คณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
11.1 ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1พิจารณาการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์

เอกสารประกอบ
docx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปีงบประมาณ 2565
เดือน กรกฎาคม 2565
- วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
- วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เดือน สิงหาคม 2565
- วันที่ 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
เดือนกันยายน 2565
- วันที่ 24 กันยายน 2565 วันมหิดล
- วันที่ 28 กันยายน 2565 วันพระราชทานธงชาติไทย

เอกสารประกอบ
jpg

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3ขออนุมัติใช้เงินบำรุง
ขออนุมัติใช้เงินบำรุง เพื่อจัดสรรเป็นค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ สำหรับบุคลากร ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปฏิบัติงานเฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด-19 จำนวน 115,200 บาท (ควบคุมโรค 93,400บาท และ พัฒนาคุณภาพฯ 21,800 บาท)
*** กลุ่มงานควบคุมโรค (ทีม JIT +SAT) จำนวน 93,400 บาท
*** กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ (ทีมรักษา + ทีมสื่อสารความเสี่ยง + ทีม call center) จำนวน 21,00 บาท

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือน ก.ค. 2565

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2แผนการใช้เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผนครึ่งปี)

เอกสารประกอบ
xls

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2565 และสิ่งที่ต้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดตามไฟล์
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5รายความคืบหน้ากรณี เลื่อน/ย้าย เลขว่าง และตำแหน่งทดแทนเกษียณราชการ 2565

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6โครงการพัฒนาผู้นำองค์กรรุ่นใหม่สู่ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformative Leadership)
โครงการพัฒนาผู้นำองค์กรรุ่นใหม่สู่ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
(Transformative Leadership)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2565
ขอเชิญตัวแทนกลุ่มงานละ 1 คน เข้าร่วมประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2565 ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 11 -12 กรกฎาคม 2565 แจ้งได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 081-9666632 เกตุศิรินทร์ ผู้ประสานงาน
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องอื่นๆ