ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

3/2563

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

วาระก่อนการประชุม

: :

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
11.รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดหา งบลงทุน ปี 2563( รายการสิ่งก่อสร้าง)
1.1 รายการสิ่งก่อสร้าง ได้รับจัดสรร จำนวน 21 รายการ (ตามรายละเอียด) สรุปดังนี้
1.ทันเวลา -ได้ผู้รับจ้าง/ทำสัญญา/ทำPO จำนวน 15 รายการ
2.ได้ผู้รับจ้าง/ประกาศผู้ชนะ/ยังไม่ทำสัญญา/PO จำนวน 3 รายการ
3.ได้ผู้รับจ้าง รอผลอุธรณ์ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 รายการ
4. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 รายการ

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22. รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดหา งบลงทุน ปี 2563 (รายการค่าครุภัณฑ์)
2.1 รายการค่าครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรร จำนวน 62 รายการ ตามรายละเอียด) สรุปดังนี้
1.ทันเวลา -ได้ผู้รับจ้าง/ทำสัญญา/ทำPO จำนวน 26 รายการ
2.ได้ผู้รับจ้าง/เรียกทำสัญญา จำนวน 1 รายการ
3.ได้ผู้ขาย/ทำสัญญาแล้ว PO ไม่ผ่าน เนื่องจาก กองคลัง โอนงบ หน่วยเบิก รพ.วารินฯ ได้ทำหนังสือเปลี่ยนแปลง
หน่วยเบิก เป็น สสจ. วันที่ 1 เมษายน 2563 จำนวน 4 รายการ
4.กรรมการพิจารณาผลผู้ชนะ จำนวน 16 รายการ
5.ประกาศผู้ชนะ รออุธรณ์ จำนวน 11 รายการ
6. ไม่มีผู้ยื่นราคา ทั้ง 2 ครั้ง อยู่ระหว่างจัดหาวิธีเจาะจง จำนวน 4 รายการ

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
33. รายการลูกหนี้เงินยืมราชการ ที่ตั้งเบิกที่ สนง.สสจ.อบ.
รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ที่ตั้งเบิกที่ สนง.สสจ.อบ.เพียงวันที่ 2 เมษายน 2563 (ตามรายละเอียด)
จำนวนคงค้าง 1,270,012 บาท จำนวน 16 สัญญา

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
44. วาระเพื่อพิจารณา
ขออนุมัติเงินบำรุง เพื่อจัดซื้อจัดหารายการครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5สรุป แผน-ผล เงินบำรุง หน่วยบริการ สสจ.อบ ปี 2563 ณ 31 มีนาคม 2563

เอกสารประกอบ
xls

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563

เอกสารประกอบ
PDF

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7สรุปการเบิกงบประมาณแผนงาน/โครงการ รายกลุ่มงาน
สรุปการเบิกงบประมาณแผนงาน/โครงการ รายกลุ่มงาน ณ วันที่ 2 เมษายน 2563
ภาพรวมทุกงบเบิกจ่ายได้ร้อยละ 47.28 ของงบที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1
เฉพาะงบประมาณเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 71.48 ของงบที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1
เอกสารประกอบ
PDF

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8การปรับแผนปฏิติการ รอบ 6 เดือนหลัง
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคไรนา 2519 (COVID-19) จะทำให้มีความจำเป็นต้องปรับกระบวนการในการทำงานรวมทั้งปรับงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นให้เกลุ่มงาน ปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน ให้ ดำเนินการ ดังนี้
๑.ให้พิจารณาโครงการเดิม กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามห้วงเวลาที่กำหนด หากไม่จำเป็นแล้วให้แจ้งส่งคืนงบประมาณ
๒. หากมีโครงการที่ยกเลิกหรือโครงการปรับใหม่ให้พิจารณาภายใต้วงเงินเดิมที่กลุ่มงานได้รับอนุมัติ


ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9ภารกิจ นพ.สสจ.อบ.
ภารกิจ นพ.สสจ. อบ. ประจำเดือนเมษายน 2563
- ทุกวัน อังคาร และพฤหัส เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั่น4 ศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี
- ประชุม EOC ทุกวันเวลา 08.00 น. ห้องประชุม 1 สสจ.อบ.
- วันที่ 10 เมย.63 เวลา 09.00 น.ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่6/2563
ณ ห้องประชุมยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10การประเมินผล Ranking รอบที่ 1 ปี 2563
ขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานในการส่งผลการประเมินการดำเนินงานเครือข่ายระดับอำเภอ รอบที่ 1 ปี 2563 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด lส่งให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563
เอกสารประกอบ
xlsx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11นำเสนอการดำเนินงาน กง.ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยางเสพติด
สไลด์

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ