ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

7/2563

วันที่ 21 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น

วาระก่อนการประชุม

: :

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุม/ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา
สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ ุ6 /2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563
เอกสารประกอบ
PDF

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รายงานแผน-ผล เงินบำรุง สนง.สสจ.อบ รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562-30 มิถุนายน 2563) ตามตาราง

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด(การดำเนินการจัดซื้อจัดหา) ตามตาราง

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3รายงานการเบิกงบกลาง COVID-19) ตามตาราง

เอกสารประกอบ
xlsx

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4รายงานลูกหนี้เงินยืมค้างนาน เพียงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) ตามตาราง

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2563

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6ประเด็นหารือ
เรื่องการจัดภูมิทัศน์ และระบบจราจร ภายในบริเวณ อาคาร 3

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7ขอแจ้งการงดใช้ห้องประชุม 3 ตึก 3
เพื่อปรับปรุงระบบซับเสียงและเวที ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8วาระพิจารณา
1. ขออนุมัติปรับปรุงห้องควบคุมเสียงเป็นห้องบันทึกเสียง
ตามที่ กง.พัฒนาคุณภาพฯ ได้ทำบันทึกเสนอ เพื่อปรับปรุงห้องควบคุมเสียงเป็นห้องบันทึกเสียง
กง.บริหารได้นำเข้าอนุมัติ กกบ.แล้ว มีมติที่ประชุม วันที่ 3 เมษายน 2563 และ พัสดุได้ขอรายละเอียดงาน
เพื่อดำเนินการตาม พรบ พัสดุ จาก กง.พัฒนาคุณภาพฯ จังยังไม่มีข้อสรุป จึงขอทบทวนว่ายังมีความจำเป็น
ที่จะให้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร
2. ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2.1 เครื่องดูดอากาศ จำนวน 6 เครื่อง(กลุ่มงานแพทย์แผนไทย)
3. ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการถังดับเพลิงก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ขนาด 15 ปอนด์
จำนวน 4 ถัง สำหรับอาคาร 3

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9สรุปการเบิกงบประมาณแผนงาน/โครงการ รายกลุ่มงาน
สรุปการเบิกงบประมาณแผนงาน/โครงการ รายกลุ่มงาน ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10ภารกิจ นพ.สสจ.อบ.
1.1 ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
-วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพนักงานส่าวนตำบล (ก.อบต.) ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแจระแม
-วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ร่วมรับฟังการนำเสนอและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ตอการบริการทางการแพทย์แนวใหม่ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
-วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นประธานเปิดการอบรมแกนนำผู้ดูแลเด็กวัยเรียน รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
-วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
-วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ประชุมอนุกรรมการฯเด็กปฐมวัย จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
-วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.00 น. ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ประชุมกรมการจังหวัด ณ ห้องงประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
-วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการ อปสข. ณ โรงแรมลายทอง
-วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 13/2563 ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
docx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11การตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 กำหนดตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีประเด็นที่ สสจ.อบ.เกี่ยวข้อง 3 ประเด็น ดังนี้
5) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ
6) การควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
7) มาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ซึ่งขอรับรายงานเป็นเอกสาร ไม่ต้องชี้แจงในห้องประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12การเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข 3 ปี

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13นำเสนอความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบPPA งบกลุ่มจังหวัด และผลงาน PP Fee Schedule

เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14มอบโล่วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ
มอบโล่เกียรติคุณ วัดป่าคำพวัน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15การดำเนินงาน RDU
การดำเนินงาน RDU จังหวัดอุบลราชธานี , ยังไม่ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้น 2 > 50%
กำหนดเป้าหมาย ผ่านขั้น 2 ใน 8 รพ
เอกสารประกอบ
pptx

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
1610 มาตรการ สู่องค์การอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์ สสจ.อบ.
10 มาตรการ เพื่อให้ สสจ.อบ. เป็นองค์การอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์
เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17ร่างแผนปฏิบัติการ ตามมาตรการเพื่อเป็นองค์กรอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์
ร่างแผนปฏิบัติการ ตามมาตรการเพื่อเป็นองค์กรอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์
เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18รายงานความก้าวหน้าประเด็น Retreat โรงเรียนรอบรู้ บูรณาการด้านสุขภาพ

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ PPA ทันตสาธารณสุข
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กอายุ 5ปี จังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20กรอบสสจ

เอกสารประกอบ
pptx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21รายชื่อพยาบาลวิชาชีพในสสจ.อบ.

เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22องค์กรแห่งความสุข_น้ำยืน

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23คลิปวิดีโอองค์กรแห่งความสุข
https://www.youtube.com/watch?v=JEl70w22n5U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1z7PwsUmx5ERHQIb-Iw4KJSYGvOdB0fCKXqks2S3qfcdKugDm9YjWjbH8
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24ข้อมูลการโยกย้ายภายในสสจ.อบ._21 ก.ค. 63

เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25พิจารณาพยาบาลลงกรอบ

เอกสารประกอบ
xls

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
26การประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่
คณะกรรมการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE แจ้งกำหนดการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 รายละเอียดตามกำหนดการแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
27ปรึกษา เรื่อง งานวิทยุ
หลักการ ยังจำเป็นต้องมีวิทยุ เพื่อใช้กรณีฉุกเฉิน
ข้อปรึกษา วิทยุข่าว จาก กง.ต่างๆ ยังจำเป็นต้องมีหรือไม่
สถิติการส่งข่าว ปี 62 จำนวน 142 ฉบับ
ปี 2563 (1 มค - 15 กค) 67 ฉบับ (กง.คร. 22 ฉบับ, กง.บค.11 ฉบับ, กง.บริหาร 10 , รพร.เดชอุดม 5, กง.คบส.4 ,
ทันตะ 3 , พร3, NCD2 ประกัน1 ยุทธ1 )

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ