ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

5/2563

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

วาระก่อนการประชุม

: :

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การส่งงบทดลองระบบ GL
1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลอง ไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์ ()
โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 2 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 3 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย(รพ.สต) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) ( )
-รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม
-รพ.สต. ลูกข่าย คะแนนเต็ม

ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่ายส่งภายในวันที่ 8 และถ้าคะแนนไม่ผ่าน และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้แก้ไขและส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ส่ง ส่วนลูกข่าย ให้ส่ง และ ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น


เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การส่งงบทดลอง ระบบGFMIS
สรุปการนำส่ง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี รพท. / รพช. จัดทำและส่ง งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 ส่งครบทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะ
ขอให้กำกับ ติดตาม การส่ง บช.11 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เพื่องานการเงินฯ สสจ. จะได้ตรวจสอบและนำเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การเฝ้าระวังการเงินการคลัง
3.1..แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ FAI 7ระดับ ประจำเดือน เมษายน 2563 มีผลการประเมินดังนี้ ()
เดือน มีนาคม 2563 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 5 คือ ๕๐ พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ม่วงสามสิบ ตาลสุม ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม และสว่างวีระวงศ์
เดือน เมษายน 2563 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 5 คือ ๕๐ พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ วารินชำราบ ตาลสุม โรงพยาบาล
ที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ม่วงสามสิบ ตระการพืชผล เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม และสว่างวีระวงศ์

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนเมษายน 2563
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 เมษายน 2563 เปรียบเทียบกับ 31 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ
เจ้าหนี้การค้า เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนเมษายน 2563 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้) เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ -88.68 ล้านบาท
โซน 3 วารินชำราบ -79.75 ล้านบาท
โซน 3 ตระการพืชผล -18.70 ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) เป็นบวก คือ นาจะหลวย เขื่องใน บุณฑริก น้ำขุ่น น้ำยืน สิรินธร โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า
มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ 162.34 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 114.74 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม 105.05 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 81.00 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ)
ขอแจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ) เพียงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม จำนวนทั้งสิ้น 273,400.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 17 ฉบับ
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย (รพท/รพช)
เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย..(รพท/รพช.)..ณ 30 เมษายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,168,984.93-..บาท..(สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทเก้าสิบสามสตางค์) 155 ฉบับ แยกเป็นลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนดระยะเวลาส่งใช้ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,219,122.93 บาท 134 ฉบับ ซึ่งผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืม
โดยด่วน
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน Non Uc (สสอ.) ณ 25 พฤษภาคม 2563
7.1 จัดสรรงบดำเนินงาน (Non Uc) ปี 2563 ให้ สสอ.ละ 200,000 บาท ข้อมูลการเบิกจ่าย
-เบิกจ่ายทั้งสิ้น 3,020,789.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.42
-วางฏีกา 350 มาแล้วยังไม่ดำเนินการเบิก 308,338.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.17

ตามเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 80 หน่วยงานที่ดำเนินการเบิกจ่าย ยังไม่ครบตามเป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 คือ เขมราฐ เขื่องใน โขงเจียม ดอนมดแดง ตระการฯ ตาลสุม ทุ่งศรีฯ นาเยีย สว่างฯ เหล่าเสือโก้ก กุดข้าวปุ้น นาจะหลวย นาตาล น้ำขุ่น บุณฑริก พิบูลฯ เมือง ศรีเมืองใหม่ และสำโรง หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตามไตรมาส 3 คือ เดชอุดม น้ำยืน โพธิ์ไทร ม่วงสามสิบ วารินชำราบ และสิรินธร หน่วยงานที่เอกสารยังไม่เรียบร้อยอยู่ระหว่างดำเนินการ คือ เขมราฐ น้ำขุ่น สว่างฯ สำโรง และเหล่าเสือฯ (ให้รับเอกสารแก้ไขที่งานพัสดุ)
ข้อเสนอแนะ ขอให้ทุกหน่วยที่ยังไม่เบิก ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 80)
7.2 จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11, 12) รับจัดสรร 60,535,450.-บาท
-เบิกจ่ายทั้งสิ้น 51,894,875.- บาท คิดเป็นร้อยละ 85.65 คงเหลือเงินจัดสรร 8,685,575.-บาท คิดเป็นร้อยละ 14.35 ให้โรงพยาบาลที่มี
เงินงบประมาณคงเหลือเร่งเบิกจ่ายตามระยะเวลาต่อไป
7.3 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของหน่วยเบิก สสจ.อบ.
-ภาพรวม ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 ผลร้อยละ 36.49
-รายจ่ายประจำ ไตรมาส 3 ร้อยละ 80 ผลร้อยละ 69.60
-รายจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 3 ร้อยละ 65 ผลร้อยละ 4.61
7.4 รายงานข้อมูล ฉ.11 ส่วนลูกข่าย
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน ฉ.11 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ทั้งส่วนแม่ข่ายและลูกข่าย โดยมีกำหนดให้โรงพยาบาลเร่งดำเนินการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จ ส่วนลูกข่ายให้โรงพยาบาลดำเนินการจัดสรรเงินบำรุง(ขอต่างหน่วยบริการ) ให้ลูกข่ายเป็นรายงวด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 นั้น
จึงขอรายงานข้อมูลดำเนินการในส่วนลูกข่ายเพียงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 พบว่าโรงพยาบาลที่ยังโอนเงินให้ลูกข่ายไม่ครบตาม ไตรมาส 3 ได้แก่ เดชอุดม 50 พรรษาฯ ศรีเมืองใหม่ เขื่องใน โพธิ์ไทร ดอนมดแดง นาตาล และสว่างวีระวงศ์
ขอให้ดำเนินการโอนให้ลูกข่ายโดยด่วน เพื่อลูกข่ายจะได้ดำเนินการจ่ายให้ผู้มีสิทธิ ตามประกาศฯ เมื่อเกิดสิทธิแต่ละเดือนต่อไป
7.5 การจัดสรรและเบิกจ่ายงบ COVID-19 งวดที่ 3 เพียงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ยังไม่มีหน่วยใดวางฎีกาเบิก
ขอให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563

เอกสารประกอบ
PDF

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10สรุปผลการดำเนินโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" อ.ตระการพืชผล

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
113.1 สถานการณ์การเงินการคลัง ประจำเดือน เมษายน 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
123.3 สถานการณ์ โรค COVID-19

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
143.2 การดำเนินงานงบค่าเสื่อม
การดำเนินงานงบค่าเสื่อม
1. ผลการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปี 2562
2. ผลการบริหารแผนงบค่าเสื่อม ปี 2563
เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15แจ้งแนวทางการส่งต่อทางสูติกรรมที่มีภาวะฉุกเฉิน
คณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทบทวนแนวทางการส่งต่อทางสูติกรรมที่มีภาวะฉุกเฉิน
ทั้งใน - นอก เวลาราชการ จากโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลแม่ข่าย ไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
มีความปลอดภัยต่อแม่และเด็ก ดังรายละเอียดที่แนบ อนึ่ง ทางกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพได้ส่งหนังสือราชการแจ้งโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่งแล้ว
เอกสารประกอบ
pptx

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16แผนการเยี่ยมเสริมพลัง ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดทำแผนเยี่ยมเสริมพลัง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้น เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย รายละเอียดแนบท้าย
เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17์New Normal การจัดบริการพัฒนาการเด็กและศูนย์พัฒนาเด็ก
กลุ่มงานส่งเสริม ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร เพื่อจะดำเนินการ ทดลองหารูปแบบมาตรการผ่อนปรน New Normal ในห้วงเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2 เรื่องคือ
1. รูปแบบ New Normal การจัดบริการงานพัฒนาการเด็ก ทดลองในพื้นที่ รพ.สต.ปทุม อำเภอเมือง และ รพ.สต. บัววัด อ.วารินชำราบ
2. รูปแบบ New Normal ศูนย์พัฒนาเด็ก ทดลองในพื้นที่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก และอำเภอดอนมดแดง(

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18สถานการณ์โรค COVID-19 และโรคไข้เลือดออก
สถานการณ์โรคติดต่อ
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19สรุปผลการดำเนินงานวัณโรค
ผลการดำเนินงานวัณโรค
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20ข้อมูลผลงานวัณโรคจำแนกรายอำเภอ
ข้อมูลผลงานวัณโรคจำแนกรายอำเภอ
เอกสารประกอบ
xlsx

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21แจ้งประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานในสังกัดฯ ได้ถือ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ คือ ห้ามไม่ให้เจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้นอกเหนือจากทรัพย์หรือประโยช์อันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแล้วเท่านั้น รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ.๐๐๓๒.๐๐๔/ว ๔๔๑๕ ลว ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และบันทึกข้อความ ที่อบ ๐๐๓๒.๐๐๕/ว ๒๙๔๑ ลว ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓


เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22 สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ มีจำนวน ๑๐ ราย
อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ราย เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมท้ังสิ้น ๖๒ ราย
เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23แนวทางการบริหารจัดการคลังโรคเรื้อรัง เพื่อป้องกันผู้ป่วยขาดยา
แจ้งจาก กบรส. บริษัทมียาเพียงพอ แต่
ขอความร่วมมือ ในการสั่งยาจากบริษัทให้ stock ไม่เกิน 2 เดือน
กรณี คาดว่าบริษัท จะส่งยาไม่ทัน ให้ประสานที่สสจ. เพื่อประสาน กบรส. ให้ติดตามเร่งด่วน

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24ขอความร่วมมือ เฝ้าระวังแอลกอฮอล์ ล้างมือที่มี ความเข้มข้น น้อยกว่า 70%ในพื้นที่
-ขอความร่วมมือ เฝ้าระวังแอลกอฮอล์ ล้างมือที่มี ความเข้มข้น น้อยกว่า 70%ในพื้นที่ ตามเอกสารแนบ โดยเฉพาะ ที่ขายในร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ
-ขอความร่วมมือประชสัมพันธ์ การเลือกซื้อ แอลกอฮอล์ /การเฝ้าระวังความปลอดภัยจากแอลกอฮอล์ปลอมปน methyl alchohol
เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25แนวทางการให้บริการสปา หลังสถานการณ์โควิท
กองสถานบริการเพื่อสุขภาพ แจ้งแนวทางการให้บริการสปา หลังสถานการณ์โควิท โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ สำหรับ ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และ ผู้รับบริการ
เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
26กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯและกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกันจัดทำโครงการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษากัญชาทางการแพทย์โดยเภสัชกรร่วมกับแพทย์แผนไทย
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯและกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกันจัดทำโครงการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษากัญชาทางการแพทย์โดยเภสัชกรร่วมกับแพทย์แผนไทย
กิจกรรมที่ 1 การประเมินความรู้ (pre test online)ของกลุ่มเป้าหมาย จาก อย. ได้แก่ แพทย์ เภสัชกรที่ดูแลผู้ป่วย แพทย์แผนไทย พยาบาลคลินิกโรคเรื้อรัง จำนวนอย่างน้อย 10 คน ขอให้ดำเนินการให้เสร็จก่อนวันที่ 5 มิย 63แบบสอบถามก่อนการจัดกิจกรรม สามารถตอบผ่านลิ้งนี้ได้เลยค่ะ
https://forms.gle/FBe5xfVoSF86gBR87
กิจกรรม ที่ 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการคลินิกให้คำปรึกษาฯ และอบรม ครู ก เพื่อให้ความรู้บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 3 ครู ก ให้ความรู้ และประเมิน post test on line ในกลุ่มเป้าหมายคนเดิม
กิจกรรมที่ 4 ติดตามผลการเดินงานคลินิกให้คำปรึกษา
กิจกรรมที่ 5 การให้ความรู้แก่ บุคลากร และ ประชาชนในพื้นที่ อ.สิรินธร


ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
27ข้อมูลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 จำแนกรายเดือน ราย รพ
1.ข้อมูลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 จำแนกรายเดือน ราย รพ
1.1 ข้อมูลผู้ป่วยใน และ CMI จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563
1.2 ข้อมูลผู้ป่วยในทันเวลา

เอกสารประกอบ
pptx

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
28การประเมินตนเองเพื่อขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2564
สปสช.แจ้งหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจำ และหน่วยบริการรับส่งต่อ (หน่วยเดิม) ทุกแห่ง ประเมินตนเองตามแบบฟอร์มประเมินตนเองเพื่อขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2564 ผ่านเว็บไซต์ ระบบประเมินหน่วยบริการ 2564

http://reghosp.nhso.go.th/reghospasmx

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ดังนี้
1) หน่วยบริการประเมินตนเองและบันทึผลการประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563
2) สปสช.ปิดระบบบันทึผลการประเมิน 31 กรกฎาคม 2563
3) ตรวจสอบ/แก้ไข/ยืนยัน ผลการประเมินภายใน 31 สิงหาคม 2563
4)สำนักกฎหมายออกประกาศหน่วยบริการในระบบ UC ปี 2564

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
29งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
รายงานผลการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปีงบประมาณ 2563 รอบ 9 เดือน
ผ่านทางเว็บไชต์ https://opdc.moph.go.th หัวข้อระบบ e-Report กำหนดเปิดระบบรายงาน
ตังแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 – 2 กรกฎาคม 2563
และรายงานผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
30งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
2.1 สรุปรายงานการสมัครสมาชิก ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย ของ อสม.จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานยอดสะสม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ผลงาน 22,442 คน คิดเป็น ร้อยละ 64.71
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
31งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
2.2 แจ้งการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยขอความร่วมมือทุกอำเภอดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
PDF

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
32งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
2.3 แจ้งการจัดสรรงบประมาณ เบิกแทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เพื่อสนับสนุนพื้นที่ดำเนินงานพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563
ขอความร่วมมือทุกอำเภอดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน เดือนสิงหาคม 2563
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
PDF

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
33งานพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดอุบลราชธานีทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน
– 23 กันยายน 2563 ขอให้โรงพยาบาลที่จะรับการตรวจเยี่ยมประเมินจัดส่งเอกสารรายงานผล
การประเมินตนเองให้คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนวันรับการตรวจ
หมดอายุถึงเดือน พ.ค.63 จำนวน 6 รพ. ได้แก่ รพ.สำโรง รพ.วารินชำราบ รพ.สิรินธร รพ.สว่างวีระวงศ์ รพ.ตาลสุม และ รพ.เขมราฐ
หมดอายุหลังเดือน พ.ค.63 จำนวน 6 รพ. ได้แก่ รพ.50 พรรษา รพ.ตระการพืชผล รพ.ม่วงสามสิบ
รพ.พิบูลมังสาหาร รพ.กุดข้าวปุ้น และ รพ.มะเร็ง อุบลราชธานี
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
34งานสื่อสารประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอฝากสื่อประชาสัมพันธ์ในประเภทต่างๆ
เพื่อแจ้งให้ทุกอำเภอนำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สื่อความรู้โรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. สื่อความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
3. สื่อความรู้เรื่องเห็ดพิษ
4. สื่อความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
ประกอบด้วย สื่อ Info graphic/สปอต ( SPOT )/บทความสุขภาพสำหรับอ่านทางหอกระจายข่าวและเผยแพร่ทางวิทยุชุมชนร่วมกันในจังหวัด /แผ่นพับความรู้ /
ตัวอย่างป้ายสื่อที่ออกแบบเพื่อใช้ผลิตป้ายไวนิลแบบตั้งขนาดใหญ่ ซึ่งทุกอำเภอสามารถดาว์นโหลดและใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆได้
จาก QR CODE ชุดต่อไปนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
35งานพัฒนาคุณภาพงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์รังสีวินิจฉัย
ด้วย สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งประกาศ
เรื่อง นโยบายและแนวทางการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ในสภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ห้องปฏิบัติการที่จะต่ออายุการรับรองและขยายระยะเวลา
การรับรองเป็นกรณีพิเศษ 6 เดือน ทั้งที่ยื่นเอกสารขอต่ออายุการรับรองแล้วและห้องปฏิบัติการที่จะหมดอายุรับรอง
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต้องส่งเอกสารขอต่ออายุก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 120 วัน และต้องทำหนังสือแจ้งความจำนงขอขยายเวลาการต่ออายุกรณีพิเศษ
ไปที่สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ หากเลยกำหนดจะเปลี่ยนสถานะ การรับรองเป็นการขอรับรองรายใหม่ ซึ่งเอกสารที่จะต้องยื่นเพื่อขอรับการรับรองรองดังกล่าว
จะต้องผ่านการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) จากผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในที่ผ่าน การพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมินภายในแล้ว ขอแจ้งให้โรงพยาบาลทุกแห่งประเมินตนเองและเตรียมความพร้อมรับการประเมิน จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2563
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
36งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
แหล่งงบ สป. ปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
37แนวทางการดำเนินงาน New Normal งานทันตกรรม
กลุ่มงานทันต สสจ ได้ดำเนินการ ดังนี้
1. สำรวจ สภาพห้องทันตกรรม รพ ทุกแห่ง
-ระบบไหลเวียนอากาศ(เครื่องปรับอากาศและเครื่องดูดอากาศ)
-ระบบดูดน้ำลาย/ละอองฝอยของยูนิตทันตกรรม

2ทบทวนระบบปลอดเชื้อ IC และการป้องกันเชื้อ SP

3 ศึกษามาตรฐาน /แปลนการปรับปรุงอากาศของกรมสบส ...

4 จัดปช เพื่อเตรียมความพร้อม และร่วมกันวางแนวทางเพื่อเริ่มให้บริการที่มีการฟุ้งกระจาย และในระยะต่อไป
5.ขณะนี้ได้ร่วมกับวิศวกร สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จัดทำแผนออกเยี่ยม รพ ทุกแห่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ (2.New Normal งานทันตกรรม(การปรับปรุงห้อง))
เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
38งาน พอ.สว.
แจ้งเลื่อนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563 ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือน จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 บ้านใหม่ดงสำโรง ม.12 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่
วันที่ 25 มิถุนายน. 2563 บ้านนาตาล ม.1 ต.นาตาล อ.นาตาล

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
39องค์กรแห่งความสุข

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
40องค์กรแห่งความสุข2

เอกสารประกอบ
pptx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
41งานศึกษาต่อ

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
42การปฐมนิเทศหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
43การสำรวจความต้องการนักศึกษาและการให้ทุนแก่นักศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
44แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช ขอรับเงิน และขอยกเลิก กรณีไม่ทำเวชฯ

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
45เรื่องประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่พนักงานขับรถยนต์

เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
46new normal NCD
รายละเอียด ตามไฟล์
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
47แจ้งจัดสรรงบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี
1 เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 ประจำปี 2563 หน่วยงาน ที่ยังไม่ส่งเอกสารมาขอเบิก/ยืม เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มี 4 หน่วยงาน คือ รพ.50 พรรษา (8,000 บ ) รพ.โขงเจียม, รพ.ทุ่งศรีอุดม , รพ.สว่างวีระวงศ์ แห่งละ 5,000 บาท ขอให้ดำเนินการเบิก- จ่าย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
2 . จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงวดที่ 2 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการจัดสรรตามผลการดำเนินงานในโปรแกรมการดูแลช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง ปีงบประมาณ 2562 และขอให้หน่วยงานของท่านเขียนโครงการและกิจกรรมตามที่ได้รับการจัดสรร เสนอ นพ.สสจ.เพื่อขออนุมัติ และดำเนินการเบิก -จ่าย เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
เอกสารประกอบ
docx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
48แผนการฟื้นฟูจิตใจ (MCATT) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติเดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)
ระยะเวลาดำเนินการ : มิถุนายน 2563 - ปีงบประมาณ 2564
ตัวชี้วัด
1.อัตราการฆ่าตัวตายไม่เกิน 8.00 ต่อประชากรแสนคน
2.ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ใน 4 ประเด็น ( ความเครียด ภาวะหมดไฟ เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ซึมเศร้า) เข้าถึงบริการสุขภาพจิต
3.ร้อยละ 80 ของประชาชนในชุมชน มีความเข้มแข็งทางใจ (อึด ฮึด สู้) ในสถานการณ์ การระบาดของโรคติเดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

เอกสารประกอบ
docx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
49การประเมินสุขภาพจิตตอบแบบสอบถามออนไลน์ รอบ 2
1. การประเมินสุขภาพจิตตอบแบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข / อสม. ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อดูแลเยียวยาจิตใจบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์แพร่ระบาดฯ ดังกล่าว วิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามออนไลน์ จังหวัดอุบลราชธานี (วันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563)
บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาล จำนวน 408 คน ( ร้อยละ 4.02 ) จากเป้าหมาย 10,155 คน
บุคลากรสาธารณสุขใน สสอ., รพ.สต. จำนวน 501 คน ( ร้อยละ 18.08 ) จากเป้าหมาย 2,782 คน
อสม. จำนวน 7,162 คน ( ร้อยละ 20.65 ) จากเป้าหมาย 34,1681 คน
2. ขอความร่วมมือจากท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านทุกคน และประสานแจ้งเครือข่าย อสม. ทุกคนตอบแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง ภาวะสุขภาพจิต ด้วย Google Form และเข้าถึง QR code ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป-วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เอกสารประกอบ
pptx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
50กำหนดตรวจมะเร็งเต้านมโดย การทำ mammogramp
มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี มีกำหนด ออกตรวจ Mammogramp ที่ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที 5- 16 มิถุนายน 2563 ซึ่งกำหนดการดำเนินงานดังนี้
วันที่ 5 มิย 63 รถเข้าจอดที่ รพ.เขื่องใน ดำเนินงานในวันที่ 8 และ 9 มิถุนายน 2563
วันที่ 8 มิย. 63 เป้าหมาย ปชช.อ.เขื่องใน
วันที่ 9 มิย ุ 63 อำเภอในโซน 1
วันที่ 10 มิย.63 รถเข้าจอดที่ รพ.ศรีเมืองใหม่ ดำเนินงาน ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 63
วันที่ 11 มิย.63 เป้าหมาย อ.ศรีเมืองใหม่
วันที่ 12 มิย.63 เป้าหมาย อ.โขงเจียม สิริธร ตระการพืชผล
วันที่ 13 มิย.ุ63 รถเข้าจอด ที่ รพ.โพธิ์ไทร ดำเนินงานในวันที่ 15-16 มิถุนายน 63
วันที่ 15 - 16 มิย.63 เป้าหมาย อ.โพธิ์ไทร เขมราฐ นาตาล กุดข้าวปุ้น

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
51วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2563
ปี 2563 กำหนดคำขวัญในการรณรงค์คือ ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง
ขอความร่วมมือ ทุกอำเภอร่วมกิจกรรมรณรงค์ ซึ่งในปีนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย นักรณรงค์ จัดกิจกรรมในรูปแบบการรณรงค์ผ่าน สื่อโซเซียล ภายใต้กิจกรรม NoNo บ้านปลอดบุหรี่ ปลอดโควิด-19

ขอเชิญชวนชาวอุบลราชธานี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2563 ในหัวข้อ No No ครอบครัวปลอดบุหรี่ ปลอด Covid-19 เพื่อรับของที่ระลึกและของรางวัลมากมาย
ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะได้รับประกาศเกียรติบัตร ทุกคน
ผลงานที่จะเข้าร่วมประกวดมี 3 ประเภท ดังนี้
1.ประกวดคำขวัญ
2.ภาพวาดระบายสี
คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
- มีภูมิลำเนา หรือพักอาศัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
- มีอายุระหว่าง 7 ปี – 18 ปี (ในปี 2563)
3.ประกวดคลิปวิดิโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที
- มีภูมิลำเนา หรือพักอาศัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
- อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
เงื่อนไขในการส่งผลงาน
• ประเภทคำขวัญ ให้เขียนใส่กระดาษ พร้อมถ่ายรูปเจ้าของผลงานยืนถือกระดาษคำขวัญ
• ประเภทภาพวาดระบายสี ขนาดกระดาษ A4 ขึ้นไป และไม่จำกัดเทคนิคการวาดภาพ ให้ถ่ายรูปภาพวาด 1 รูป พร้อมรูปภาพวาดถ่ายคู่เจ้าของผลงาน 1 รูป
• ประเภทวิดิโอให้อัปโหลดใน youtube แล้วส่งลิงค์ผลงานใน QR CODE ที่รับสมัคร
ช่องทางการสมัครและส่งผลงาน
• สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 ผ่าน QR Code


• คัดเลือกผลงานรอบแรกในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 จากยอดการกดถูกใจ (Like)
• ประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้ายในวันที่ 26 มิถุนายน 2563
• ติดตามรายละเอียดได้ที่ facebook fan page “No No ครอบครัวปลอดบุหรี่ ปลอดCovid-19 จังหวัดอุบลราชธานี 2563”


เอกสารประกอบ
docx

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ