ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)

ครั้งที่ 11/2565

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1เรื่องจากศาลากลาง

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุม

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การบริหารงบค่าเสื่อม ปี 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สถานการณ์การเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับและขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
1. มีผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน จำนวน 15 ราย ดังนี้ (ตามรายละเอียดแนบ)

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2กองบริหารการสาธารณสุขแจ้งผลการอนุมัติปรับระดับ ยกฐานะเเละขยายหน่วยบริการสุขภาพในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565
กองบริหารการสาธารณสุข แจ้งรายการคำขอที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเปิด การยกฐานะและการขยายหน่วยบริการสุขภาพ
จำนวนทั้งสิ้น 52 รายการ ***จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติปรับระดับ ยกฐานะ หน่วยบริการจำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย
- รพ.ม่วงสามสิบ สถานะเดิม F2 ได้รับอนุมัติ ปรับระดับ ยกฐานะ เป็น F1
- รพ.บุณฑริก สถานะเดิม F2 ได้รับอนุมัติ ปรับระดับ ยกฐานะ เป็น F1
- รพ.นาเยีย สถานะเดิม F3 ได้รับอนุมัติ ปรับระดับ ยกฐานะ เป็น F2
- รพ.สว่างฯ สถานะเดิม F3 ได้รับอนุมัติ ปรับระดับ ยกฐานะ เป็น F2

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนภารกิจพื้นฐานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปี 2566
จังหวัดดำเนินการจัดสรรตามหลักเกณฑ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แห่งละ 30,000 บาท โดยแบ่งการจัดสรรออกเป็น 2 งวด
งวดที่ 1 (ไตรมาสที่ 1-2) จำนวนแห่งละ 15,000 บาท
งวดที่ 2 (ไตรมาสที่ 3-4) จำนวนแห่งละ 15,000 บาท
***ขอให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่าย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4แจ้งการจัดสรรเงินกู้ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 และแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการการฉีดโควิด19
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในค่าบริการฉีดวัคซีนโควิด19 ในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ รวมถึงผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนไทย โดยใช้ข้อมูลจากระบบ MOPH-IC แบ่งเป็นการให้บริการระหว่างวันที่
- 1 ตุลาคม 2564 - 31 มันาคม 2565
- 1 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565
***ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการวางฎีกาเบิกจ่าย ภายใน 10 ธันวาคม 2565***
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) และถ่ายทอดนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2566
กำหนดวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6Dreamlopment Foundation M-Fund project
โครงการ M-Fund เป็นโครงการกองทุนสุขภาพต้นทุนต่ำ ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งพัฒนาเพื่อขยายการครอบคลุม การเข้าถึงบริการ
สุขภาพสำหรับผู้ย้ายถิ่น บุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และประชากรยากไร้ในพื้นที่ชายแดน เพื่อเสนอเป็นทางเลือกใหม่ของการประกันสุขภาพ
ในราคาที่จ่ายได้อย่างยั่งยืนและได้รับการรักษา แบบมีคุณภาพระดับมาตรฐาน ตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายบริการด้านสุขภาพโดยองค์กร
ไม่หวังผลกำไรในรูปแบบการลดการพึ่งพาด้านการเงินจากผู้บริจาค โดยมีรายละเอียดความคุ้มครองต่อปี ดังนี้
- ผู้ป่วยนอก จำนวน 5000 บาท
- ผู้ป่วยใน จำนวน 45,000 บาท
***รวมทั้งสิ้น 50,000 บาทต่อปี
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สรุปข้อมูลงบลงทุน ณ 27 ต.ค. 2565

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สรุปความก้าวหน้า งบประมาณปี 2565 - 2566

เอกสารประกอบ
xlsx

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3สรุปรายผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือน ต.ค. 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6การดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ
ตามที่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายมุ่งหมายสุขภาวะประชาชน ด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยกำหนดให้หน่วยบริการมีบริการและพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ ให้เป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุ และการป้องกันรักษา Stroke ,STEMI และ Hip Fracture ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอสรุปการเปิดให้บริการคลินิกผู้สูงอายุในวันอาทิตย์ (วันครอบครัว) จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
71. สถานการณ์โรค Leptospirosis
Leptospirosis
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
82.สภานการณ์โรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออก
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9สรุปประเด็นและข้อเสนอแนะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และจากการประชุม ม.41 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10ผลการดำเนินงานจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11แจ้งการจัดประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน Palliative care และ การจัดสรรงบ Fee schedule ปีงบประมาณ 2566
สำนักงานสาธารณสุข จะดำเนินการจัดประชุม เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน Palliative care และ การจัดสรรงบ Fee schedule ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้อง VDO Conference ประชุมผ่านลิงก์ Join Cisco Webex Meeting https://web.ciscospark.com/meet/549f5ab0-7cb0-11eb-90a3-a5bccd000170 โดยวิทยากรจากทีม สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12รายงานผลการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด
การประกวด อสม.ดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 27-28 ตุลาคม 2566 มี อสม.เป็นผู้แทนระดับโซนคือ
Zone 1 ม่วงสามสิบ 10 สาขา ตาลสุม 2 สาขา
Zone 2 ตระการพืชผล 6 สาขา กุดข้าวปุ้น 6 สาขา
Zone 3 สำโรง 1 สาขา สว่างวีระวงศ์ 1 สาขา สิรินธร 1 สาขา
Zone 4 เดชอุดม 4 สาขา น้ำยืน 3 สาขา นาจะหลวย 2 สาขา บุณฑริก 1 สาขา ทุ่งศรีอุดม 1 สาขา น้ำขุ่น 1 สาขา
ผลการประกวด (อยู่ระหว่างเสนอประกาศ)
Zone 1 จำนวน 3 สาขา (ม่วงสามสิบ 3 สาขา)
Zone 2 จำนวน 4 สาขา (ตระการ 3 กุดข้าวปุ้น 1 )
Zone 4 จำนวน 5 สาขา (น้ำยืน 2 สาขา เดชอุดม 1 ทุ่งศรีอุดม 1 น้ำขุ่น 1)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13งานทันตสาธารณสุข
การจัดบริการทันตกรรมที่สำคัญ ในปีงบประมาณ 2566
- การให้บริการทันตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)
- ผลงานบริการทันตกรรม Fee schedule, สิทธิประกันสังคม, บริการฟันเทียม
- โครงการฟันเทียม รากเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา
(รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)
เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14งาน พอ.สว.
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการ
จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน แผนปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน
2565 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
- วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ บ้านผือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
- วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
*** เน้นย้ำการจัดกิจกรรม ตามมาตรการป้องกัน Covid – 19 อย่างเคร่งครัด***

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ( TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ ๑๓ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖
จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ( TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
docx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16ผลการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2566
ผลการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2566
ระบบสมัครใจ จำนวน 105 ราย
- สถานพยาบาล 51 ราย
- มาตรา 114 54 ราย
ระบบศาล ป.อ.ม 56 จำนวน 23 ราย

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17การขอขึ้นทะเบียนศูนย์คัดกรอง ตามประมวลกฏหมายยาดสพติด พ.ศ. 2564
ตามประมวลกฏหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 กำหนดให้สถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลระดับตำบล หรือสถานที่อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม เป็นศูนย์คัดกรองตามระเบียบคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด นั้น จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการทั้งใน และนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 323 แห่ง ซึ่งกระทรวงฯจะรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอประกาศราชกิจจาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องจากโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 8

: : เรื่องอื่นๆ