การประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน (CHRO) จังหวัดอุบลราชธานี

3/2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 - 12.00 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ก่อนวาระการประชุม

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ความก้าวหน้า การเลื่อนงินเดือนข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2565

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

: :

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ที่ประชุมพิจารณา รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
13.1 การย้ายข้าราชการ/ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง การจัดทำคำสั่งย้าย/ปฏิบัติราชการเนื่องจากการทำคำสั่งปฏิบัติราชการในครั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ขอข้อมูลเพื่อประกอบการขอย้าย/ปฏิบัติเพิ่มเติม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมข้อมูล ไว้เพื่อประกอบการขอย้ายในครั้งต่อไป ตามตารางนี้
1. การย้ายสลับของข้าราชการ จะย้ายไปตาม จ.18
2. ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการประเมิน จะไม่สามารถยื่นขอย้ายได้ เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อการประเมิน ต้องประเมินใหม่
3. มติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ต้องบอกเหตุผลให้ชัดเจน
ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งนายแพทย จากโรงพยาบาลเขมราฐ 3 ราย
อนุมัติให้ไป 2 ราย ขอเหตุผลข้าราชการที่ไม่ได้ย้าย และได้ย้ายเพราะอะไร
เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23.3 แจ้งจัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานแพทย์ใช้ทุนปี 2
แจ้งการจัดสรรพื้นท่ีปฏิบัติงานแพทย์ใช้ทุนปี 2 จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
33.4 บัญชีรายชื่อผู้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เอกสารประกอบ
xlsx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
43.5 ประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565
งานวิชาการเขตสุขภาพที่ 10
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้พัฒนาความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ทางวิชาการ มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และกำหนดจัดประชุมวิชาการในระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้นโรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยบริการส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอ ดังนี้
1. ส่งหนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอ
2. วันที่ 21 มิถุนายน 2565 กำหนดส่งผลงาน สรุปมีผลงานส่งเข้าร่วมนำเสนอ 114 เรื่อง
3. วันที่ 23 มิถุนายน 2565 คัดเลือกผลงานวิชาการระดับจังหวัด เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมระดับเขต
4. วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ประกาศผลการคัดเลือกระดับจังหวัด ประกอบด้วย (รายละเอียดตามที่แนบ)
5. วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ส่งบทคัดย่อให้ทีม สสจ.อำนาจเจริญ เพื่อตีพิมพ์ และนำเข้าเสนอผลงาน
6. วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10


เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

: :

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
14.1 การขออนุมัติจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว (รพช./สสอ.)

เอกสารประกอบ
xls

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24.2 การพิจารณา:ขออนุมัติอัตราค่าจ้างสูงกว่าบัญชีขั้นต่ำ ของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

เอกสารประกอบ
ppt

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
34.3 ขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
โรงพยาบาลเขมราฐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

: :