ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

วาระก่อนการประชุม

: :

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การมอบรางวัลบุคคลและหน่วยงานดีเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน

เอกสารประกอบ
docx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2ผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ "เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ วันงตดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕"
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ประชาสัมพันธ์สรรหา ให้หน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เสนอรายชื่อบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่น ด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 1 แห่ง คือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การบริหารงบค่าเสื่อมปี 2564-2565

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การบริหารงบค่าเสื่อมปี 2564-2565
รายการค่าเสื่อม ปี2565 ที่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง จำนวน 34 รายการ
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3สถานการณ์การเงินการคลัง เครือข่ายบริการสุขภาพ พฤษภาคม 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับและขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
1.พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับและขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
1.1 มีผู้ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน จำนวน 13 ราย ดังนี้ (ตามรายละเอียดแนบ)
1.2 มีผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน จำนวน 38 ราย ดังนี้ (ตามรายละเอียดแนบ)

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1สรุปความก้าวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สรุปความก้าวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ งบโควิด

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3สรุปความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้าง

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือน มิ.ย. 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2565 และสิ่งที่ต้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6การเตรียมความพร้อมถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข จาก รพ.สต.สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7สถานการณ์โรคโควิด 19 และ ไข้เลือดออก
COVID-19 - Dengue
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8ส่วนที่1 สรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9ส่วนที่ 2 สรุปรายงานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าเตรียมการประเมิน ITA รอบไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565

เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10ส่วนที่ 3 ขอแจ้งแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11ข้อมูลผู้ป่วยใน(UC) ปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64- มิย.65)

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565

ขอให้ทุกหน่วยบริการ เร่งรัดการดำเนินงานโครงการภายใต้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565

สามารถติดตามข้อมูลระบบรายงานเพื่อการกำกับติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) เขต 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565
https://nhso10.page.link/localfund65


อัพเดทข้อมูลล่าสุด 29/6/65 เวลา 11.11 น.

เอกสารประกอบ
jpg

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13งานทันตสาธารณสุข
การจัดบริการทันตกรรมตามกลุ่มวัย
- สรุปการตรวจและขัดทำความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์ (Fee schedule)
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 “คุณแม่ฟันดี สู่ลูกน้อยฟันสวย” ในระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2565 (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)
- บริการทันตกรรมในกลุ่มวัยทำงาน ทุกสิทธิ์
- บริการฟันเทียม ในกลุ่มผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับบริการใส่ฟันเทียม
- อัตราการได้รับบริการทันตกรรมพื้นฐาน และบริการทันตกรรมเฉพาะทาง

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14Retreat โรงเรียน
สรุปผลการสำรวจสุขภาพครู และแบบประเมินความรอบรู้นักเรียนชั้นป. 6 จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565) อำเภอที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คืออำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธร อำเภอที่ยังมีผลงานน้อย คือ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตาลสุม อำเภอศรีเมืองใหม่ (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15งาน พอ.สว.
สรุปการเยี่ยมติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ มูลนิธิ พอ.สว.เดือน มิถุนายน 2565
- ผู้ป่วยที่อยู่ในการติดตามทั้งหมด 164 คน
- ผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยม 104 คน คิดเป็นร้อยละ 63.41
- ขอความร่วมมือ ออกเยี่ยมติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ มูลนิธิ พอ.สว.ทุกเดือน และบันทึกผลการเยี่ยมในระบบ Ub-SIMs ให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16งาน พอ.สว.
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการ
จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน แผนปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน
2565 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
- วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง
จังหวัดอุบลราชธานี
- วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ บ้านด่านเม่น หมู่ที่ 10 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี
*** เน้นย้ำการจัดกิจกรรม ตามมาตรการป้องกัน Covid – 19 อย่างเคร่งครัด***

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17ประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565
งานวิชาการเขตสุขภาพที่ 10
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้พัฒนาความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ทางวิชาการ มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และกำหนดจัดประชุมวิชาการในระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้นโรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยบริการส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอ ดังนี้
1. ส่งหนังสือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอ
2. วันที่ 21 มิถุนายน 2565 กำหนดส่งผลงาน สรุปมีผลงานส่งเข้าร่วมนำเสนอ 114 เรื่อง
3. วันที่ 23 มิถุนายน 2565 คัดเลือกผลงานวิชาการระดับจังหวัด เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมระดับเขต
4. วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ประกาศผลการคัดเลือกระดับจังหวัด ประกอบด้วย (รายละเอียดตามที่แนบ)
5. วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ส่งบทคัดย่อให้ทีม สสจ.อำนาจเจริญ เพื่อตีพิมพ์ และนำเข้าเสนอผลงาน
6. วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10


เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18ผลการดำเนินงาน การวางแผน จ.18 ให้ตรงกับปฏิบัติงานจริง ประจำปีงบประมาณ 2565
ผลการดำเนินงาน การวางแผน จ.18 ให้ตรงกับปฏิบัติงานจริง ประจำปีงบประมาณ 2565
เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19ขอเชิญแพทย์ประจำคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เข้าร่วมอบรมการวินิจฉัยโรคจิตเวชเด็กผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กำหนดจัดอบรมการวินิจฉัยโรคจิตเวชเด็กผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Webex ห้องงานสุขภาพจิต อุบลราชธานี เพื่อให้แพทย์มีความมั่นใจในการวินิจฉัยเด็กออทิสติก และโรคสมาธิสั้นในเด็ก กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และแพทย์ประจำคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในโรงพยาบาลทุกแห่ง

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20การประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร ระดับประเทศ ประจำปี 2565
กรมสุขภาพจิต แจ้งกำหนดการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 จำนวน 2 ชมรม คือ จังหวัด TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมพิทยาคม เวลา 09.00 น. ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มงานหรือเจ้าหน้าที่กลุ่มงานละ 2 ท่าน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ บริเวณหน้าอาคาร 3

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21การจัดงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565
กรมสุขภาพจิต แจ้งกำหนดการงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดอุบลราชธานี มีชมรมเข้าร่วมประกวด จำนวน 6 ประเภท 8 ชมรม ดังนี้
1.ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 3
2.ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) โรงเรียนปทุมพิทยาคม รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2
3.ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ - มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภทดีเด่น
4.ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานีประเภทดีเด่น
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 ประเภทดีเด่น
5.ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ/ทันฑสถาน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางอุบลราชธานีประเภทดีเด่น
6.ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในกรมคุมประพฤติ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 3

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ