ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

3/2563

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

วาระก่อนการประชุม

: :

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563
รับรองรายงานการประชุม
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การส่งงบทดลองระบบ GFMIS
2.การส่งงบทดลอง ระบบGFMIS ()
สรุปการนำส่ง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี รพท. / รพช. จัดทำและส่ง งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ส่งครบทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะ
ขอให้กำกับ ติดตาม การส่ง บช.11 ประจำเดือน มีนาคม 2563 ภายในวันที่ 8 เมษายน 2563 เพื่องานการเงินฯ สสจ. จะได้ตรวจสอบและนำเข้าระบบ GFMIS ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามดัชนีทางการเงิน 7ระดับ
3.1 แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาลตามเกณฑ์ FAI 7ระดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 มีผลการประเมินดังนี้ ()
เดือน มกราคม 2563 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 5 คือ ๕๐ พรรษาฯ และวารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ สว่างวีระวงศ์ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 2 คือ เขมราฐ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ตาลสุม ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม และสำโรง
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ ๕๐ พรรษาฯ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ วารินชำราบ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ตาลสุม เขมราฐ ศรีเมืองใหม่ สว่างวีระวงศ์ และสำโรง

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การส่งงบทดลองระบบ GL
1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลอง ไม่ครบ / งบไม่สัมพันธ์ ()
โซน 1 - แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 2 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 3 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย(รพ.สต) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ
โซน 4 -แม่ข่าย ส่งครบ
-ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ
-สสอ. ส่งครบ

1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) ( )
-รพช. แม่ข่ายคะแนนเต็ม
-รพ.สต. ลูกข่าย คะแนนเต็ม

ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอำเภอ กำชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบประจำเดือน และควบคุม กำกับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการกำกับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร แม่ข่ายส่งภายในวันที่ 8 และถ้าคะแนนไม่ผ่าน และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้แก้ไขและส่งภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ส่ง ส่วนลูกข่าย ให้ส่ง และ ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น


เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ)
5. รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ ()
ขอแจ้งสถานการณ์ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ (ที่เบิกจ่ายจาก สนง.สสจ.อบ) เพียงวันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่เกินกำหนดชดใช้เงินยืม
จำนวนทั้งสิ้น 1,015,912.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน)

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย (รพท/รพช)
6. เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย (รพท/รพช)
เงินยืมราชการจากหน่วยงานย่อย..(รพท/รพช.)..ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 6,935,659.-..บาท..(หกล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) 229 ฉบับ แยกเป็นลูกหนี้เงินยืมเกินกำหนดระยะเวลาส่งใช้ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 6,280,129 บาท
215 ฉบับ ซึ่งผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ท่านได้ กำกับ ติดตาม เร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมโดยด่วน

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
4.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ( )
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เปรียบเทียบกับ 31 มกราคม 2563 เกี่ยวกับ เงินบำรุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) ค่าใช้จ่ายจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกำกับ ติดตามการบริหารการเงินการคลังจากข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้) เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ -86.48 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐พรรษาฯ -81.60 ล้านบาท
โซน 3 นาเยีย -6.30 ล้านบาท

โรงพยาบาลที่มีเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้) เป็นบวก คือ นาจะหลวย เขื่องใน น้ำขุ่น บุณฑริก โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
โซน 3 วารินชำราบ 167.14 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 119.49 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม 100.44 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล 70.16 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กำกับอย่างเข้มงวด


เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน Non Uc (สสอ.) ณ 27 มีนาคม 2563
7. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน Non Uc (สสอ.) ณ 27 มีนาคม 2563
7.1 จัดสรรงบดำเนินงาน (Non Uc) ปี 2563 ให้ สสอ.ละ 200,000 บาท ข้อมูลการเบิกจ่าย
-เบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,230,120.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.60
-วางฏีกา 350 มาแล้วยังไม่ดำเนินการเบิก 228,173.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.56
ตามเป้าหมาย (เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54 หน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่ายคือ ศรีเมืองใหม่ หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้สูงสุดเกินร้อยละ 50 คือ น้ำขุ่น,น้ำยืน,บุณฑริก, ม่วงสามสิบ,สิรินธร และหน่วยงานที่เอกสารยังไม่เรียบร้อย อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ กุดข้าวปุ้น, เดชอุดม,นาจะหลวย,พิบูลมังสาหาร,น้ำขุ่น,ม่วงสามสิบ,วารินชำราบ,เหล่าเสือโก้ก (ให้รับเอกสารแก้ไขที่งานพัสดุ)
ข้อเสนอแนะ ขอให้ทุกหน่วยที่ยังยังไม่เบิก ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2
7.2 จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคน (ฉ.11, 12) รับจัดสรร 34,780,225.-บาท
-เบิกจ่ายทั้งสิ้น 32,016,125.- บาท คิดเป็นร้อยละ 92.05 คงเหลือเงินจัดสรร 2,764,100.-บาท คิดเป็นร้อยละ 7.95 ให้โรงพยาบาลที่มีเงิน
งบประมาณคงเหลือเร่งเบิกจ่ายตามระยะเวลาต่อไป
7.3 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของหน่วยเบิก สสจ.อบ.
-ภาพรวม ไตรมาส 2 ร้อยละ 54 ผลร้อยละ 31.50
-รายจ่ายประจำ ไตรมาส 2 ร้อยละ 58 ผลร้อยละ 74.70
-รายจ่ายงบลงทุน ไตรมาส 2 ร้อยละ 40 ผลร้อยละ 3.03
7.4 รายงานข้อมูล ฉ.11 ส่วนลูกข่าย
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน ฉ.11 งวดที่ 1 ทั้งส่วนแม่ข่ายและลูกข่าย โดยมีกำหนดให้โรงพยาบาลเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จภายในเดือน ม.ค. 63 ส่วนลูกข่ายให้โรงพยาบาลดำเนินการจัดสรรเงินบำรุง(ขอต่างหน่วยบริการ)
ให้ลูกข่ายเป็นรายงวด ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 นั้น
จึงขอรายงานข้อมูลดำเนินการในส่วนลูกข่ายเพียงวันที่ 27 มีนาคม 2563 พบว่าโรงพยาบาลที่ยังโอนเงินให้ลูกข่ายไม่ครบตามไตรมาส 2 ได้แก่ เดชอุดม,50 พรรษา,เขื่องใน, ทุ่งศรีอุดม,สว่างวีระวงศ์
ขอให้ดำเนินการโอนให้ลูกข่ายโดยด่วน เพื่อลูกข่ายจะได้ดำเนินการจ่ายให้ผู้มีสิทธิ ตามประกาศฯ เมื่อเกิดสิทธิแต่ละเดือนต่อไป


เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
83.2 การดำเนินงานงบค่าเสื่อม
1.ผลการดำเนินงบค่าเสื่อมปี 2562
2.การบริหารแผนงบค่าเสื่อม ปี 2563
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
93.3 การดำเนินงานควบคุมCOVID-19

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
103.1 สถานการณ์การเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
สถานการณ์การเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
113.4 Best practice
ผลการจัดการปัญหาการจำหน่ายยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาปฏิชีวนะ ยาสเตียรอยด์ ในร้านค้าร้านชำจังหวัดอุบลราชธานี
โดย..นส.กิตติยาพร ทองไทย เภสัชกรชำนาญการ
นางพรรณธิดา หล้าวงษ์ เภสัชกรชำนาญการ
นส.ภาวิณี พุฒเขียว เภสัชกรชำนาญการ
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12การปรับแผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพ รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2563
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคไรนา 2019 (COVID-19) จะทำให้มีความจำเป็นต้องปรับกระบวนการในการทำงานรวมทั้งปรับงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นให้เครือข่ายบริการสุขภาพ ปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน ให้ ดำเนินการ ดังนี้
๑.งบประมาณในการจัดปรับแผนปฏิบัติการต้องสอดคล้องกับแผนการเงินการคลังที่ปรับรอบ ๖ เดือนหลัง
( หมวดค่าใช้จ่ายตาม Planfin ข้อ ๒.๖ ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ) ให้ทบทวนกิจกรรมการประชุม อบรม ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ปรับเป็นการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันโรค
๒.ใช้แบบฟอร์มเดิม โดยเพิ่มช่องหมายเหตุ เพื่อระบุต่อท้าย ( แผนงานโครงการที่ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้วหรือ คงเดิม ใหม่ ให้ระบุในช่องหมายเหตุ )
๓.ใช้หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้แจ้งในการทำแผนปฏิบัติการ

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13ส่วนที ๑ สรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ส่วนที ๑ สรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ณ มีนาคม ๒๕๖๓
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14ส่วนที่ ๒ ตัวอย่างกระทำผิดวินัย และแนวทางการลงโทษ
ตัวอย่างกระทำผิดวินัย และแนวทางการลงโทษ กลุ่มเสริมสร้างวินัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ
png

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15ค่า CMI จำแนกตามระดับหน่วยบริการและร้อยละส่งข้อมูลผู้ป่วยในทันเวลา

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
1. รายงานสถานการณ์การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลชุมชนผ่านจำนวน 22 แห่ง ผ่านการรับรองแล้ว
จำนวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.91 ล่าสุด สรพ.ลงเยี่ยมประเมินรับรองโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้กเมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2563
มีการบ้าน จำนวน 4 ข้อ ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
2. แจ้งประกาศเรื่องแนวทางการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับสถานพยาบาล ฉบับที่ 2 กรณีที่ รพ.เคยผ่านการรับรอง ขั้น 3 และ สถานพยาบาลที่จะสิ้นสุดการรับรองตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563
สรพ. กำหนดแนวทางขยายต่ออายุการรับรองสถานพยาบาลเป็นกรณีพิเศษ 1 ปี
สำหรับสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องต้องรายงานการดำเนินการตามข้อกำหนดของ สรพ.ตามรายละเอียด ประกาศ สรพ.ฉบับที่ 1 และ 2
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
3. สรพ.เพื่อความปลอดภัยของผู้เยี่ยมสำรวจ แจ้งประกาศเลื่อนกำหนดการเยี่ยมประเมินรับรองต่ออายุของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี
มี 3 รพ. กำหนดเยี่ยมเดิม วันที่ 23 – 24 เมษายน 2563 ได้แก่ โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ, รพ.บุณฑริก และ รพ.พิบูลมังสาหาร
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง รายงานผล
การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA รอบ 6 เดือน
ผ่านทางเว็บไซด์ https://opdc.moph.go.th/ หัวข้อระบบ e-Report กำหนดเปิดระบบการรายงาน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 – 2 เมษายน 2563 และรายงานผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น.

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงขอเลื่อนแผนตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ และอบรมวิชาการ
ด้านมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ปีงบประมาณ 2563 ออกโดยไม่มีกำหนด

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานรังสีวินิจฉัย
แจ้งแผนการออกเยี่ยมประเมินและสนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ปีงบประมาณ 2563
วันที่ / เดือน / ปี
- 30 เมษายน 2563 (ทีมที่ 1) รพ. โพธิ์ไทร (บ่าย) และ รพ. กุดข้าวปุ้น (บ่าย)
- 30 เมษายน 2563 (ทีมที่ 2) รพ. น้ำยืน (บ่าย) และ รพ. น้ำขุ่น (บ่าย)
หมายเหตุ : โรงพยาบาลที่รับการตรวจประเมินเตรียมผลการตรวจประเมินและผลการพัฒนาตามแผน OFI ปี 2562
และผลการตรวจประเมินตนเองในปี 2563 ให้คณะกรรมการตรวจประเมินพิจารณาด้วย

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCU&NPCU)
ขอเขิญหัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และ ผอ.รพ.สต. ที่เป็นเป้าหมายแหล่งฝึกปฏิบัติงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวก่อนลงปฏิบัติงานจริง
จากอำเภอเดชอุดม, วารินชำราบ, ตระการพืชผล และพิบูลมังสาหาร เข้าร่วมประชุมกำหนดแผนการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ
ในวันที่ 8 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 3 (อาคารใหม่) สสจ.อุบลราชธานี

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
1.สรุปรายงานการสมัครสมาชิก ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย ของ อสม.จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานยอดสะสม ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 ผลงาน 17,163 คน คิดเป็น ร้อยละ 49.49
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุม)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25งานสุขสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน
2. แนวทางการดำเนินงาน อสม.เคาะประตูบ้าน ต้านไวรัสโควิด-19 “ค้นให้พบ จบใน 14 วัน”
2.1 ที่มา รับนโยบาย จาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมทางไกล วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม Tele conference ชั้น 1 สสจ.อุบลราชธานี
2.2 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ อสม.เคาะประตูบ้าน ค้นหากลุ่มเสี่ยง โรคโควิด19 ค้นให้เจอใน 14 วัน เพื่อกักตัวหรือส่งรักษา
2.3เป้าหมาย
อสม.ได้ไปเคาะประตูบ้าน ค้นหากลุ่มเสี่ยง โรคโควิด19 ครบทุกหลังคาเรือน ค้นให้เจอภายใน 14 วัน และ ดำเนินการกักตัว และ ส่งตัวเพื่อทำการรักษาหากมีอาการ
2.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. รพช/ สสอ. แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง รับทราบนโยบายการดำเนินงาน
2. รพ.สต. ดำเนินการมอบหมาย ให้ อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด ตามแนวทางการปฏิบัติสำหรับ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคโควิด19 และ แนวทางการ อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด พร้อมทั้ง แนวทางการให้คำแนะนำในการกักตัว
3. อสม.ลงปฏิบัติงานเคาะประตูบ้านในการเฝ้าระวังโควิด19 ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 253 ถึง วันที่ 14 เมษายน 2563 หากพบ กลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้ลงแอป AOT
ให้ลงเพื่อติดตาม
4. อสม.รายงานผลการปฏิบัติตามแบบฟอร์ม มายัง รพ.สต.และ รพ.สต.รายงาน มายัง สสอ.และ สสอ.รวบรวม ส่ง สสจ.ทุกวัน ตัด เวลา 12.00 น ส่งรายงานภายใน 15.00 น ทางไลน์ งานสาธารณสุขมูลฐาน สสจ.อบ.
2.5 สิ่งของสนับสนุน
1. งบประมาณ สนับสนุน การเคาะประตูบ้าน หลังคาเรือนละ 5 บ้านและ งบประมาณ สนับสนุน อสม. ติดตาม ผู้ที่ กักตัว HQ 14 วัน กรม สบส.กำลังดำเนินการ หากได้รับ
จะส่งไปยัง อำเภอ เพื่อดำเนินการต่อไป
2. ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน ให้พื้นที่ สนับสนุนไปก่อน หากได้รับสนับสนุน จาก กรม สบส.จะสนับสนุนต่อไป

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
26ผลการดำเนินงาน Fee schedule งานทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ (1.Fee schedule ทันตฯ.pdf)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
27แจ้งแนวทางการให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชน ของคลินิกทันตกรรมภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ (2.หนังสือแจ้งแนวทางการให้บริการทางทันตกรรม)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
28งาน พอ.สว.
แจ้งเลื่อนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563 ออกไปเป็นระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
วันที่ 26 มี.ค. 2563 บ้านโนนสุข ม.๘ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร
วันที่ 23 เม.ย. 2563 บ้านห้วยแก้ว ม.8 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน
วันที่ 7 พ.ค. 2563 บ้านแสงน้อย ม.6,7 ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน
วันที่ 21 พ.ค. 2563 บ้านหนองน้ำขุ่น ม.3 ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
29พิจารณากการขอรับเงิน และขอยกเลิก กรณีไม่ทำเวชฯ

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
30ส่งผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมารายงานตัว
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ส่งผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมารายงานตัว
1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ มีนักศึกษาพยาบาลทั้งหมด 123 คน
- จำนวน 45 คน ทุนโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ไปรายงานตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
- จำนวน 76 คน ทุน รพ.ทั่วไป , รพ.ชุมชน และ สสอ.
- จำนวน 2 คน จบช้า
2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จำนวน 1 คน ทุน สสอ.สิรินธร
3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จำนวน 4 คน ( จะมารายงานตัว 1 มิถุนายน 2563)
- จำนวน 3 คน ทุน รพ.น้ำขุ่น
- จำนวน 1 คน ทุน สสอ.น้ำขุ่น

รายละเอียด ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมารายงานตัว 1 เมษายน 2563 ตามเอกสารที่แนบ
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
31แจ้งผู้เกษียณอายุปีงบประมาณ 2563
1. ให้ผู้เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2563 กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม (แบบฟอร์มได้ส่งเข้า Line group : HRM-UBON แล้ว)
2. ส่งมา สสจ.อบ. ภายในเดือน พฤษภาคม 2563 เพื่อความรวดเร็วในการรับบำเหน็จบำนาญ เงินกองทุน กบข. เงินกองทุน กสจ. หลังจากเกษียณ 30 กย. 63

เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
32แนวทางการบำบัดรักษายาเสพติด ในสถานการณ์โควิด 19
แนวทางการบำบัดรักษายาเสพติด ในสถานการณ์โควิด-๑๙ มีดังนี้
๑. สนง.คุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี ในเบื้องต้นจะขยายเวลาในการบำบัดรักษายาเสพติด ทุกราย จาก ๑๒๐ วัน เป็น ๑๘๐ วัน
๒. โรงพยาบาลทุกแห่ง ขยายเวลานัดผู้ป่วยจากทุกสัปดาห์ เป็นทุก ๒-๓ สัปดาห์ ตามความเหมาะสมของผู้ป่วย (จากแบบคัดกรองยาเสพติด V๒) หากสถานการณ์โควิด-๑๙ มีความรุนแรงในพื้นที่นั้นๆ อาจจะให้รายงานตัว ตรวจปัสสาวะ และงดทำกลุ่ม จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
๓. แบบคัดกรอง (บคก.กสธ.) V ๒
- ระดับคะแนน ๒-๓ คะแนน ไม่ได้บำบัดที่โรงพยาบาล
- ระดับคะแนน ๔-๒๖ คะแนน นัด ๒-๓ สัปดาห์/ครั้ง ตามระดับความรุนแรงของผู้ป่วย
- ระดับคะแนน ๒๗ คะแนนขึ้นไป นัด ๒ สัปดาห์/ครั้ง
๓. มีการตรวจคัดกรองผู้เข้ารับการบำบัดทุกราย วัดไข้ ล้างมือด้วยสบู่ก่อนเข้ากลุ่ม สวมแมส รักษาระยะห่างในการนั่งทำกลุ่ม กลุ่มไม่ใหญ่มากเกินไป ลดการแออัด อากาศถ่ายเทสะดวก
๔. การติดตามสามารถติดตามผู้ป่วยได้ทางโทรศัพท์ จากผู้ป่วยหรือญาติ

หมายเหตุ แนวทางนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของผู้ป่วย

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ