คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:30 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน มิถุนายน 2565
ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน มิถุนายน 2565 รายละเอียดตามเอกสาร
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การขอย้ายของสาธารณสุขอำเภอเพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การสอบถามตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
การสอบถามตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ที่มีความประสงค์จะขอย้าย

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโรงพยาบาล /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโรงพยาบาล /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ณ วันที่ 27 พค.2565 รายละเอียดตามเอกสาร
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1ขอใช้เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาส
นางนิราพร มิ่งไชย มีบุตรชาย คือ เด็กชายอัศวิน มิ่งไชย ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง อักเสบ มาเป็นเวลานานหลายปี ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น อย่างต่อเนื่อง โดยการเดินทางไปรับการรักษาในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลได้ ประกอบกับในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 แพทย์ได้นัดหมายผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการตรวจรักษา จึงยื่นหนังสือขอรับความช่วยเหลือมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุขจึงขอใช้เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาส จำนวน 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รายละเอียดดังเอกสาร
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีระยะ 5 ปี (2566-2570)

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3พิจารณา จ 18 กลุ่มงานควบคุมโรค (พว./จพ.)

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4การรายงานตัว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปี 2566
นักเรียนทุน หลักสูตร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ที่จะจบ ปี 2565 จำนวน 6 คน เลื่อนการรายงานตัว จากเดือนมิถุนายน เป็นช่วงต้นเดือนกรกฏาคม
ดังนี้
1. รพ.โพธิ์ไทร 2 ตำแหน่ง
2. รพ. วารินชำราบ 1ตำแหน่ง
3. รพ. ตระการฯ 1 ตำแหน่ง
4. รพ. ม่วงฯ 1 ตำแหน่ง
5. รพ.สรรพสิทธิ์ฯ 1 ตำแหน่ง

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5แจ้งการจัดสรรโค้วต้าเภสัชกร ปี 2565
จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรโควต้าเภสัชกร ปี 2565 จำนวน 7 คน (คาดว่าจะมารายงานตัว วันที่ 18 กค. 65)ดังนี้
1.รพ.ทุ่งศรีอุดม 1 คน
2. รพ.นาจะหลวย 1 คน
3. รพ.เขมราฐ 1 คน
4.รพ. เขื่องใน 1 คน
5.รพ.ตระการฯ 1 คน
6. รพ.เดชฯ 2 คน ( ได้รับเพิ่มพิเศษในโควต้า เขต 10 เพื่อให้ทำงานเภสัชปฐมภูมิ 1 ตำแหน่ง)
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6การดำเนินการคัดเลือกเลขว่าง และเลขจะว่างจากการเกษียณอายุราชการ 2565

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ระดับจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการบรรจุข้าราชการใหม่ จำนวน 31 คน ประกอบด้วย ทันตแพทย์ จำนวน 16 คน นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 คน นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 คน พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 11 คน และ จพ.เภสัชกรรม จำนวน 2 คน และจะดำเนินการปฐมนิเทศระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
doc

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8รับสมัครหน่วยงานนำร่อง โครงการพัฒนาโปรแกรม Mini Mio เพื่อขยายผลการเรียนรู้ในองค์กร Mindfulness in Organization : MIO
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริสุขภาพ ร่วมกับกรมสุขภาพจิตและการสร้างสุขด้วยสติและองค์กร : MIO รับสมัคร หน่วยงานนำร่อง โครงการพัฒนาโปรแกรม Mini Mio เพื่อขยายผลการเรียนรู้ในองค์กร Mindfulness in Organization : MIO โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2565 รายละเอียดและหลักฐานการสมัคร ระบุในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9โครงการพัฒนาโปรแกรม Mini Mio เพื่อขยายผลการเรียนรู้ในองค์กร Mindfulness in Organization : MIO
โครงการพัฒนาโปรแกรม Mini Mio เพื่อขยายผลการเรียนรู้ในองค์กร Mindfulness in Organization : MIO
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริสุขภาพ ร่วมกับกรมสุขภาพจิตและการสร้างสุขด้วยสติและองค์กร : MIO รับสมัคร หน่วยงานนำร่อง โครงการพัฒนาโปรแกรม Mini Mio เพื่อขยายผลการเรียนรู้ในองค์กร Mindfulness in Organization : MIO หลักสูตรนี้ เหมาะกับ หน่วยงาน/องค์กร ที่มีความเครียด ความกดดันในการทำงานและต้องการพัฒนาบุคลากรทางด้านจิตใจ เพื่อเป็นหน่วยงานนำร่องในองค์กร และสามารถขับเคลื่อนให้ครบทั้งองค์กร จนสร้างเป็นวิถีวัฒนธรรมในองค์กรได้ เน้นการพัฒนาจิตเชิงจิตวิทยา
เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10การจัดสรรพื้นท่ีปฏิบัติงานแพทย์ใช้ทุน ปี 2

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11พิจารณา จ 18 กลุ่มงานควบคุมโรค (พว./จพ.)

เอกสารประกอบ
xlsx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12รองปลัดกระทรวง (นพ.ณรงค์ สายวงศ์) ตรวจเยี่ยมพืนที่
วันที่ 13 มิย.65 - 15 มิย.65

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

บริหาร

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1แจ้งผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้าง

เอกสารประกอบ
docx

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2รายงานการเงินการบัญชี ประจำเดือน พ.ค. 2565

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3งบโควิด ปี 2565 รอบ 2

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

เอกสารประกอบ
pdf

บริหาร

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5แจ้งแนวทางการแผนการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย รอบ 6 เดือน

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6เรื่องจากการประชุม 5*5 27/05/65

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
7ติดตามการดำเนินงาน ยสต.
นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจดิดตามการดำเนินงาน ยสต. ในวันที่ 13-15 มิย.2565

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8การตรวจราขการและนิเทศงานกรณีปกติจังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
ระหว่างวันที่ 15 -17 มิถุนายน 2565 รายละเอียดดังเอกสาร
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9การลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอุบลราชธานี
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation) เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังเอกสาร
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10การตรวจสอบงบ พรก.เงินกู้ โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ
สตง.กำหนดตรวจสอบงบ พรก.เงินกู้ โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ ระหว่างวันที่ 1-2 มิ.ย.65 รายละเอียดตามเอกสาร
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11กม.To Be Number One ลงพื้นที่ประกวดระดับชมรม
กม.To Be Number One ลงพื้นที่ประกวดระดับชมรมในระหว่างวันที่ 22-24 มิย.2565

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12สคร.ตรวจเยี่ยม ncd clinic plus
สคร.ตรวจเยี่ยม ncd clinic plus. วันที่ 1 มิย.65 อ.น้ำยืน,
วันที่ 2 มิย.65 อ.พิบูลมังสาหาร

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13แจ้งผลการจัดสรรโควต้าเภสัชกร ประจำปี 2565
จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรโค้วต้า สำหรับเภสัชกร จำนวน 7 คน จาก 6 รพ. ดังนี้
1.รพ.ทุ่งศรีอุดม 1 ตำแหน่ง
2.รพ.นาจะหลวย 1 ตำแหน่ง
3.รพ.เขมราฐ 1 ตำแหน่ง
4. รพ. เขื่องใน 1 ตำแหน่ง
5. รพ. ตระการ 1 ตำแหน่ง
ุ6. รพร.เดชอุดม 2 ตำแหน่ง (เป็นโควต้า เขต 1 คน ให้เพิ่มในงานปฐมภูมิ)

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14สรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องจากการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต เขต 10 อุบลราชธานี (คณะทำงาน 5x5) ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องอื่นๆ