ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

4/2563

วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 13:00 น.

วาระก่อนการประชุม

: :

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563

เอกสารประกอบ
PDF

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ที่ตั้งเบิกที่ สนง.สสจ.อบ.เพียงวันที่ 24 เมษายน 2563 (ตามรายละเอียด)
จำนวนคงค้าง 605,485 บาท จำนวน 15 สัญญา
เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดหา งบลงทุน 2563

เอกสารประกอบ
xls

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การเบิกจ่ายงบ non uc และงบโควิด-19

เอกสารประกอบ
xls

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4สรุปการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขรอบที่2 (Ranking) ประจำปี งบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 6 เดือนแรก
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มงานใน สสจ.อบ ณ 25 เมษายน 2563
งบประมาณทั้งหมด 31,585,046 บาท เบิกจ่ายแล้ว 12,697,163 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.20
เมื่อเทียบเฉพาะที่เป็นเงินงบประมาณ 17,526,156 บาทเบิกจ่ายแล้ว 7,070,781 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.34
กลุ่มงานแจ้งปรับแผนงาน/โครงการและคืนเงิน 6 กลุ่มงาน รวมทั้งสิ้น 862,885 บาท ( ไม่ส่ง 7 กลุ่มงาน)
เอกสารประกอบ
xlsx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6สรุปผลการปรับปรุง/คืนเงินงบประมาณ
ส่งคืนเงิน 6 กลุ่มงาน จำนวนเงิน 862,885 บาท ยังไม่ส่ง 7 กลุ่มงาน
เอกสารประกอบ
PDF

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7ผลการจัดสรรงบ Fee Schedual ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8ขออนุมัติจ้างบุคลากรทดแทน
ขออนุมัติจ้างบุคลากรทดแทนการลาออกจำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ) ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เอกสารประกอบ
PDF

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10ตารางภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนเมษายน 2563
-วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
-วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการ อบจ. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
-วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
-วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11เสนอเพื่อพิจารณา การปรับโครงสร้างกลุ่มงานคุ้มครอง และ แจ้งเภสัชใหม่
เรื่องจากกลุ่มงาน คบส.
1.ขออนุมัติที่ประชุมในการปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มงาน คบส. เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ในส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ (Smart counter Service) เป็นเข็มมุ่งเชิงระบบของงาน Pre marketing โดยใช้งบ ม. 44 ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร สสจ.

2. เภสัชน้องใหม่ ได้ 7 คน ดังนี้ รพ.น้ำยืน , รพ.กุดข้าวปุ้น ,รพ. สิรินธร , รพ. ตระการพืชผล , รพ. เดชอุดม , รพ.สรรพสิทธิ์ และ สสจ.

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12ข้อมูลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 จำแนกรายเดือน ราย รพ
1.1 ข้อมูล CMI ผู้ป่วยใน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมีนาคม 2563
1.2 ข้อมูล ผู้ป่วยในทันเวลา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมีนาคม 2563
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งลงประมาณการผลงานบริการ ปี 2563 ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอให้ โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการส่งจังหวัด ทาง E mail:[email protected] ภายในวันที่ 29 เมย 2563 เพื่อรวบรวมส่งสำนั

เอกสารประกอบ
xlsx

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งลงประมาณการผลงานบริการ ปี 2563 ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอให้ โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการส่งจังหวัด ทาง E mail:[email protected] ภายในวันที่ 29 เมย 2563 เพื่อรวบรวมส่งสำนั

เอกสารประกอบ
pptx

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15หนังสือที่ สปสช.2.57/ว.2547 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่องขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2563 สำนักงานหลักประกันสุ
1.แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19))
เอกสารประกอบ
jpg

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16หนังสือที่ สปสช.2.57/ว.2547 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่องขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2563 สำนักงานหลักประกันสุ
2.การบันทึกข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในโปรแกรม e-Claim กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19))
เอกสารประกอบ
xlsx

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17ผลการดำเนินงานการและแนวทาง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว ในสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี 2563

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCU&NPCU)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายให้แพทย์ที่กำลังศึกษาด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้นปีที่ 3
ลงพื้นที่ฝึกงานในพื้นที่ที่จะไปประจำการก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อศึกษาบริบทการทำงาน และสร้างความคุ้นเคยกับคณะผู้ให้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ
หรือเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ตามกำหนดการฝึกงานที่ทีมอาจารย์พี่เลี้ยงร่วมกันกำหนดขึ้น
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
2.1 สรุปรายงานจำนวนสมาชิก ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย ของ อสม.จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานยอดสะสม ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 ผลงาน 18,533 คน คิดเป็น ร้อยละ 53.44
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
2.2 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ในชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี บันทึกผลงานได้แล้ว ที่ www.thaiphc.net ผลงาน อสม.เคาะประตูบ้าน
400,575 หลังคาเรือน ร้อยละ 68.49 จากทั้งหมด 584,827 หลังคาเรือน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
- สรุปผลการรายงานผลดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ปีงบประมาณ 2563รอบ 6เดือน จังหวัดอุบลราชธานีครบ 100 %
- การรายงานผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ปีงบประมาณ 2563รอบ9 และ 12 เดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง
ตามตัวชี้วัดดังนี้
(รายละเอียดตัวชี้วัดแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22แจ้งแนวทางการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัส COVID-19

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23แจ้งเรื่องการประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
มี 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 75891 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 75923 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดตามไฟล์แนบX

เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24การเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมรับมาตรการผ่อนคลาย Covid-19
การเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมรับมาตรการผ่อนคลาย Covid-19 เพื่อเป็นการเตรียมการผ่อนคลายมาตรการ ในการป้องกัน Covid-19 ให้ทุกอำเภอประเมินสถานการด้านสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการเเข้มข้นที่ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติ เพื่อเป็นข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารระดับอำเภอ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการผ่อนคลายมาตระการ ประกอบด้วย Setting ต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร ตลาด ส่วนราชการ โรงแรม ฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25การดำเนินงานหน่วย EMS จ.อุบลราชธานี
สไลด์
เอกสารประกอบ
pptx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
26การประเมินด้านสุขภาพจิตของ จนท.สสจ.อบ ช่วงวิกฤต Covid-19
สรุปการประเมินด้านสุขภาพจิตของ จนท.สสจ.อบ ช่วงวิกฤต Covid-19 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารประกอบ
pptx

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ