ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

4/2563

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

วาระก่อนการประชุม

: :

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การส่งงบทดลองระบบ GL
1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลอง ไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์ ()
โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 2 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 3 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย(รพ.สต) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) ( )
-รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม
-รพ.สต. ลูกข่าย คะแนนเต็ม

ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่ายส่งภายในวันที่ 8 และถ้าคะแนนไม่ผ่าน และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้แก้ไขและส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ส่ง ส่วนลูกข่าย ให้ส่ง และ ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การส่งงบทดลองระบบ GFMIS
สรุปการนำส่ง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี รพท. / รพช. จัดทำและส่ง งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 ส่งครบทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะ
ขอให้กำกับ ติดตาม การส่ง บช.11 ประจำเดือน เมษายน 2563 ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เพื่องานการเงินฯ สสจ. จะได้ตรวจสอบและ นำเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามดัชนีทางการเงิน 7ระดับ
3.1..แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ FAI 7ระดับ ประจำเดือน มีนาคม 2563 มีผลการประเมินดังนี้ ()
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ ๕๐ พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ตาลสุม เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ สว่างวีระวงศ์ และสำโรง
เดือน มีนาคม 2563 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 5 คือ ๕๐ พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ม่วงสามสิบ ตาลสุม ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม และสว่างวีระวงศ์

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ)
ขอแจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ) เพียงวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม
จำนวนทั้งสิ้น 127,450.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย (รพท/รพช)
เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย..(รพท/รพช.)..ณ 31 มีนาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 5,589,485.93-..บาท..(ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบสามสตางค์) 199 ฉบับ แยกเป็นลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนดระยะเวลาส่งใช้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,947,875.93 บาท 185 ฉบับ ซึ่งผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืม โดยด่วน
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนมีนาคม 2563
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 31 มีนาคม 2563 เปรียบเทียบกับ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ
เจ้าหนี้การค้า เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนมีนาคม 2563 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้) เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ -90.20 ล้านบาท
โซน 3 วารินชำราบ -73.91 ล้านบาท
โซน 3 นาเยีย -7.20 ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) เป็นบวก คือ นาจะหลวย บุณฑริก เขื่องใน น้ำยืน น้ำขุ่น สิรินธร โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า
มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ 163.85 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 118.18 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม 102.18 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 76.52 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน Non Uc (สสอ.) และงบ COVID-19 ณ 28 เมษายน 2563
7.1 จัดสรรงบดำเนินงาน (Non Uc) ปี 2563 ให้ สสอ.ละ 200,000 บาท ข้อมูลการเบิกจ่าย
-เบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,090,869.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.82
-วางฏีกา 350 มาแล้วยังไม่ดำเนินการเบิก 435,859.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.71

ตามเป้าหมาย (เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 77 หน่วยงานที่ดำเนินการเบิกจ่ายยังไม่ถึงร้อยละ 50 คือ เขมราฐ เขื่องใน โขงเจียม ดอนมดแดง ตระการฯ ตาลสุม นาตาล นาเยีย พิบูลฯ เมือง ศรีเมืองใหม่ สว่างฯ เหล่าเสือโก้ก หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้เกินร้อยละ 50 คือ กุดข้าวปุ้น เดชอุดม ทุ่งศรีเมือง นาจะหลวย น้ำขุ่น น้ำยืน บุณฑริก โพธิ์ไทร ม่วงสามสิบ วารินฯ สำโรง สิรินธร หน่วยงานที่เอกสารยังไม่เรียบร้อย อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ ศรีเมืองใหม่ สิรินธร (ให้รับเอกสารแก้ไขที่งานพัสดุ)
ข้อเสนอแนะ ขอให้ทุกหน่วยที่ยังยังไม่เบิก ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3
7.2 จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11, 12) รับจัดสรร 60,535,450.-บาท
-เบิกจ่ายทั้งสิ้น 37,421,475.- บาท คิดเป็นร้อยละ 61.82 คงเหลือเงินจัดสรร 23,113,975.-บาท คิดเป็นร้อยละ 38.18 ให้โรงพยาบาลที่มีเงินงบประมาณคงเหลือเร่งเบิกจ่ายตามระยะเวลาต่อไป
7.3 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของหน่วยเบิก สสจ.อบ.
-ภาพรวม ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 ผลร้อยละ 31.21
-รายจ่ายประจำ ไตรมาส 3 ร้อยละ 80 ผลร้อยละ 59.75
-รายจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 3 ร้อยละ 65 ผลร้อยละ 3.01
7.4 รายงานข้อมูล ฉ.11 ส่วนลูกข่าย
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน ฉ.11 งวดที่ 1 ทั้งส่วนแม่ข่ายและลูกข่าย โดยมีกำหนดให้โรงพยาบาลเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จภายในเดือน ม.ค. 63 ส่วนลูกข่ายให้โรงพยาบาลดำเนินการจัดสรรเงินบำรุง(ขอต่างหน่วยบริการ) ให้ลูกข่ายเป็นรายงวด ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 นั้น
จึงขอรายงานข้อมูลดำเนินการในส่วนลูกข่ายเพียงวันที่ 27 เมษายน 2563 พบว่าโรงพยาบาลที่ยังโอนเงินให้ลูกข่ายไม่ครบตามไตรมาส 2 ได้แก่ เดชอุดม,50 พรรษา
ขอให้ดำเนินการโอนให้ลูกข่ายโดยด่วน เพื่อลูกข่ายจะได้ดำเนินการจ่ายให้ผู้มีสิทธิ ตามประกาศฯ เมื่อเกิดสิทธิแต่ละเดือนต่อไป
7.5 สรุปการเบิกจ่ายงบ COVID-19 ณ วันที่ 28 เมษายน 2563
ได้รับจัดสรร งวด 1,2 จำนวน 5,162,500 บาท
เบิกจ่าย จำนวน 4,195,193.52 บาท
คิดเป็นร้อยละ 81.26
จัดสรรให้ สสอ. ผลการเบิกจ่าย ดังนี้
ได้รับจัดสรร จำนวน 507,300 บาท
เบิกจ่าย จำนวน 431,620 บาท
คิดเป็นร้อยละ 85.08
สสอ.ที่ยังมีงบคงเหลือ คือ เมือง ม่วงสามสิบ เขมราฐ นาตาล โพธิ์ไทร สว่างฯ นาเยีย
จัดสรรให้ รพศ./รพท./รพช. ผลการเบิกจ่าย ดังนี้
ได้รับจัดสรร จำนวน 4,446,800 บาท
เบิกจ่าย จำนวน 3,600,665 บาท
คิดเป็นร้อยละ 80.97
รพศ./รพท./รพช. ที่ยังมีงบคงเหลือ คือ นาตาล น้ำขุ่น และ รพศ.สรรพสิทธิ์

เอกสารประกอบ
xls

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่ 2 (Ranking) ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9ผลการจัดสรรงบ Fee Schedual ณ เดือน มีนาคม 2563

เอกสารประกอบ
xlsx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11กำหนดการตรวจเยี่ยมโครงการครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อ.ตระการพืชผล

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12กำหนดการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กำหนดการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน-1พฤษภาคม 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563

เอกสารประกอบ
PDF

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
143.1 สถานการณ์การเงินการคลัง ประจำเดือน มีนาคม 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
153.2 การดำเนินงานค่าเสื่อม
ผลการดำเนินงาานงบค่าเสื่อมปี 2562-2563
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
163.3 สถานการณ์ โรค COVID-19

เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17รายงานความก้าวหน้าผลงาน PP Fee Schedule
ผลการดำเนินงาน PP Fee Schedule (งาน ANC /ยังฝังคุมกำเนิด ณ 31 มีนาคม 2563 )
เอกสารประกอบ
ppt

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18รายงานความก้าวหน้าผลงาน PP Fee Schedule
แนบไฟล์ Excel
เอกสารประกอบ
xls

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบกองทุน LTC
การเบิกจ่ายงบกองทุน LTC ณ 31 มีนาคม 2563
เอกสารประกอบ
ppt

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบกองทุน LTC
แนบไฟล์ Excel
เอกสารประกอบ
xlsx

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21เยี่ยมเสริมพลัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนเยี่ยมเสริมพลัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน ตลอดทั้งผลักดัน การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
เอกสารประกอบ
doc

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22สรุปผลการดำเนินงานวัณโรค
ผลการดำเนินงานวัณโรค
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23สถานการณ์โรค COVID-19 และโรคไข้เลือดออก
แนวทางการป้องกันควบคุมโรค
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24แจ้งผลคะแนนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไตรมาส 2 และเร่งรัดการดำเนินงานไตรมาส 3
1.แจ้งผลคะแนนการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) หน่วยงานในสังกัดสสจ.อบ.ไตรมาส 2
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 146 หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 133 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.32 และไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.68 คะแนนเฉลี่ยระดับเขต คือ 90.25 สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมด 52 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.08 และไม่ผ่านเกณฑ์ 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.92
ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เร่งรัดดำเนินการผลงานไตรมาส 3 ภายใน 30 พฤษภาคม 2563 (ปิดระบบMITAS ไตรมาส 3 วันที่ 12มิถุนายน 2563) รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อม
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
26การเรียกคืน ranitidine ทุกรูปแบบ

เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
27มาตรการป้องกันขาดยา NCD / การแจ้งระงับการสั่งจ่าย Ranitidine ทุกรูปแบบ / การจัดซื้อร่วม & การรายงาน /การส่งรายงานประจำเดือน
1.มาตรการป้องกันขาดยา NCD
ให้กำหนดการ refill ยา ไม่เกิน 2 เดือน & . ขอให้จัดระบบการคืนยาเหลือใช้ของผู้ป่วย เพื่อนำมาใช้ใหม่
2. แจ้งระงับการจ่าย Ranitidine ทุกรูปแบบ เนื่องจากพบสารปนเปื้อน ให้ใช้ ยาในกลุ่มตัวอื่นทดแทน
3. รพ. ที่ไม่บันทึกรายงานเวชภัณฑ์รายไตรมาส 2 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.ศรีเมืองใหม่ รพ.กุดข้าวปุ้น และ รพ. นำ้ขุ่น
4. ให้ทุกโรงพยาบาลส่งรายงานประจำเดือน 2 รายงาน ได้แก่ รายงาน RDU และ การให้บริการให้คำปรึกษากัญชาทางการแพทย์โดยเภสัชกร

เอกสารประกอบ
pptx

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
28ข้อมูลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 จำแนกรายเดือน ราย รพ
1.1 ข้อมูล CMI ผู้ป่วยใน จังหวัดอุบลราชธานี มีนาคม 2563
1.2 ข้อมูลผู้ป่วยใน ทันเวลา จังหวัดอุบลราชธานี มีนาคม 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
29สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งลงประมาณการผลงานบริการ ปี 2563 ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอให้ โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการส่งจังหวัด ทาง E mail:[email protected] ภายในวันที่ 29 เมย 2563 เพื่อรวบรวมส่งสำนั
1. แนวทางการลงข้อมูลบริการเพื่อประเมินผลกระทบวิกฤติ COVID-19 ต่อแผนการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 10
เอกสารประกอบ
pptx

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
30สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งลงประมาณการผลงานบริการ ปี 2563 ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอให้ โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการส่งจังหวัด ทาง E mail:[email protected] ภายในวันที่ 29 เมย 2563 เพื่อรวบรวมส่งสำนั
2.ประมาณการผลงานบริการปี 63 หลังปรับแผน และได้รับผลกระทบวิกฤติ Covid19
เอกสารประกอบ
xlsx

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
31หนังสือที่ สปสช.2.57/ว.2547 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่องขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2563 สำนักงานหลักประกันสุ
1.แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19))
เอกสารประกอบ
jpg

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
32หนังสือที่ สปสช.2.57/ว.2547 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่องขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2563 สำนักงานหลักประกันสุ
2.การบันทึกข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในโปรแกรม e-Claim กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19))
เอกสารประกอบ
xlsx

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
33ผลการดำเนินงานการและแนวทาง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว ในสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี 2563

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
34งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
- สรุปผลการรายงานผลดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ปีงบประมาณ 2563รอบ 6เดือน จังหวัดอุบลราชธานีครบ 100 %
- การรายงานผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ปีงบประมาณ 2563 รอบ9 และ 12 เดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ตามตัวชี้วัดดังนี้
(รายละเอียดตัวชี้วัดแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
35งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCU&NPCU)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายให้แพทย์ที่กำลังศึกษาด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้นปีที่ 3
ลงพื้นที่ฝึกงานในพื้นที่ที่จะไปประจำการก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อศึกษาบริบทการทำงาน และสร้างความคุ้นเคยกับคณะผู้ให้บริการ
ในหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ตามกำหนดการฝึกงานที่ทีมอาจารย์พี่เลี้ยงร่วมกันกำหนดขึ้น
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ) แผนฝึก FM
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
36งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
3.1 สรุปรายงานจำนวนสมาชิก ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย ของ อสม.จังหวัดอุบลราชธานีรายงานยอดสะสม
ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 ผลงาน 18,533 คน คิดเป็น ร้อยละ 53.44
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
37งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
3.2 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ที่บันทึกผลงานได้แล้ว ที่ www.thaiphc.net ผลงาน อสม.เคาะประตูบ้าน 400,575 หลังคาเรือน
ร้อยละ 68.49 จากทั้งหมด 584,827 หลังคาเรือน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)
และขอความร่วมมือทุกพื้นที่บันทึกผลกสนดำเนินงานต่อ

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
38แนวทางการดำเนินงาน Fee schedule งานทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 (ผลงานสะสม 6 เดือน) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ (1.Fee schedule ทันตฯ.pdf)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
39แจ้งแนวทางมาตรการการให้บริการทันตกรรม ในหัตถการที่มีการฟุ้งกระจายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ (2.หนังสือแจ้งแนวทางการให้บริการทางทันตกรรม)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
40แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช ขอรับเงิน และขอยกเลิก กรณีไม่ทำเวชฯ

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
41องค์กรแห่งความสุข

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
42ลาศึกษาต่อ

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
43การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ แพทย์ และทันตแพทย์ ประจำปี 2563

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
44องค์กรแห่งความสุข

เอกสารประกอบ
pptx

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
45การเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมรับการผ่อนคลายมาตรการ Covid-19
การเตรียมมาตรการเพื่อรองรับการผ่อนคลาย มาตรการเฝ้าระวัง Covid-19 ในสถานประกอบการบาง Setting เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้ โดยไม่ละเลยการป้องกันโรคอย่างเข้มข้น ในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นมาตรการหลัก คือ
1. การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตาม Setting โดยเคร่งครัด
2. การปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรค
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
46การประเมินภาวะอารมณ์ด้านสุขภาพจิต ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID-19)
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมประเมินภาวะอารมณ์ด้านสุขภาพจิต ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อหาแนวทางในการดูแลสุขภาพจิต บุคลากรสาธารณสุข และ วางแผนจัดกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID-19)
จึงขอความร่วมมือ ทุกอำภอ ทั้งส่วน โรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอ ตอบแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง ภาวะสุขภาพจิต ในกลุ่ม บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ของท่าน โดย ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ผ่าน QR code ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563
เอกสารประกอบ
jpg

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
47ผลงานเด็กสมาธิสั้น
ปี 63 มี เด็กสมาธิสั้นรายใหม่ 421 ราย / รวมสะสม ทั้งหมด 1,229 ราย กระจายทุกอำเภอ
ยาในการดูแล (Ritalin) มีใน 9 โรงพยาบาล นอกนั้นยังไม่มี จึงขอความร่วมมือในการดูแลการสั่งยาไว้จ่ายให้เด็กด้วย
เอกสารประกอบ
jpg

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ