ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

6/2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น

วาระก่อนการประชุม

: :

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุม/ติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา
สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
เอกสารประกอบ
docx

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รายงานการดำเนินการ งบลงทุน งบจังหวัด เงินบำรุง

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ(หน่วยเบิกจ่าย สสจ.อบ)

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3รายงานการเบิกจ่ายงบกลางพื้นฐาน สสจ.อบ.เพื่อพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ระบบ GFMIS
-งบภาพรวม
-งบCOVID งวดที่ 3
-COVID –อสม

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4แจ้งกำหนดการ การตรวจสอบภายในจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563
-ตรวจสอบภายในจังหวัดอุบลราชธานี ทำแผนเข้าตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
-ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ
2. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้งบกรมจังหวัด ปี 2562 จำนวน 2 โครงการ
-โครงการเด็กไทยพัฒนาการสมวัย IQ ดีเติบโตดีเริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ งบประมาณ 2,935,500 บาท
-โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งบประมาณ 2,425,000 บาท

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5สรุปการเบิกงบประมาณแผนงาน/โครงการ รายกลุ่มงาน
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563
งบทั้งหมด 37,511,042 บาท
กลุ่มงานปรับแผนคืนเงิน 1,479,295 บาท
งบจริงที่ได้รับ 36,031,747 บาท เบิกจ่ายได้ 19,355,081 บาท (ร้อยละ 53.72)
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6สรุปข้อสั่งการจากการตรวจราชการ รอบที่ 2
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ
docx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7การปรับตัวชี้วัด Ranking
การปรับตัวชี้วัด Ranking
เอกสารประกอบ
pptx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8สรุปประชุม อปสข./ข้อสั่งการ
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9ภารกิจ นพ.สสจ.อบ.
ภารกิจ นพ.สสจ.อบ. รายละเอียดตามไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ
docx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10การติดตามสถานการณ์กำลังคนของกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานสถานการณ์กำลังคนของกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11ติดตามการเบิกจ่ายงบกลางพื้นฐาน สสจ.อบ.เพื่อพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12ติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
รายงายความก้าวหน้าโครงการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย/OVCCAกิจกรรมกลุ่มงาน NCD รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารประกอบ
pptx

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13รายงานความก้าวหน้าโครงการงบกลุ่มจังหวัดและงบPPAุ63

เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14สรุปผลการดำเนินงานวัณโรค
ผลการดำเนินงานวัณโรค
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15สรุปผลการดำเนินงานโครงการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ
ผลการดำเนินงานโครงการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16แผนการดำเนินงาน OV ตำบลใหม่ ปี 2563
OV ตำบลใหม่ ปี 2563
เอกสารประกอบ
xlsx

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17แผนการดำเนินงาน OV ตำบลเก่า ปี 2563
OV ตำบลเก่า ปี 2563
เอกสารประกอบ
xlsx

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18การติดตามความคืบหน้การดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์
เป้าหมาย
1.วิสาหกิจชุมชน ร่วมกับ รพ.สต. ปลูกกัญชา 1
2. ขยายการเข้าถึงการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ ในทุก รพ
3. ค้นหาผู้ป่วย และส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้กัญชาให้เข้าระบบการรักษาในพื้นที่
เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19สรุปโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก เด็กอายุ 5 ปี จังหวัดอุบลราชธานี (PPA)
สรุปโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก เด็กอายุ 5 ปี จังหวัดอุบลราชธานี (PPA) รายละเอียดตามไฟล์แนบ (นำเสนอผลงาน PPA)
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20สรุปการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Mammogram ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี
สรุปการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Mammogram ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี
ระหว่างวันที่ 8 – 16 มิถุนายน 2563 รวม 6 วัน
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2563 หอประชุมอำเภอเขื่องใน
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2563 หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร

จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ 321 ราย
- มีความเสี่ยง 287 ราย
- คลำพบก้อน 137 ราย
ตรวจโดย MMG/US 287 ราย
BIRADS 1 = 87 ราย (30.31%)
BIRADS 2 = 131 ราย (45.64 %)
BIRADS 3 = 48 ราย (16.72 %)
BIRADS 4 = 15 ราย (5.22 %)
BIRADS 5 = 6 ราย (2.09 %)
ส่งต่อทั้งหมด 21 ราย
ศรีเมืองใหม่ 8 ราย เขื่องใน 4 ราย ตระการ 3 ราย นาตาล 3 ราย ดอนมดแดง 2 ราย เมืองอุบลราชธานี 1 ราย

การแปลผล Mammogram บอกว่าเสี่ยงระดับไหน
๑ BIRAD 1 ปกติ แต่เสี่ยงน้อย ควรตรวจคัดกรอง ทุกปี
๒ BIRAD 2 พบสิ่งผิดปกติ แต่เสี่ยงน้อย ควรตรวจคัดกรองทุกปี
๓ BIRAD 3 พบสิ่งผิดปกติ มีความเสี่ยงน้อยกว่า 2 % ควรตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด ทุก 6 เดือน
๔ BIRAD 4 พบสิ่งผิดปกติ มีความเสี่ยง 20 – 50 % ควรได้รับการส่งตรวจวินิจฉัยด้วยชิ้นเนื้อเพิ่มเติม
๕ BIRAD 5 พบสิ่งผิดปกติ มีความเสี่ยงสูง ควรได้รับการส่งตรวจวินิจฉัยด้วยชิ้นเนื้อเพิ่มเติมระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ