ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 น.เป็นต้นไป

วาระก่อนการประชุม

: :

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1มอบเกียรติบัตรพยาบาลดีเด่นปี 2565
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับองค์กรพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนิการจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลในวันที่ 12 พค.2565 โดยได้มีการคัดเลือกพยาบาลที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น และสร้างคุณูประการแก่วิชาชีพพยาบาล และองค์กร จำนวน 15 ราย จึงได้มอบเกียรติบัตรพยาบาลดีเด่นในวันนี้

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การบริหารงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2565 และการจัดทำแผนงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2566
การบริหารงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2565 และการจัดทำแผนงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดตามเอกสาร
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สถานการณ์การเงินการคลังเครือข่ายบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 เดือนเมษายน

เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3ติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็ก โรคออทิสติกและโรคสมาธิสั้น
ติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็ก โรคออทิสติกและโรคสมาธิสั้น เพื่อเข้าถึงบริการร้อยละ 50
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับและขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
1.พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับและขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
1.1 มีผู้ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายสิปณัฐ ศิลาเกษ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการชำนาญการ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ขอยกเลิกรับเงินเพิ่ม ฯ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2565เป็นต้นไป
2. นางสาวณัฐวดี เวียงเพิ่ม ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ขอยกเลิกรับเงินเพิ่ม ฯ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2565เป็นต้นไป
3. นางสาวปิยวรรณ พิณทอง ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ขอยกเลิกรับเงินเพิ่ม ฯ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2565เป็นต้นไป
1.2 มีผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน จำนวน 28 ราย ดังนี้ (ตามรายละเอียดแนบ)

เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2แจ้งการจัดสรรโค้วต้าเภสัชกร ปี 2565
จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรโควต้าเภสัชกร ปี 2565 จำนวน 7 คน (คาดว่าจะมารายงานตัว วันที่ 18 กค. 65)ดังนี้
1.รพ.ทุ่งศรีอุดม 1 คน
2. รพ.นาจะหลวย 1 คน
3. รพ.เขมราฐ 1 คน
4.รพ. เขื่องใน 1 คน
5.รพ.ตระการฯ 1 คน
6. รพ.เดชฯ 2 คน ( ได้รับเพิ่มพิเศษในโควต้า เขต 10 เพื่อให้ทำงานเภสัชปฐมภูมิ 1 ตำแหน่ง)

การรายงานตัว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปี 2565
นักเรียนทุน หลักสูตร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ที่จะจบ ปี 2565 จำนวน 6 คน เลื่อนการรายงานตัว จากเดือนมิถุนายน เป็นช่วงต้นเดือนกรกฏาคม
ดังนี้
1. รพ.โพธิ์ไทร 2 ตำแหน่ง
2. รพ. วารินชำราบ 1ตำแหน่ง
3. รพ. ตระการฯ 1 ตำแหน่ง
4. รพ. ม่วงฯ 1 ตำแหน่ง
5. รพ.สรรพสิทธิ์ฯ 1 ตำแหน่ง

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การดูแล ผป.โรคเรื้อรัง กรณีตัวอย่างบ้านตาขุน

เอกสารประกอบ
pdf

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4รองปลัดกระทรวง (นพ.ณรงค์ สายวงศ์) ตรวจเยี่ยมพืนที่ ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2565
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบ ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๔ มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ฯ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
docx

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือน พ.ค. 2565

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2สรุปความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์(งบโควิด) ปี 2565 รอบ 2

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานจ้างก่อสร้าง(งบลงทุน) ณ 30 พ.ค. 2565

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4แจ้งแนวทางการแผนการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย รอบ 6 เดือน

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5การตรวจราขการและนิเทศงานกรณีปกติจังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
ระหว่างวันที่ 15 -17 มิถุนายน 2565 รายละเอียดดังเอกสาร
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6การลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอุบลราชธานี
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังเอกสาร
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโรงพยาบาล /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโรงพยาบาล /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ณ วันที่ 27 พค.2565 รายละเอียดตามเอกสาร
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8พระราชบัญญัติคุ้มครอบข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

เอกสารประกอบ
docx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9โครงการพัฒนารูปแบบนำร่องเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย กรณีการตายนอกสถานพยาบาล
สำนักงานปสัตกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบนำร่องเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย กรณีการตายนอกสถานพยาบาลใน ๑๒ เขตสุขภาพ ซึ่งเป็นการดำเนินงานจริงตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยใช้ข้อมูลการตายนอกสถานพยาบาล ที่เป็นการตายจากการเจ็บป่วย ย้อนหลัง ๒ เดือน จากฐานข้อมูลมรณบัตรของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โดยดำเนินงานนำร่องใน ๑๒ จังหวัด ได้แก่ อุบลราซธานี เขียงราย สุโขทัย นครสวรรค์ อ่างทอง สุพรรณบุรี จันทบุรี มหาสารคาม อุดรธานี บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี และสงขลา ซึ่งการดำเนินงานแยกเป็น 2 ส่วน
1.ผู้เสียชีวิตที่มีประวัติการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลภายในระยะเวลา 1 ปี บันทึกข้อมูลการตายจากการสืบค้นประวัติการรักษาพยาบาลจากข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ตายจากเวชระเบียน หรือ HDC สำหรับการสันนิษฐานสาเหตุการตาย โดย เจ้าพนักงานเวชสถิติโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่เป็นคณะทำงาน
2.ผู้เสียชีวิตที่ไม่มีประวัติการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลภายในระยะเวลา 1 ปี สัมภาษณ์ญาติหรือผู้ดูแลผู้เสียชีวิตเพื่อเลือกโรคที่เป็นสาเหตุการตายและบันทึกใน ระบบ kobo COMDeath
(Web application) โดย บุคลากรจาก รพ.ศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน/รพ.สต.
โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ จะรายงานข้อมูลผู้เสียชีวิตในระบบแสดงข้อมูลการตายตามธรรมชาติ นอกสถานพยาบาล https://comdeath.moph.go.th จำแนกตามภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิต ทุกเดือน
ขอให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการอย่างต่อนื่อง
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
101. สถานการณ์โรค COVID-19 และไข้เลือดออก
COVID-19
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11แนวทางการสอบสวนโรคฝีดาษวานร Monkeypox
Monkey pox
เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12สรุปการดำเนินงาน RDU 6 เดือนแรก
RDU ปี 2565 ได้กำหนดการขับเคลื่อนสู่จังหวัดการใช้ยาสมเหตุผล โดยคาดหวังว่า ค่าใช้จ่ายการบริการรักษา /ป้องกันการกำเริบผู้ป่วยลดลง ผู้ป่วยมีความรอบรู้และปลอดภัยจากการใช้ยา การขับเคลื่อน ในปี 65 จะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.การใช้ยาสมเหตุผลในโรงพยาบาล 2. การใช้ยาสมเหตุผล ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 3. การใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน
ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก พบประเด็นปัญหาการใช้ยา 3 อันดับแรก ได้แก่ Acute diarrhea (ผ่าน 2 รพ) , การใช้ INH. steriod ใน asthma , URI , แผลสด ( FTW) ตามลำดับ คณะทำงานฯจังหวัด ขอแจ้ง KPI ranking 6 เดือนหลัง และ ขอให้คณะทำงาน RDU ในโรงพยาบาล สุ่ม ทบทวน case เพื่อหาสาเหตุของแต่ละประเด็นปัญหา และกำหนดแนวทางแก้ไข โดยให้ส่งเอกสารภายใน 2 สัปดาห์
เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13การสนับสนุนโดยใช้งบประกันสังคม(งบบริหารจัดการ) ปีงบประมาณ 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14สรุปการปรับแผนการเงินการคลัง 6 เดือน

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15รายละเอียดจัดสรรประกันสังคมให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
รายละเอียดจัดสรรประกันสังคมให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 (จ่าย 23 พ.ค.65)
เอกสารประกอบ
xlsx

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16ข้อมูลผู้ป่วยใน(UC) ปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. 64 - ก.พ. 65)

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17ผลการดำเนินงาน CLAIM Covid-19 กลุ่ม HI และ OP SI ปีงบประมาณ 2565 (ม.ค. - ปัจจุบัน)

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง สิทธิประกันสังคม

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19การสำรวจพฤติกรรมของประชาชนในการป้องกันโรค Covid 19 (Anamai Poll) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้อกันโรค Covid 19 พบว่า
ประชาชนตอบแบบสำรวจ 2,636 คน (เป้าหมาย 2,500 คน) มีพฤติกรรมที่ถูกต้องใน 3 เรื่องดังนี้
Distancing 85.38%
Mask 95.56%
Hand Washing 91.12%
DMH 81.13%
อำเภอที่มีประชาชนตอบแบบสอบถาม Online ต่ำกว่า 20 ราย คือ ตระการพืชผล สว่างวีระวงศ์ สำโรง นาตาล น้ำขุ่น
เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20งานทันตสาธารณสุข
1.1 การจัดบริการทันตกรรมตามกลุ่มวัย
- บริการตรวจและขัดทำความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์ (Fee schedule)
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 “คุณแม่ฟันดี สู่ลูกน้อยฟันสวย”
ในระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2565
- บริการทันตกรรมในกลุ่มวัยทำงาน ทุกสิทธิ์
- บริการฟันเทียม ในกลุ่มผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับบริการใส่ฟันเทียม
- อัตราการได้รับบริการทันตกรรมพื้นฐาน และบริการทันตกรรมเฉพาะทาง

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21Retreat โรงเรียน
ประเด็น Retreat โรงเรียนรอบรู้ บูรณาการด้านสุขภาพ
- สรุปผลการสำรวจสุขภาพครู จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565)
(รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22งาน พอ.สว.
สรุปการเยี่ยมติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ มูลนิธิ พอ.สว.เดือน พฤษภาคม 2565
- ผู้ป่วยที่อยู่ในการติดตามทั้งหมด จำนวน 165 คน
- ผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยม จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 47.88
- ขอความร่วมมือ ออกเยี่ยมติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ มูลนิธิ พอ.สว.ทุกเดือน และบันทึก
ผลการเยี่ยมในระบบ Ub-SIMs ให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ระดับจังหวัด ปี 2565
การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ระดับจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการบรรจุข้าราชการใหม่ จำนวน 31 คน ประกอบด้วย ทันตแพทย์ จำนวน 16 คน นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 คน นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 คน พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 11 คน และ จพ.เภสัชกรรม จำนวน 2 คน และจะดำเนินการปฐมนิเทศระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
doc

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24รับสมัครหน่วยงานนำร่อง โครงการพัฒนาโปรแกรม Mini Mio เพื่อขยายผลการเรียนรู้ในองค์กร Mindfulness in Organization : MIO
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริสุขภาพ ร่วมกับกรมสุขภาพจิตและการสร้างสุขด้วยสติและองค์กร : MIO รับสมัคร หน่วยงานนำร่อง โครงการพัฒนาโปรแกรม Mini Mio เพื่อขยายผลการเรียนรู้ในองค์กร Mindfulness in Organization : MIO โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2565 รายละเอียดและหลักฐานการสมัคร ระบุในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25การจัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานแพทย์ใช้ทุนปี 2

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
26 โครงการพัฒนาโปรแกรม Mini Mio เพื่อขยายผลการเรียนรู้ในองค์กร Mindfulness in Organization : MIO
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริสุขภาพ ร่วมกับกรมสุขภาพจิตและการสร้างสุขด้วยสติและองค์กร : MIO รับสมัคร หน่วยงานนำร่อง โครงการพัฒนาโปรแกรม Mini Mio เพื่อขยายผลการเรียนรู้ในองค์กร Mindfulness in Organization : MIO หลักสูตรนี้ เหมาะกับ หน่วยงาน/องค์กร ที่มีความเครียด ความกดดันในการทำงานและต้องการพัฒนาบุคลากรทางด้านจิตใจ เพื่อเป็นหน่วยงานนำร่องในองค์กร และสามารถขับเคลื่อนให้ครบทั้งองค์กร จนสร้างเป็นวิถีวัฒนธรรมในองค์กรได้ เน้นการพัฒนาจิตเชิงจิตวิทยา
เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
27ทบทวนแนวทางและสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศพผู้ติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี
ทบทวนแนวทางและสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศพผู้ติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
pdf

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
28การดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์หน่วยบริการสาธารณสุข
ประเด็นที่ ๒ : กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
ประเด็น/ หัวข้อ : ๒.๑ กัญชาทางการแพทย์ (เป้าหมาย ๗๐%)
การดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์หน่วยบริการสาธารณสุข
- จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ ๑๐ จำนวน ๗๑ แห่ง คิดเป้น ร้อยละ ๑๐๐
- ผลการดำเนินงานจังหวัด เขตสุขภาพที่ ๑๐
อุบลราชธานี จำนวน ๒๖/๒๖ แห่ง ๘๕๔ ราย
ศรีสะเกษ จำนวน ๒๒/๒๒ แห่ง ๓๗๕ ราย
อำนาจเจริญ จำนวน ๙/๙ แห่ง ๒๘๔ ราย
ยโสธร จำนวน ๗/๗ แห่ง ๒๗๘ ราย
มุกดาหาร จำนวน ๗/๗ แห่ง ๖๕ ราย
- ประเด็นการตรวจราชการ ๑/ ๒๕๖๕ เขตสุขภาพที่ ๑๐
การพัฒนา (ระบบบริหารคลังยากัญชาทางการแพทย์)
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ เภสัชกร, แพทย์แผนไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการใช้กัญชาทางการแพทย์ และบันทึกข้อมูลคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โดยใช้ Ubon Cannabis Stock Application และ Ubon Palliative 3D
- Quick Win กัญชาทางการแพทย์อุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ : ศุขไสยาศน์
: ทำลายพระสุเมรุ
บุคลากร : มีใบอนุญาต/ ต่อใบอนุญาตครบทุก รพ. ภายใน มิ.ย. ๒๕๖๕
: Care Manager ครบทุก รพ. ภายใน ก.ค. ๒๕๖๕
- Ranking
๑. บุคลากร แพทย์ เภสัชกร และแพทย์แผนไทยผ่านการอบรม/ต่ออายุ
๒. เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์อย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์
๓. มีรายการยากัญชาทางการแพทย์ไม่น้อยกว่า 2 รายการ
๔. มีผู้รับบริการทางกัญชายากัญชาทางการแพทย์มากขึ้นจากเดิมร้อยละ 5 และกรณีที่ยังไม่มีการให้บริการของปีงบประมาณที่ผ่านมาต้องมีผู้รับบริการอย่างน้อย 5 ราย
๕. มีผู้ป่วย Palliative care (ระหัสICD10 Z51.5) รับยากัญชาทางการแพทย์ร้อยละ 5

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ