ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนารูปแบบนำร่องเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย กรณีการตายนอกสถานพยาบาล จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1โครงการพัฒนารูปแบบนำร่องเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย กรณีการตายนอกสถานพยาบาล
สำนักงานปสัตกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบนำร่องเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย กรณีการตายนอกสถานพยาบาลใน ๑๒ เขตสุขภาพ ซึ่งเป็นการดำเนินงานจริงตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยใช้ข้อมูลการตายนอกสถานพยาบาล ที่เป็นการตายจากการเจ็บป่วย ย้อนหลัง ๒ เดือนจากฐานข้อมูลมรณบัตรของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โดยจะดำเนินงานนำร่องใน ๑๒ จังหวัด ได้แก่ อุบลราซธานี เขียงราย สุโขทัย นครสวรรค์ อ่างทอง สุพรรณบุรี จันทบุรี มหาสารคาม อุดรธานี บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี และสงขลา รายละเอียดตามเอกสาร
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบนำร่องเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายกรณีการตายนอกสถานพยาบาล จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2แบบสัมภาษณ์และข้อคำถามที่ใช้ในการสอบสวนสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3เครื่องมือ KoboCollect และแบบฟอร์มสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ฯ

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4แนวทางวินิจฉัยและสรุปสาเหตุการตายจากข้อมูลการสัมภาษณ์

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานจากคณะทำงาน

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องอื่นๆ