามารถดูระบบรายงานได้จากระบบ Intranet
4. ทีมพัฒนาทั้ง 3 Module ให้ทำ Flow ระบบงาน เพื่อให้สมาชิกทีมทราบ และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
5. การพัฒนาศักยภาพทีมพัฒนา
5.1 การอบรม Visual Basic .NET 5 วัน วิทยากร ทีมงานสอนกันเอง (14 – 18 กันยายน 2563)
5.2 การอบรมมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล HL7-FHIR 5 วัน (รองบประมาณ และการประสานวิทยากร)
6. การจัดหา Software Visual Basic .NET ลิขสิทธิ์ (หลังพัฒนาระบบแล้วเสร็จ)
7. การสนับสนุนทีมพัฒนาระบบจากโรงพยาบาล โดยจะเน้นการ Work From hospital ยกเว้นการเข้ามาอบรม/ประชุมเพื่อทดสอบระบบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14แจ้งการทดสองระบบการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาล
ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาระบบการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน และได้ติดตั้งแล้วครบทุก รพ.นั้น
เพื่อให้ระบบ สามารถใช้งานได้ทันตามความต้องการ จึงขอให้ทุกโรงพยาบาล ทำการทดสอบระบบทุกวัน เวลา 08.00 น. โดยขอให้พิมพ์แจ้งในระบบว่าทดสอบ ด้วยทุกครั้ง

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาระบบการเชื่อมโยงผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ หน่วยบริการต้นทาง สามารถนำเข้าผล Lab ที่ส่งตรวจแบบ Outsource ได้ทันที ในรูปแบบของ Electronic data และแจ้งให้ทุก รพ.ทำการรวมฐานข้อมูล Lab ให้เหลือ 1 ตาราง
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว แล้วเสร็จ จึงขอติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการรวมตาราง Lab ดังนี้

เอกสารประกอบ
png

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16แจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนเสี่ยงภัย สำหรับศูนย์ยางน้อย
ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคัดกรองกลุ่มเสี่ยงให้ทุก รพ. สสอ. (งบเบิกแทนกัน กรม คร. กิจกรรม Sentinel Survillance) จำนวน 323,800 บาท ณ 30 ก.ค.63 มีหน่วยที่ไม่ส่งเอกสารเบิกเงิน จำนวน 13 หน่วยงาน หน่วยงานเบิกไม่ครบ 2 หน่วยงาน รวมเงินคงเหลือ 40,960 บาท

ในการนี้ จึงขออนุมัติจัดสรรงบดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับ สสอ.เขื่องใน (ศูนย์ยางน้อย)

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17สถานการณ์โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
โรคไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา และเห็ดพิษ
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18สถานการณ์โรค COVID-19
COVID-19
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19สรุปผลการดำเนินงานวัณโรค
ผลการดำเนินงานวัณโรค
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20ข้อมูลผลงานวัณโรคจำแนกรายอำเภอ
ข้อมูลวัณโรครายอำเภอ
เอกสารประกอบ
xlsx

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21ผลการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2563
การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2563
ตามที่กรมควบคุมโรคร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดให้มีการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 โดยมีการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนกลุ่มเสี่ยง การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ตลอดปี โดยมีช่วงเวลาให้วัคซีนในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563
โดยมีผลงานบริการการฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานจำแนกรายอำเภอมีดังนี้

เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22แจ้งผลคะแนนประเมิน ITA ไตรมาส 3 และเร่งรัดกรอกข้อมูลไตรมาส 4
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งผลคะแนนการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไตรมาส 3 มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน(ร้อยละ 90) 50 แห่งคิดเป็นร้อยละ 96.15 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.85 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ อบ 0032.005/ว 6055 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
2. เร่งรัดการกรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน ITA ไตรมาสที่ 4 ในระบบ MITAS ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดตามปฏิทินงาน ITA ปี 2563)
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23เรื่องนำเสนอให้ที่ประชุมเพื่อรับทราบ มีจำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ เรื่องที่ ๑
เรื่องที่ ๑ สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24ส่วนที่ ๒ ตัวอย่างกระทำผิดวินัย
ตัวอย่างการกระทำผิดวินัยและบทลงโทษ ตามจุลสารกระทำผิดวินัย ฉบับที่ ๕/ ๒๕๖๓ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25ผลการดำเนินงาน RDU ไตรมาส 3
ผลการดำเนินงาน RDU จังหวัดอุบลราชธานี ไม่ผ่านเกณฑ์
RDU ขั้น 2 ได้ 19.23% (เป้าหมาย 50%) RDU ขั้น 3 ได้ 7.69% (เป้าหมาย 20%)
รพ.ที่ผ่าน ขั้น 2 ได้แก่ รพ ทุ่งศรีอุดม** รพ.สิรินธร** รพ.ดอนมดแดง และ รพ. เหล่าเสือโก๊ก (** รพ.ที่ผ่านขั้น 3)
รพ.ที่มีโอกาสผ่านขั้น 2 ในไตรมาส 4 / 2563 จำนวน 11 แห่ง
ได้แก่ รพ.ตาลสุม รพ. โพธิ์ไทร รพร.เดชฯ รพ.ม่วงฯ รพ. กุดข้าวปุ้น รพ ศรีเมืองใหม่ รพ.โขงเจียม รพ.สว่าง รพ. เขมราฐ รพ. นำยืน และ รพ. นาจะหลวย
ข้อเสนอเชิงนโยบาย จากคณะกรรมการ service plan สาขา RDU
1ขอให้โรงพยาบาลทบทวนกรอบรายการยา glibenclamide ภายในสิ้นปีงบประมาณ
2 ส่งเสริมการใช้ฟ้าทะลายโจร ใน PUI หรือสงสัย ไข้หวัด และท้องร่วงเฉียบพลันที่ไม่ติดเชื้อ
3.ให้ติดตามตัวชี้วัดอย่างสมำ่เสมอ ตัวชี้วัดที่ตำ่กว่าเป่้าหมาย ให้ทบทวนเวชระเบียน เพื่อหาสาเหตุรากเหง้า รายงานคณะทำงานระดับโรงพยาบาล และสรุปผลการทบทวนมาที่ สสจ ภายในไตรมาสนั้น
4.กำหนดผู้รับผิดชอบ การติดตาม RDU ใน รพ.สต . จาก สสอ. และให้ประสาน แม่ข่าย ให้ทราบ ทุกเดือย
5. ปรับเพิ่ม KPI ranking รพ. ที่ผ่านขั้น 2 ได้ 4.5 คะแนน และรพ.เป้าหมายที่ผลงานดีขี้น แต่ยังไม่ผ่านขั้น 2 ให้ 4 คะแนน

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
26การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 2563

เอกสารประกอบ
xlsx

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
27การกำกับติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
28การกำกับติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 2563

เอกสารประกอบ
xls

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
29ข้อมูลผู้ป่วยใน
ข้อมูลผู้ป่วยใน CMI เดือนมิถุนายน 2563
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
30การคัดเลือกอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานระดับเขตพื้นที่(อคม.)
2.1 ขอความร่วมมือ รพ.ทุกแห่งคัดเลือกและส่งรายชื่อผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับการคัดเลือกในระดับจังหวัด ดังนี้

1)ผู้แทนโรงพยาบาลศูนย์ หรือ โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 1 คน

2)ผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 1 คน

3)ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ จำนวน 2 คน (ประกอบด้วย ผู้แทนฯ7 สาขา ได้แก่ กิจกรรมบำบัด การแก้ไขการสื่อความหมาย หัวใจและทรวงอก รังสีเทคนิค จิตวิทยาคลินิก กายอุปกรณ์ และ แพทย์แผนจีน)


2.2 ส่งรายชื่อ พร้อมระบุประเภทขอรับการคัดเลือก ให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.อบ.ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

2.3 ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นอนุกรรมการฯระดับจังหวัด ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมลายทอง


ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
31ประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันสังคม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานประกันสังคม งาน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากหน่วยบริการทุกแห่ง (รพ/สสอ/รพ.สต) เข้าร่วมประชุมการพัฒนาความรู้สิทธิประกันสังคม และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. โรงแรมสุนีย์แกรนด์

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
32แจ้งการจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2563
สปสช.แจ้งการจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2563 โดยได้โอนงบประมาณให้กับหน่วยบริการแล้วในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียดการจัดสรรรายหน่วยบริการได้ทาง http://ubon.nhso.go.th>>Download>>จัดสรรงบQOF_2563

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
33งานพัฒนาคุณภาพงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์รังสีวินิจฉัย
ติดตามความก้าวหน้าการใช้เครื่องเอกซเรย์ดิจิตัล ของ รพ.น้ำขุ่น

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
34การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCU&NPCU)
สรุปผลการประกาศการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 1/2563
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
35งานพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมประเมินภายในจังหวัด (Internal Survey) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินภายในจังหวัด
ขอให้เจ้าของพื้นที่เตรียมการและส่งเอกสารการประเมินตนเองให้คณะกรรมการ
ทราบก่อนลงพื้นที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ในเดือน สิงหาคม 2563 นี้
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
36งานพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ขอเชิญบุคลากรร่วมประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563
จัดโดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ฯ ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเฟลิกซ์
ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.- 23 ส.ค. 2563
ที่ http://forms.gle/enYfTAV6n53FBRt7 โดยมีค่าลงทะเบียนจำนวน 2,000 บาท

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
37งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
สรุปผลจากการออกติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ Service Plan
จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
และ โรงพยาบาลวารินชำราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
38งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพระบบบริการรับส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563”
เพื่อทบทวนแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยและศูนย์การประสานงานระบบส่งต่อของจังหวัดอุบลราชธานี
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
39งานวิชาการและงานวิจัย
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และผู้สนใจร่วมส่งผลงานตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการสาธารณสุขอุบลราชธานี ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เมษายน – กันยายน 2563 ซึ่งขณะนี้มีนักวิจัย
ส่งผลงานมาแล้ว 6 เรื่อง โดยสามารถติดต่อส่งบทความได้ที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
40งานวิชาการและงานวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่น เวทีการประชุม R2R Thailand ปี 2563 จำนวน 3 รางวัล
ผลงานกลุ่มทุติยภูมิ ได้แก่
นางสาวนันท์นภัส ปิติโชคโภคินท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนาตาล
เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของผู้ป่วยเบาหวาน ต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
นายจักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนาตาล
เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะวิกฤตขณะส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
ผลงานกลุ่ม Meta R2R ได้แก่
นายจักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนาตาล
เรื่อง การพัฒนาแนวทางการดูแลและการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจ ขาดเลือดเฉียบพลันในบริบทโรงพยาบาลชุมชน : โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
41งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
สรุปรายงานการสมัครสมาชิก ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย ของ อสม.จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานยอดสะสม ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผลงาน 23,589 คน (คิดเป็น ร้อยละ 68.02)
โดยจังหวัดอุบลราชธานี มีโควตา อสม.ทั้งหมด 34,681 คน และรายงานสำรวจการใช้สารเคมีในครัวเรือน ณ ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563
เป้าหมาย 28,000 ครัวเรือน ผลงาน 46,629 หลังคาเรือน ผลงานร้อยละ 166.53
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
42งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการเที่ยวปันสุข แพ็คเกจ “กำลังใจ” เป็นโครงการสำหรับให้ อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทั่วประเทศ ดังนี้
- แนวทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเที่ยวปันสุข แพ็คเกจ “กำลังใจ”ส่วนกลาง
- สรุป VDO conference การดำเนินงาน โครงการเที่ยวปันสุข แพ็คเกจ “กำลังใจ”
- แนวทางการดำเนินงานโครงการเที่ยวปันสุข แพ็คเกจ “กำลังใจ” จังหวัดอุบลราชธานี
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
43งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ในส่วนราชการ/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในวันประชุม กวป. วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
- ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุบลราชธานี
- สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (เน้นมาตรการ 6 + 2)

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
44งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ขอความร่วมมือ ให้ อสม.ทุกคน สมัครเข้าร่วม โครงการ 10 ล้านครอบครัวฯ และ โครงการก้าวท้าใจ Seasion 2 ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้
- ลงทะเบียนจังหวัด ที่ https://forms.gle/1xpeGvmuFEiXXgep7
- เข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ตามลิงค์นี้ https://activefam.anamai.moph.go.th/register#h.p_CBXlvwiXZM6A
- จะรายงานจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นรายอำเภอ ให้ทราบทุกวัน
- แบ่งระยะการขับเคลื่อน 4 ระยะ (หมดเขต 31 ส.ค.63)
ระยะที่ 1 วันที่ 30 ก.ค.- 6 ส.ค.63
ระยะที่ 2 วันที่ 7 - 14 ส.ค.63
ระยะที่ 3 วันที่ 15 - 22 ส.ค.63
ระยะที่ 4 วันที่ 23 - 31 ส.ค.63

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
45แผนการออกติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้บูรณาการด้านสุขภาพ ฯ ปี 2563
แผนการออกติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้บูรณาการด้านสุขภาพฯ ปี 2563รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ(1.แผนออกตรวจเยี่ยม รร.ตชด (รร.รอบรู้บูรณาการฯ)ปี 2563)
เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
46งาน พอ.สว.
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
-วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ออกปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านบัวงาม บ้านบัวงาม ม.1 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
-วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ออกปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านนาจาน บ้านนาจาน ม.5 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
47นักเรียนทุน ปี 2563

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
48ผลการดำเนินงานแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
49พิจารณาอนุมัติการขอรับเงิน และขอยกเลิก กรณีไม่ทำเวชฯ

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
50ผลการประเมินการอบรม Smart อวช.

เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
51ติดตาม ควบคุม กำกับและนิเทศการดำเนินงานด้านยาเสพติดเพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้ปฏบัติงานในพื้นที่
สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดโครงการติดตาม ควบคุม กำกับและนิเทศการดำเนินงานด้านยาเสพติดเพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดบริการมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ในระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ