ประชุมผู้รับผิดชอบงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565

ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 1

: : ประธานแจ้งให้ทราบ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การวิเคราะห์ผล Ranking รอบที่1/2565

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4ถอดบทเรียน การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5สรุปผลการประเมิน การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2565
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การบริหารงบค่าเสื่อมปี 2564-2565
ติดตามผลการดำเนินงานค่าเสื่อม ปี2564-2565
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2งานแผนงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1กำหนดการรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่2/2565
การเตรียมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2565
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากงานต่างๆในกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1หน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (ที่ขออนุญาตยื่นคำขอ)

เอกสารประกอบ
xlsx

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2กรอบระยะเวลาและแนวทางการจัดทำแผนคำขอ งบลงทุนประจำปี งบประมาณ ปี 67
1.1 กรองระยะเวลาและขั้นตอนการจัดทำแผนคำขอ
1.2 หลักเกณฑ์การกหนดราคากลาง
1.3 หลักเกณฑ์การจ้างออกแบบ สำหรับหน่วยงานราชการ
1.4 ขั้นตอนและข้อกำหนดของการของบประมาณสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3หลักเกณฑ์และแนวทางการขอจัดตั้งหน่วยบริการ การขอปรับระดับศักยภาพ และการขยายเตียง ของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
4.1 การขอจัดตั้งหน่วยบริการ
4.2 การขอปรับระดับศักยภาพหน่วยบริการ
4.3 การขอยายเตียง

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5การเตรียมความพร้อมถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข จาก รพ.สต.สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
6ขั้นตอนการดำเนินงานขออนุญาติเข้าทำประโยชน์พื้นที่เขตป่าไม้ ของหน่วยงานสังกัด กสธ. จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องอื่นๆ

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1การประเมินผล (Ranking) รอบที่ 2 ใช้ข้อมูลสิ้นเดือนสิงหาคม 2565

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
2การบันทึกกิจกรรม /โครงการ/รายงานผลการดาเนินงานในโปรแกรมบริหารยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
3การเสนอโครงการที่ได้รับจากกองทุนตำบล

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
4อัตราจ่าย

เอกสารประกอบ
jpg

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
5แนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายค่าบริการสาธารณสุข สำหรับการให้บริการโรคโควิด 19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ที่เปลี่ยนแปลง) โดยมีผลตั้งแต่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เอกสารประกอบ
pdf