ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)

ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1Remission ภูวดลโมเดล
สคิปเรื่อง Remission DM รพ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ( โรงเรียนเบาหวานภูวดลโมเดล)

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2565

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม 2564-2565

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2รายการงบค่าเสื่อม ปี2565 ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง จำนวน 24 รายการ

เอกสารประกอบ
xlsx

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3สถานการณ์การเงินการคลัง เครือข่ายบริการสุขภาพ มิถุนายน 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับและขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
1. พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับและขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
1.1 มีผู้ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน จำนวน 4 ราย ดังนี้ (ตามรายละเอียดแนบ)
1.2 มีผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน จำนวน 10 ราย ดังนี้ (ตามรายละเอียดแนบ)

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2ประชุมสัมมนาวิชาการและสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10
กำหนด 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมพาโค่
เขาใหญ่ ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สรุปความก้าวหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบลงทุนรอบ 2

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สรุปความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้าง

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือน ก.ค. 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5แจ้งผลการประเมินคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565
ผลการประเมินคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 ได้แก่ รพ.สต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6สถานการณ์โรค COVID-19 - ไข้เลือดออก -โรคฝีดาษวานร
สถานการณ์โรค COVID-19 - ไข้เลือดออก -โรคฝีดาษวานร
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7ส่วนที่1 สรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรกฎาคม2565 (ตามเอกสารแนบ)
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8ส่วนที่2 งานธรรมาภิบาล รายงานผลการประเมินไอทีเอ จังหวัดอุบลราชธานี เขตที่ 10
ตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9ตัวอย่างกระทำผิดวินัยและมาตรฐานโทษ กลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
jpg

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10 สรุปรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากกัญชา
สรุปผลการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากกัญชา จากรายงาน ข้อมูลใน HDC
ขอความร่วมมือลงบันทึกรหัสโรค/อาการความเป็นพิษจากการใช้กัญชา ตามแนวทางของศูนย์มาตรฐานรหัสสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
ขอให้แจ้งเภสัชกร เพื่อติดตามประเมินอาการไม่พึงประสงค์ และส่งรายงานฯศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ( AE online)
ขอให้ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมกรณีพบผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือภาวะพิษเฉียบพลันจากการใช้กัญชา ตามแนวทางของกรมการแพทย์


เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11การประชาสัมพันธ์คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์
ขอให้
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ ให้ประชาชนได้รับรู้ และเข้าใจ สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ตามประกาศการใช้กัญชาทางการแพทย์ ของกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12การเตรียมความพร้อมด้านยาและเวชภัณฑ์ เพื่อเตรียมพร้อมในสถานการณ์โควิด และการเตรียมทำแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ปี 2566
1.ขอให้ทบทวน และรายงาน ปริมาณคงคลัง / ปริมาณการใช้เวชภัณฑ์ต่อเดือนอย่างใกล้ชิด และรายงานเป็นปัจจุบัน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์ ในระบบ coward
2.ให้จัดทำแผนจัดซื้อยาองค์การฯ และรายงานเข้าระบบ ขององค์การเภสัชกรรมภายในเดือน สิงหาคม เพื่อใช้จัดทำแผนการผลิตยา

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13ข้อมูลผู้ป่วยใน(UC) ปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64- มิ.ย.65)

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15ติดตามการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2566

เอกสารประกอบ
xlsx

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16ขอเชิญประชุม
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของหน่วยบริการแบบบูรณาการ : สิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าและประกันสังคม จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 8, 9, 15, 24 และ 26 สิงหาคม 2565
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้รับผิดชอบงานเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ในหน่วยบริการทุกแห่งทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แบ่งเป็น
1.1 ผู้รับผิดชอบงานเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์สิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว / บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ในโรงพยาบาลทุกแห่ง แห่งละ 2 คน จำนวน 52 คน
1.2 ผู้รับผิดชอบงานเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์สิทธิประกันสังคม ในโรงพยาบาล 26 แห่ง แห่งละ 1 คน จำนวน 26 คน
1.3 ผู้รับผิดชอบงานเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์สิทธิประกันสุขภาพ (UC) ในโรงพยาบาล 26 แห่ง แห่งละ 2 คน จำนวน 52 คน
1.4 ผู้รับผิดชอบงานเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ทุกสิทธิ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 410 คน
1.5 ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดเก็บรายได้ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 25 แห่ง, แห่งละ 1 คน จำนวน 25 คน
2. ทีม Auditor หน่วยบริการ ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เวชสถิติ และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกทางการแพทย์ จำนวน 10 คน
ขอให้ทุกหน่วยบริการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซด์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SL8gu5P5e1QTYxNAl4AW7XMRisJqD3bT7vITWAMmFac/edit?usp=sharing หรือ QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้


เอกสารประกอบ
png

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
1. การอบรมหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
(Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor) รุ่นที่ 1 ปี 2565 ในระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2565
(รูปแบบ On line และ on site) มีแพทย์เข้าร่วมอบรมทั้ง 17 คน รอประกาศผลสอบปละจะขึ้นทะเบียนได้ ประมาณวันที่ 10 สิงหาคม 2565
จะทำให้เรามี PCU/NPCU ทั้งหมด 93 ทีม คิดเป็นร้อยละ 50 (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 44)
2. การคัดเลือกอำเภอปฐมภูมิเข้มแข็ง เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานีได้คัดเลือกตัวแทน 2 อำเภอ
คือ อ.ม่วงสามสิบ และ อ.ตระการพืชผล

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HA
สรุปข้อมูล HA อุบลฯ 25 ก.ค. 2565
- รพช.ขั้น 2e คือ รพ.น้ำขุ่น (กำหนดนัดส่งเอกสารขอธำรงขั้น 2 ใหม่วันที่ 27 ก.ค. 2564)
- รพช.ที่ R2e จะ Acc ใหม่ คือ รพ.สิรินธร (นัด Onsite 3 - 4 ธ.ค. 2565)
- รพช. ที่ผ่าน Re-Acc 8 แห่ง คือ พิบูลฯ, นาตาล,ตาลสุม,สว่างวีระวงศ์,บุณฑริก,ดอนมดแดง,ศรีเมืองใหม่ และ ทุ่งศรีอุดม
- รพช.ที่ส่งเอกสาร สรพ.แล้ว รอวัน Re-Acc 2 แห่ง คือ นาเยีย (นัด Adjust Survey 27 ก.ค. 2565)
เหล่าเสือโก้ก (นัด Onsite 1 - 2 ธ.ค. 2565)
- รพช.ที่ต้องส่งเอกสารก่อนหมดอายุ6ด.ที่จะ Re-Acc 3 แห่ง คือ สำโรง,เขื่องใน และเขมราฐ
- รพศ./รพท.ผ่าน Re-Acc คือ รพ.สรรพสิทธิประสงค์

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19ภารกิจรับเสด็จฯ
- การคัดกรอง โควิด ในภารกิจรับเสด็จ ยอด 2,104 ราย
วิธี RT-PCR 163. Positive 6 ราย
วิธี ATK. 1941. Positive 8 ราย
- รพ.ฉุกเฉิน 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, โรงพยาบาลวารินชำราบ, โรงพยาบาลพิบูล
มังสาหาร และโรงพยาบาลสิรินธร
- หน่วยแพทย์ตามขบวนเสด็จ 2 แห่ง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เดชอุดม
- หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 8 แห่ง คือ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงการณ, โรงพยาบาลม่วงสามสิบ,
โรงพยาบาลวารินชำราบ, โรงพยาบาลโขงเจียม, โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร, โรงพยาบาลตาลสุม,
โรงพยาบาลเขื่องใน และโรงพยาบาลสิรินธร

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ปี 2565
ในระหว่างวันที่ 26 ก.ค. - 6 ส.ค. 2565 ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอรับการสนับสนุนทีมแพทย์
/หน่วยปฐมพยาบาล ในการดูแลนักกีฬาที่ร่วมแข่งขันครั้งนี้จาก 11 ประเทศ รับผิดชอบทั้งหมด 56 สนามการแข่งขัน
เพื่อปฏิบัติงานประจำสนามกีฬาแต่ละประเภทตามความจำเป็น

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan
ทางกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2565
ในระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษาฯ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมต่อไป

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22งานทันตสาธารณสุข
การจัดบริการทันตกรรมตามกลุ่มวัย
- อัตราการได้รับบริการทันตกรรมพื้นฐาน และบริการทันตกรรมเฉพาะทาง
- ตรวจและขัดทำความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์ (Fee schedule)
- บริการทันตกรรมในกลุ่มวัยทำงาน ประกันสังคม
- บริการฟันเทียม ในกลุ่มผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับบริการใส่ฟันเทียม
(รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23Retreat โรงเรียน
ประเด็น Retreat โรงเรียนรอบรู้ บูรณาการด้านสุขภาพ
- สรุปผลการสำรวจสุขภาพครู และแบบประเมินความรอบรู้นักเรียนชั้นป. 6 จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565) อำเภอที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คืออำเภอโขงเจียม อำเภอที่ยังมีผลงานน้อย คือ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอสิรินธร อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอน้ำขุ่น
(รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24งาน พอ.สว.
สรุปการเยี่ยมติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ มูลนิธิ พอ.สว.เดือน กรกฏาคม 2565
- ผู้ป่วยที่อยู่ในการติดตามทั้งหมด 164 คน
- ผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยม 110 คน คิดเป็นร้อยละ 67.07
- ขอความร่วมมือ ออกเยี่ยมติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ มูลนิธิ พอ.สว.ทุกเดือน และบันทึกผลการเยี่ยมในระบบ Ub-SIMs ให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25งาน พอ.สว.
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการ
จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน แผนปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม
2565 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
- วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านกองโพน หมู่ที่ 1 ต.กองโพน อ.นาตาล
จ.อุบลราชธานี
- วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านดงแถบ หมู่ที่ 10 ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม
จ.อุบลราชธานี
*** เน้นย้ำการจัดกิจกรรม ตามมาตรการป้องกัน Covid – 19 อย่างเคร่งครัด***

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
26การอบรมแนวทางการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามประมวบกฎหมายยาเสพติด พศ.2564
จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตาม พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ด้านการรักษา ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดูแลรักษาผู้้เสพยาเสพติด เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรอบรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จึงขอเชิญบุคลกรเข้าร่วมประดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย 1 ผช.สสอ.ทุกคน 2 ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง 3 ผู้รับผิดชอบงานยาเพสติด จาก สนง.สสอ.ทุกแห่ง
กำหนดการและพื้นที่จัดอบรม
โซน 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 สถานที่ ห้องประชุม 1 สนง.สสจ.อบ
โซน 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 สถานที่ ห้องประชุม รพ.เขมราฐ
โซน 3 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 สถานที่ ห้องประชุม ศอข.โขงเจียม
โซน 4 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 สถานที่ ห้องประชุม รพร.เดชอุดม

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
27การจัดการหน่วยตรวจตาเบาหวาน 3 หน่วย
ตามที่ จ.อุบลราชธานีบริหารการตรวจ ตา ใน ผป.เบาหวาน โดยมีการบริหาร งปม.จาก กองทุน โรคเรื้อรัง ของ สปสช. ซึ่งทุกปีจะมีการตัดเงินที่จะได้รับไปสนับสนุนหน่วยตรวจตา ทั้ง 3หน่วย (วารินบำราบ, ม่วงสามสิบ และ เดชอุดม) ปีละ ประมาณ 2 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทีมออกตรวจ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าน้ำมันรถ ค่ายา เป็นต้น
ใน ปี 2565 สปสช.แจ้งวิธีการจัดเงินใหม่ โดยจะเป็นการโอนเงินตรงไปที่ รพ. ไม่ผ่านการพิจารณาของจังหวัด ทำให้ จังหวัดจะไม่สามารถจัดการเรื่อง เงินสนับสนุนไปยังหน่วยตาทั้ง 3 ได้
ประเด็นเสนอ
1 ค่าใช้จ่ายปี 65 ที่มีการดำเนินการไปแล้ว จะขอให้ รพ.ทุกแห่ง ลงขัน โอนเงินให้ รพ.ทั้ง 3 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปี 65 (รูปแบบ เสนอ กลุ่ม ผอ.รพ.ช่วยคิด)
2 ปี 66 ขอความร่วมมือ กลุ่ม ผอ.รพ. ช่วย พิจารณา ในการทบทวนการจัดการหน่วยทั้ง 3 ( ด้วยเหตุผล ไม่สามารถจัดการด้าน งปม.ให้ได้)
3 ข้อมูลเครื่องตรวจ จอประสาทตา ปัจจุบัน มีที่ รพร.เดชอุดม เขมราฐ ม่วงสามสิบ วาริน และ รพสต.บ้านสร้างมิ่ง ม่วง รพ.สต.บ้านศรีไค วาริน

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องจากโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1กิจกรรม RUN FOR LIFE season 2
"วิ่งด้วยใจ ต่อลมหายใจ ให้เพื่อน Khongchaim RUN FOR LIFE season 2 " 14 สิงหาคม 2565