ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

6/2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

วาระก่อนการประชุม

: :

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบภายใน รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามเอกสารแนบ)
2. ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้กำหนดแผน การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตรวจสอบงบการเงินของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายโรงพยาบาลชุมชนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการเงินระดับ 4-7 และประเมินความเสี่ยงหน่วยงานในการเข้าใช้งานระบบ Electronics Internal Audit : EIA ณ โรงพยาบาลเขมราฐ , โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ , โรงพยาบาลตาลสุม และโรงพยาบาลนาตาล ระหว่างวันที่ 13-24 กรกฎาคม 2563 นั้น ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน เพื่อให้หน่วยงานของท่านจัดเตรียมเอกสารและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับการตรวจสอบงบการเงินในวันและเวลาดังกล่าว
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การส่งงบทดลองระบบ GL
2.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์ ()
โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 2 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 3 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย(รพ.สต) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ

2.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) ( )
-รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม
-รพ.สต. ลูกข่าย คะแนนเต็ม

ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่ายส่งภายในวันที่ 8 และถ้าคะแนนไม่ผ่าน และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้แก้ไขและส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ส่ง ส่วนลูกข่าย ให้ส่ง และ ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การส่งงบทดลอง ระบบGFMIS
สรุปการนำส่ง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี รพช. จัดทำและส่ง งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ส่งครบทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะ
ขอให้กำกับ ติดตาม การส่ง บช.11 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เพื่องานการเงินฯ สสจ. จะได้ตรวจสอบและ นำเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4การเฝ้าระวังการเงินการคลัง
4.1 แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ FAI 7ระดับ ประจำเดือน เมษายน 2563 มีผลการประเมินดังนี้
เดือน เมษายน 2563 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 5 คือ ๕๐ พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ วารินชำราบ ตาลสุม
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ม่วงสามสิบ ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม และสว่างวีระวงศ์
เดือน พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 5 คือ ๕๐ พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ วารินชำราบ ตาลสุม ตระการพืชผล สว่างวีระวงศ์ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ม่วงสามสิบ เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม และสำโรง

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ
ขอแจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ) เพียงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวนทั้งสิ้น 820,000.-บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 23 ฉบับ
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย (รพท/รพช)
เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย..(รพท/รพช.)..ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,728,132.93-..บาท..(สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่น แปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทเก้าสิบสามสตางค์) 146 ฉบับ แยกเป็นลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนดระยะเวลาส่งใช้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,290,275.93- บาท 99 ฉบับ ซึ่งผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2563
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 31 พฤษภาคม 2563 เปรียบเทียบกับ 30 เมษายน 2563 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ
เจ้าหนี้การค้า เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2563 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้) เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ -100.06 ล้านบาท
โซน 3 วารินชำราบ -84.90 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล -27.80 ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) เป็นบวก คือ นาจะหลวย เขื่องใน บุณฑริก น้ำขุ่น สิรินธร น้ำยืน โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ 159.23 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 114.33 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม 99.24 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 82.84 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใด ที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน Non Uc ณ 25 มิถุนายน 2563
8.1 จัดสรรงบดำเนินงาน (Non Uc) ปี 2563 ให้ สสอ.ละ 200,000 บาท ข้อมูลการเบิกจ่าย
-เบิกจ่ายทั้งสิ้น 3,343,257.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.87
-วางฏีกา 350 มาแล้วยังไม่ดำเนินการเบิก 616,664.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.33
ตามเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ดำเนินการเบิกจ่าย ยังไม่ครบตามเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 คือ เขมราฐ เขื่องใน โขงเจียม ดอนมดแดง ตระการฯ ตาลสุม นาเยีย สว่างฯ เหล่าเสือโก้ก นาตาล เมือง ศรีเมืองใหม่ และสำโรง หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตามไตรมาส 3 คือ กุดข้าวปุ้น เดชอุดม ทุ่งศรีอุดม นาจะหลวย น้ำขุ่น น้ำยืน บุณฑริก พิบูลมังสาหาร โพธิ์ไทร ม่วงสามสิบ วารินชำราบ และสิรินธร หน่วยงานที่เอกสารยังไม่เรียบร้อยอยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โขงเจียม และตาลสุม (ให้รับเอกสารแก้ไขที่งานพัสดุ)
ข้อเสนอแนะ ขอให้ทุกหน่วยที่ยังไม่เบิก ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 80)
8.2 จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11, 12) รับจัดสรร 60,535,450.-บาท
-เบิกจ่ายทั้งสิ้น 55,746,974.- บาท คิดเป็นร้อยละ 92.09 คงเหลือเงินจัดสรร 4,788,476.-บาท คิดเป็นร้อยละ 7.91 ให้โรงพยาบาลที่มีเงิน งบประมาณคงเหลือเร่งเบิกจ่ายตามระยะเวลาต่อไป
8.3 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของหน่วยเบิก สสจ.อบ.
-ภาพรวม ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 ผลร้อยละ 45.20
-รายจ่ายประจำ ไตรมาส 3 ร้อยละ 80 ผลร้อยละ 68.36
-รายจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 3 ร้อยละ 65 ผลร้อยละ 7.64
8.4 รายงานข้อมูล ฉ.11 ส่วนลูกข่าย
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน ฉ.11 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ทั้งส่วนแม่ข่ายและลูกข่าย
โดยมีกำหนดให้โรงพยาบาลเร่งดำเนินการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จ ส่วนลูกข่ายให้โรงพยาบาลดำเนินการจัดสรรเงินบำรุง(ขอต่างหน่วยบริการ) ให้ลูกข่ายเป็นรายงวด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 นั้น
จึงขอรายงานข้อมูลดำเนินการในส่วนลูกข่ายเพียงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 พบว่าโรงพยาบาลที่ยังโอนเงินให้ลูกข่ายไม่ครบตามไตรมาส 3 ได้แก่ เดชอุดม,50 พรรษาฯ,เขื่องใน,โพธิ์ไทร,ดอนมดแดง และสว่างวีระวงศ์
ขอให้ดำเนินการโอนให้ลูกข่ายโดยด่วน เพื่อลูกข่ายจะได้ดำเนินการจ่ายให้ผู้มีสิทธิ ตามประกาศฯ เมื่อเกิดสิทธิแต่ละเดือนต่อไป
8.5 การจัดสรรและเบิกจ่ายงบ COVID-19 งวดที่ 3 เพียงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้รับจัดสรร งวด 3 ดังนี้
โรงพยาบาล ได้รับจัดสรร จำนวน 5,725,000 บาท
เบิกจ่าย จำนวน 5,505,137.17 บาท
คิดเป็นร้อยละ 96.16
สสอ. ได้รับจัดสรร จำนวน 391,520 บาท
เบิกจ่าย จำนวน 372,260 บาท
คิดเป็นร้อยละ 95.08
อสม. ได้รับจัดสรร จำนวน 1,822,400 บาท
เบิกจ่าย จำนวน 1,822,400 บาท
คิดเป็นร้อยละ 100
ขอให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เอกสารประกอบ
xlsx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
103.1 สถานการณ์การเงินการคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
113.2 การดำเนินงานงบค่าเสื่อม

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
123.3 สถานการณ์ โรค COVID-19

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13การจัดสรรงบ QOF 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14สรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2/2563

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16กำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการปฐมภูมิ ของ นพ.สสจ.อบ วันที่ 1 , 8 , 10 , 13 ก.ค.63

เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17สถานการณ์โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย เห็ดพิษ
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18สรุปผลการดำเนินงานวัณโรค
ผลการดำเนินงาน 1
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19สรุปผลการดำเนินงานวัณโรค (ข้อมูลรายอำเภอ)
ผลงาน TB จำแนกรายอำเภอ
เอกสารประกอบ
xlsx

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20ติดตามหนังสือขอบคุณ
ติดตามหนังสือขอบคุณ แอลกอฮอล์ จาก 16 สสอ
เอกสารประกอบ
jpg

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21RDU ไตรมาส 3
-ขอให้ทุก ดึงข้อมูลผลจาก cockpit RDU ไตรมาส 3 ในวันที่ 2 กค.63 และให้ลงบันทึกรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ภายในวันที่ 9 กค
ขการดำเนินงาน RDU ยังมีปัญหา การใช้ ATB ใน โรคอุจจาระร่วง โดยเฉพาะในประเด็น การใช้ ATB อย่างสมเหตุผล ในแผลสด ซึ่งเพิ่มขึ้น เท่ากับปัญหาการใช้ ATB ใน โรคระบบทางเดินหายใจ
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22การตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการร่วมให้บริการแพทย์แผนไทย จ.อุบลราชธานี ปี 2564 โดยคณะกรรมการฯสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
1. แผนการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการร่วมให้บริการแพทย์แผนไทย จ.อุบลราชธานี ปี 2564
โดยคณะกรรมการฯสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
วัน เดือน ปี หน่วยบริการ
24 มิถุนายน 2563 สสอ.ตระการพืชผล
25 มิถุนายน 2563 สสอ.เขื่องใน
29 มิถุนายน 2563 สสอ.น้ำยืน
30 มิถุนายน 2563 สสอ.นาตาล
1 กรกฎาคม 2563 สสอ.สิรินธร
2 กรกฎาคม 2563 สสอ.เดชอุดม
15 กรกฎาคม 2563 สสจ.อุบลราชธานี

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23CMI และข้อมูลทันเวลา เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบ
pptx

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24การติดตามประเมินผลเชิงพัฒนา ( Developmental Evaluation) กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ระดับจังหวัดและระดับเขตบูรณาการ 3 กองทุน (กองทุนหลักประกันฯ/กองทุนการดูแลระยะยาว/กองทุนฟื้นฟูฯ)
แผนการติดตามประเมินผลเชิงพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นระดับจังหวัด

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 อบต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 อบต. กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 อบต. นาส่วง อ.เดชอุดม
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลน้ำยืน อ.น้ำยืน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านกอก อ.เขื่องใน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 อบต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล

แผนการติดตามประเมินผลเชิงพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นระดับเขต 10 อุบลราชธานี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จ.ยโสธร อบต.ย่อ/น้ำคำ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 จ.ยโสธร อบต. น้ำคำใหญ่/ศรีฐาน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 จ.อุบลราชธานี อบต. น้ำยืน/โขงเจียม
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 จ.ศรีสะเกษ อบต.โพธิ์ศรี/ห้วยใต้
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 จ.ศรีสะเกษ อบต.สะพุง/รุ่งระวี
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 จ.มุกดาหาร อบต.นาสีนวน/คำชะอี
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 จ.อำนาจเจริญ อบต.จิกดู่/นาแต้
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 จ.อำนาจเจริญ อบต.ดงมะยาง/ไม้กลอน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จ.มุกดาหาร อบต.ดงหลวง/ป่งขามดงหมู
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 จ.อุบลราชธานี อบต.ม่วงสามสิบ/โนนโหนน
หมายเหตุ เช้า/บ่าย

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง รายงานผลการการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA รอบ 9 เดือน ผ่านทางเว็บไซด์ https://opdc.moph.go.th/ หัวข้อระบบ e-Report กำหนดเปิดระบบการรายงาน
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 – 2 กรกฎาคม 2563 และรายงานผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภาย
ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. รายละเอียดการตามวาระการประชุมเดือนเมษายน 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิ.ย.63 จำนวน 12 แห่ง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
26งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HA
2.1 ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ จาก สรพ.
- ขั้น 3 ได้แก่ รพ.เหล่าเสือโก้ก ผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563
- ขั้น3 ต่ออายุการรับรอง 3 ปี ได้แก่ รพ.นาจะหลวย ผ่านการรับรอง R3 เมื่อวันที่ 28 เมย.63,
รพ.กุดข้าวปุ้น ผ่านการรับรอง R1 เมื่อวันที่ 12 พค.63 และรพ.น้ำยืน ผ่านการรับรอง R3 เมื่อ10 มิย.63
และสรุปสถานการณ์จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านเกณฑ์การรับรองคุณภาพ HA จาก สรพ. ดังนี้
- รพศ./รพท. จำนวน 6 แห่ง เป้าหมาย 100% ผ่านการรับรอง 100 %
- รพช. จำนวน 22 แห่ง เป้าหมาย 90% ผ่านการรับรอง 21 แห่ง คิดเป็น 95.46 %
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
27งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HA
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) (สรพ.) มีการประกาศปรับเปลี่ยนระเบียบเกณฑ์และวิธีการประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 ตามประกาศฉบับที่ 2 รพ.ที่จะสิ้นสุดอายุการรับรอง ตั้งแต่ 1 ต.ค. –31 ธ.ค. 63
และส่งเอกสารยื่นแสดงความจำนงขอขยายตามที่กำหนด จะได้รับการขยายเวลาต่ออายุรับรอง 1 ปี และตามประกาศ สรพ.ฉบับที่ 3
กรณีการขอต่ออายุการรับรองขั้น 3 และต่ออายุขั้นก้าวหน้า ให้ รพ.ที่จะสิ้นสุดอายุการรับรองระหว่างวันที่ 1 มค.– 31 มีค.64
จะต้องมีหนังสือแจ้งขอเข้าสู่กระบวนการต่ออายุก่อนวันหมดอายุส่งเอกสารเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบัน 3 รายการได้แก่
1) HP
2)ผลลัพธ์ตอนที่ 4
3)มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย ก่อน 6 เดือน และส่งแบบประเมินตนเองก่อนการเยี่ยม 2 สัปดาห์
โดย สรพ.จะเริ่มจัดการเยี่ยมสำรวจ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ขอให้ รพ. มีการควบคุมกำกับ ติดตาม และดำเนินการให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ https://youtu.be/wHLHjOWciM8 และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1r-1Nl-rtepcV3XlyBwxnEfVz8MhReESE

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
28งานพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมประเมินภายในจังหวัด( Internal Survey) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินภายในจังหวัด
ขอให้เจ้าของพื้นที่เตรียมการและส่งเอกสารการประเมินตนเองให้คณะกรรมการทราบก่อน
ลงพื้นที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ รายละเอียดในเดือน กรกฎาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
29งานพัฒนาคุณภาพงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์รังสีวินิจฉัย
แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมประเมินภายในจังหวัด( Internal Survey) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินภายในจังหวัด
ขอให้เจ้าของพื้นที่เตรียมการและส่งเอกสารการประเมินตนเองให้คณะกรรมการทราบก่อนลงพื้นที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
รายละเอียดในเดือน กรกฎาคม 2563 มีดังนี้
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
30งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาของพื้นที่และวางแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
ร่วมกัน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และโรงพยาบาลวารินชำราบ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
31งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนงบเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสนับสนุนกิจกรรมถอดบทเรียนผลการขับเคลื่อนงาน พชอ. อำเภอละ 10,000 บาท
โดยกำหนดห้วงเวลาในการดำเนินงาน ในระหว่างเดือน มิถุนายน -15 สิงหาคน 2563 ซึ่ง สสจ.อบ. ได้จัดทำโครงการภาพจังหวัด
แต่ให้อำเภอเป็นผู้ดำเนินการ และส่งผลการดำเนินการ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการประชุม
ถอดบทเรียนตามรายละเอียดโครงการฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนและ
การใช้งบประมาณ นำส่งผู้รับผิดชอบงานระดับกระทรวงต่อไป

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
32งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
7.1 สรุปรายงานการสมัครสมาชิก ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย ของ อสม.จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานยอดสะสม ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผลงาน 23,382 คน (คิดเป็น ร้อยละ 67.42)
โดยจังหวัดอุบลราชธานี มีโควตา อสม.ทั้งหมด 34,681 คน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
33งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
7.2 แจ้งการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.
ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน (เพิ่มเติม)
โดยขอความร่วมมือทุกอำเภอ ดำเนินการวางฏีกาเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
ตามหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณดำเนินงานจากจังหวัดฯ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
PDF

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
34งานวิชาการและงานวิจัย
8.1 ขอเชิญท่านผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ
และนำเสนอผลงาน ครั้งที่ 9 “การสาธารณสุขไทยในยุคการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”
ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
35งานวิชาการและงานวิจัย
8.2 ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย / R2R และนวัตกรรม
(การเขียนบทคัดย่อและบทความทางวิชาการ)
ในระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
8.3 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และ ผู้สนใจร่วมส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสาธารณสุขอุบลราชธานี ปีที่ 19
ฉบับที่ 2 เมษายน – กันยายน 2563 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดการส่ง ดังนี้
- รูปแบบการส่งบทความวิชาการวารสารวิชาการสาธารณสุขอุบลราชธานี
- ใบนำส่งผลงานเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
36งานมาตรฐานงานสุขศึกษา
ในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากมีการระบาดของโรค COVID-19 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
จึงไม่ได้ลงเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ โดยจะประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพผ่านโปรแกรม HS4 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกโรงพยาบาลได้ดำเนินการประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ผ่านโปรแกรม HS4 พร้อมแนบไฟล์งานให้ถูกต้องครบถ้วน
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 7 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการคุณภาพ
ด้านที่ 2 ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
ด้านที่ 3 ด้านความปลอดภัย
ด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านที่ 5 ด้านสื่อสาร
ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมือแพทย์
ด้านที่ 7 ด้านสุขศึกษา

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
37งานสื่อสารประชาสัมพันธ์
จากสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ เนื่องจากการรับประทานเห็ดพิษของจังหวัดอุบลราชธานี
มีแนวโน้มพบว่ามีผู้ป่วยและเสียชีวิตสูงขึ้น ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
จึงได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวฯ จึงจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์เรื่อง “เห็ดพิษ” ให้ประชาชนทราบ เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต
จากการรับประทานเห็ดพิษได้ โดยสามารถสแกน QR Code สื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวฯ ได้
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
38การเตรียมห้องทันตกรรม รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ (1.แบบห้องทันตกรรม 44 และ 45AB)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
39แนวทางการให้บริการทันตกรรม New normal รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ (2.ข้อเสนอแนวทางการให้บริการทันตกรรม)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
40 ผลการดำเนินงาน Fee schedule งานทันตสาธารณสุข ปี 2563 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ (3.Fee schedule ทันตฯ.)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
41งาน พอ.สว.
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
-วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง บ้านโคกเที่ยง ม.2 ต.คันไร่ อ.สิรินธร
-วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ วัดบ้านดงบัง บ้านดงบัง ม.10 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
42พิจารณากการขอรับเงิน และขอยกเลิก กรณีไม่ทำเวชฯ

เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
43การประเมิน GREEN and CLEAN Hospital
ทีมประเมินและรับรอง GREEN and CLEAN Hospital ทำแผนลงพื้นที่เยี่ยมโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ ๕ มิถุนายน - ๒๙ กรกฎาคม ตามแผนที่ได้แจ้งพื้นที่ มีการประเมินยกระดับ และรับรองซ้ำเนื่องจากหมดอายุการรับรอง มี ๓ ประเด็นหลักคือ สิ่งแวดล้อม อาหารปลอดภัย อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
44การจัดการสิ่งปฏิกูล
มีความก้าวหน้า ๔ อำเภอ ๕แห่ง (ม่วงสามสิบ ๒ แห่ง อยู่ระหว่างขอใช้ที่ ๓ เอกชนกำลังก่อสร้าง ๑ / เขื่องใน พิบูลมังสาหาร ศรีเมืองใหม่ อำเภอละ ๑ แห่ง) อำเภอที่เหลือให้เร่งรัดตาม Road Map ให้ได้อย่างน้อยอำเภอละ ๑ แห่ง โดยใช้กระบวนการ พชอ.และโครงการ OV-CCA
เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
45การของบประมาณก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
กองบริหารการสาธารณสุขได้กำหนดแนวทางการของบประมาณก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
๑) ขอใช้แบบมาตรฐาน ขนาด ๓๐-๙๐ ลบม./วัน ตามคู่มือ
๒) ขอใช้แบบเอกชน ต้องมีหนังสือสอบถามหน่วยราชการ(โยธาธอชิการ,กรมศิลปากร,กรมสนับสนุน)และต้องมีการตอบรับว่าไม่สามารถออกแบบให้ได้จึงดำเนินการจ้างเอกชนออกแบบ
โรงพยาบาลต้องมีการประเมินน้ำเสียให้ได้ ใกล้เคียงข้อเท็จจริง เพราะมีผลต่อการกำหนดค่าการออกแบบ (เขื่องใน ตาลสุม บุณฑริก) ตามคู่มือที่เผยแพร่

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
46ข้อมูลหน่วย EMS
EMS ได้สรุปข้อมูลหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ซึ่งพบว่า มีการยกเลิก หน่วยบริการไปหลายแห่ง ทำให้บางพื้นที่ไม่มีหน่วยบริการ EMS ในพื้นที่ เกิดเหตุฉุกเฉิน ต้องรอรถจากโรงพยาบาล

เพื่อเป็นการประสานการดำเนินงานในพื้นที่ จึงขอส่งข้อทูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และ ตำบลที่ยังไม่มีหน่วยบริการให้ทราบ

เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
47แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูก
กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วม กับ สปสช. แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูก ในสตรี อายุ 30 - < 60 ปี
โดยกำหนดให้เป็นการตรวจด้วยวิธี HPV DNA testing ซึ่งจะเริ่ม 1 กรกฎาคม 2563 นี้ โดย รพ.มะเร็งอุบลราชธานี จะเป็นผู้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ส่งให้โรงพยาบาลต่างๆ ในเขตสุขภาพที่ 10
จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับ เป้าหมายในปี 2563 จำนวน 3,000 test โดย เป็นพื้นที่ รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 1000 test และ กระจายให้ทุกอำเภอๆละ 80 test เพื่อทดสอบระบบ

เนื่องจาก การตรวจ HPV DNA testing มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ทีมไอที เขตื 10 และ สปสช และ ทีม รพ มะเร็ง อุบลราชธานี ได้พัฒนา เวปตรวจสอบรายชื่อซ้ำ มีขั้นตอนดังนี้
1.เปิด URL 203.157.181.13/check_hpv
2.เข้าระบบ(Login)
2.1 ชื่อผู้ใช้งาน........ รหัสสถานพยาบาล
2.2 รหัสผ่าน.........รหัสสถานพยาบาล

3.เข้าสู่หน้า เซ็คประวัติการตรวจ Pap smear/VIS/ หรือ HPV เขต 10
3.1 ใส่เลขประชาชน(CID)............(13 หลัก)
3.2 ถ้าคนไข้ยังไม่เคยตรวจมาก่อน จะมีข้อความว่า “ไม่มีประวัติการตรวจ” แสดงว่าคนไข้รายนี้สามารถตรวจ HPV DNA ได้

การนับผลงาน
1.คนที่ทำpap 1 ตค 62 ถึง 30 มิย 63 สามารถกลับมาตรวจ HPV DNA ได้ในปีงบประมาน 2564 คือ เริ่ม 1 ตค 63 (ถ้าอยากตรวจ)
2. คนที่ตรวจ Pap 1 ต.ค.62 ถึง 30 มิย 63 ไม่สามารถตรวจ HPV DNA ในช่วง 1 กค 63 ถึง 30 กย 63 (งบปี 2563)

ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติและ สปสช
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
48แจ้งผลการประกวดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีถูกกำหนดเป็นวัน “งดสูบบุหรี่โลก” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) ทำให้ไม่สามารถจัดกรรมกรรมรณรงค์ได้ สำนักงานสาธารณสุขอุบลราชธานี ร่วมกับภาคเครือข่าย นักรณรงค์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสผ่านทางสื่อโซเชียล ภายใต้ชื่อ “NO NO ครอบครัวปลอดบุหรี่ ปลอด COVID-19” และได้เชิญชวนให้ชาวอุบลราชธานี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ผลการประกวดดังนี้
1.ประเภทคำขวัญ
1.1 ประเภทอายุ 7-12 ปี
อันดับ 1 ได้แก่ คำขวัญ “งดบุหรี่ ลดโควิด พิชิตพิษร้าย ล้าง ร้อน ช้อนกลาง ห่างกัน”
ผลงานของ เด็กหญิง จิราวรรณ เจริญราช โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา อำเภอวารินชำราบ
อันดับ 2 ได้แก่ คำขวัญ “บุหรี่เป็นพิษ โควิดโรคร้าย ถ้าเราทำลาย ดีต่อครอบครัว”
ผลงานของ เด็กหญิงชญานิศ ศรีสูงเนิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
อันดับ 3 ได้แก่ คำขวัญ “อยู่บ้านปลอดภัย ห่างไกลโควิด ครอบครัวปลอดพิษ คนใกล้ชิดไม่สูบบุหรี่
ผลงานของ เด็กชายสรัลชนา ดวงคำ โรงเรียนบ้านโพนแพง ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม
1.2 ประเภทอายุ 13-15 ปี
อันดับ 1 ได้แก่ คำขวัญ “ครอบครัวคนไทย ห่างไกลบุหรี่ รักปอดที่มี ชีวีเบิกบาน” ผลงานของเด็กชายธีรภัทร วงศ์ใหญ่ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล
1.3 ประเภทอายุ 16-18 ปี
อันดับ 1 ได้แก่ คำขวัญ “เชื้อโควิด พิษควันบุหรี่ร้าย สลายด้วยสายใยแห่งครอบครัว” ผลงานของ นางสาวศิริวรรณ เจริญราช โรงเรียนวิจิตราพิทยา อำเภอวารินชำราบ
อันดับ 2 ได้แก่ คำขวัญ “บุหรี่ก่อโรคร้าย ทำลายชีวี ครอบครัวปลอดบุหรี่ สามัคคีต่อต้าน” ผลงานของ นางสาวพัชรี วงค์ใหญ่ จากโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล
2.ประเภทภาพวาด
2.1 ประเภทอายุ 7-12 ปี
อันดับ 1 ได้แก่ ชื่อผลงาน "ครอบครัวปลอดภัยห่างไกลจากบุหรี่" ผลงานของ เด็กหญิงอัฐภิญญา ทิณโนรส โรงเรียนบ้านขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล
อันดับ 2 ได้แก่ ชื่อผลงาน "ครอบครัวคือตัวอย่าง" ผลงานของ เด็กหญิงพิชญา บุญพร้อม โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์ อำเภอเขื่องใน
อันดับ 3 ได้แก่ ชื่อผลงาน "พี่ช่วยน้อง สู้ภัยโควิด" ผลงานของ เด็กหญิงจิราพัชร จันทร์เกษ โรงเรียนมารีย์นิรมล อำเภอเมืองอุบลราชธานี
2.2 ประเภทอายุ 13-15 ปี
อันดับ 1 ได้แก่ ผลงานของ เด็กชายพีรภัทร บุ้งทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
อำเภอเขื่องใน
อันดับ 2 ได้แก่ ผลงานของ เด็กชายนราวิชญ์ เรืองวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
อำเภอวารินชำราบ
อันดับ 3 ได้แก่ ผลงานของ เด็กหญิงกวิศรา จันทะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อำเภอวารินชำราบ
1.3 ประเภทอายุ 16-18 ปี
อันดับ 1 ได้แก่ ผลงานของ นางสาวศิริวรรณ เจริญราช โรงเรียนเขื่องใน พิทยาคาร อำเภอเขื่องใน
อันดับ 2 ได้แก่ ผลงานของ นางสาวณัฐธิดา ทิณโนรส โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล
อันดับ 3 ได้แก่ ผลงานของ นางสาวศศิวิมล เคนสิน โรงเรียนพังเคนพิทยา อำเภอนาตาล
3. ผลการประกวดผลงานประเภทคลิปวีดีโอ
อันดับ 1 ได้แก่ ผลงานของ นางสุปราณี เมืองโคตร
อันดับ 2 ได้แก่ ผลงานของ น.ส.กนกนภา พรหมวงศ์
อันดับ 3 ได้แก่ ผลงานของ นายสุวภัทร คณาศูนย์


โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
49การกำหนดเขตปลอดบุหรี่ ตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2561
กลุ่มงาน NCD ได้ออกติดตามการดำเนินงาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลในสังกัด รายละเอียดตามไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ
pdf

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
50ผลการจัดสรร สปสช.และการอุทธรณ์ข้อมูลในไตรมาส1 ปี 63

เอกสารประกอบ
ppt

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ