ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

11/2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.

วาระก่อนการประชุม

: :

ระเบียบวาระที่ 1

: : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

: : รับรองรายงานการประชุม

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
1รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2562

เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 3

: : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

: : เรื่องจากศูนย์วิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5

: : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
13.1 รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง เดือนตุลาคม 2562

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23.2 การดำเนินงานงบค่าเสื่อม
การดำเนินงานงบค่าเสื่อม
1. ผลการเบิกจ่ายค่าเสื่อม ปี 2561,ปี 2562
2.การบริหารแผนงบค่าเสื่อมปี 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
33.3 การดำเนินงานควบคุมวัณโรค
การดำเนินงานวัณโรค จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
43.4 best practice
นวัตกรรม Turmeric wound bag of CAPD : ผ้าขมิ้นปิดแผล CAPD
จุรีพร อำไพพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตระการพืชผล

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
55.1. การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1/2563
1. แจ้งกำหนดการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระดับจังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 12 – 20 ธันวาคม 2562
2. วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ประชุมปรับมาตรฐานผู้นิเทศงานระดับจังหวัด

เอกสารประกอบ
pdf

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
63.สรุปแนวทางการติดตามการจัดหารายได้

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
75.2 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ 2563
แจ้งกำหนดการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 22 – 24 มกราคม 2563
พื้นที่รับการตรวจราชการ : เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอน้ำขุ่น/ รพ.สต.ขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก
1 ประชุมเตรียมรับการตรวจราชการ รอบ 1/2563 วันที่ 9 ธันวาคม 2562
2 กำหนดการออกเตรียมพื้นที่รับการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
• ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
• ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563
• ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563

เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
8ผลงานANC Fee Schedule ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

เอกสารประกอบ
pdf

ส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
9ผลงานANC Fee Schedule ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
10สถานการณ์โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่
เอกสารประกอบ
pdf

ควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
11การรณรงค์ให้วัคซีนโรคหัดในเด็กอายุ 1 - 12 ปี ทั่วประเทศ ปี 2562 - 2563
โครงการกำจัดโรคหัด และการรณรงค์ให้วัคซีนโรคหัดในเด็กอายุ 1 - 12 ปี ทั่วประเทศ ปี 2562 - 2563
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
12ส่วนที่ ๑ .ข้อมูลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ส่วนที่ ๒ ตัวอย่างกระทำผิดวินัย
ส่วนที่ ๑ .ข้อมูลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๘ เรื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

กลุ่มงานกฏหมาย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
13 ส่วนที่ ๒ ตัวอย่างกระทำผิดวินัย
ส่วนที่ ๒ ตัวอย่างกระทำผิดวินัย
เรื่อง ตัดพ้อต่อว่าผู้บังคับบัญชา และ เรื่อง อ้างว่าช่วยราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
pdf

คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
14กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
15ข้อมูลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 จำแนกรายเดือน ราย รพ.

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
16สรุป CMI จำแนกรายเดือน รายโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2563 (เดือน ตุลาคม 2562)

เอกสารประกอบ
pdf

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
17หน่วยบริการที่ได้รับรางวัลส่งข้อมูลทันเวลาได้รวดเร็วที่สุด ปีงบประมาณ 2562 (Regional NHSO Claim Award)
แจ้งหน่วยบริการที่ได้รับรางวัลส่งข้อมูลทันเวลาได้รวดเร็วที่สุด ของ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562
(Regional NHSO Claim Award 2019) มี 4 ประเภท ดังนี้

1.รางวัลประเภทหน่วยบริการที่ส่งข้อมูล 1 - <5,000 รายการ
1.1 ชนะเลิศ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ (6.41 วัน)
1.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 รพ.รวมแพทย์ จ.ยโสธร (7.25 วัน)
1.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 รพ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี (8.68 วัน)

2.รางวัลประเภทหน่วยบริการที่ส่งข้อมูล 5001 - 15,000 รายการ
2.1 ชนะเลิศ รพ.เขื่องใน (9.75 วัน)
2.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 รพ.บุณฑริก (10.77 วัน)
2.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 รพ.ตระการพืชผล (11.09 วัน)

3.รางวัลประเภทหน่วยบริการที่ส่งข้อมูล >15,000 รายการ
3.1 ชนะเลิศ รพร.เดชอุดม (9.77 วัน)
3.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 รพ.อำนาจเจริญ (12.13 วัน)
3.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 รพ.กันทรลักษ์ (15.11 วัน)

4.รางวัลประเภทจังหวัดกำกับติดตามหน่วยบริการเพื่อส่งข้อมูลได้ทันเวลามากที่สุด
รางวัลชนะเลิศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประกันสุขภาพ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
18การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พศ.2545
ขอความร่วมมือหน่วยบริการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพต่อไปนี้ วิชาชีพละ 1 คน โดยให้แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งให้ สสจ.อบ.ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 และจังหวัดจะเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพระดับจังหวัด ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562
1.การพยาบาลและผดุงครรภ์
2.ทันตกรรม
3.เภสัชกรรม
4.สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
5.สาขากายภาพบำบัด(วิชาชีพกายภาพบำบัด)
6.สาขาเทคนิคการแพทย์(วิชาชีพเทคนิคการแพทย์)
7.สาขารังสีเทคนิค
8.สาขากิจกรรมบำบัด(ถ้ามี)
9.สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก(ถ้ามี)
10.สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(ถ้ามี)

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
19งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
การรายงานระบบการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียดแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
20งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 –16.30 น. อำเภอสำโรงเป็นตัวแทน จังหวัดอุบลราชธานี
ในการรับการเยี่ยมเสริมพลัง พชอ. เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสำโรง
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
21งานพัฒนาคุณภาพระบบปฐมภูมิ
4.1 การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายบริการสุขภาพ (NPCU)
ตาม พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
การคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระดับจังหวัด ตามมาตรา 5 (3) – 5 (7)
โดยมีผู้แทน ดังนี้ (รายละเอียดแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
22งานพัฒนาคุณภาพระบบปฐมภูมิ
4.2 การทบบทวนแผนดารจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ปี 2563 – 2572
ตาม พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้ง ปี 2563 จำนวน 25% ของหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายบริการปฐมภูมิทั้งหมดของจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดให้แต่ละอำเภอจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายบริการปฐมภูมิ อย่างน้อย 1 หน่วย ในปี 2563 (ซึ่งกำหนดส่ง สสป. วันที่ 30 พ.ย. 2562)
(รายละเอียดแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
23งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
2.1 รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563
มีโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองขั้น 3 แล้วจำนวนทั้งสิ้น 19 แห่ง จากเป้าหมาย 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.36
ยังไม่ผ่านการรับรองจำนวน 3 แห่ง และมี รพ.ที่จะต้องรับการประเมินต่ออายุรวมทั้งต้องจัดส่งเอกสาร
เพื่อขอรับการรับรองต่ออายุภายในปีงบประมาณ จำนวน 16 แห่ง ได้รับการประเมินแล้ว
ภายใน ต.ค. – พ.ย. 2562 ดังนี้
- โรงพยาบาลวารินชำราบ สรพ.เข้าเยี่ยมประเมินรับรองต่ออายุ ครั้งที่ 3 วันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2562
ปรับเป็น Education Survey ให้ส่งรายงานความก้าวหน้า ภายใน 3 - 4 เดือน จึงจะกำหนดลง
เยี่ยมประเมิน ขั้น 3 ใหม่
- โรงพยาบาลเขมราฐ สรพ.เยี่ยมประเมินรับรองต่ออายุ ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562
มีประเด็นในการพัฒนา และส่งรายงานเพิ่ม ภายใน 3 เดือน และจะขอให้ สรพ. ลงเยี่ยมประเมิน
บางทีมในเดือน ธ.ค. 2562
- โรงพยาบาลนาจะหลวย สรพ. เยี่ยมประเมินรับรองต่ออายุ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 - 15 พ.ย. 2562
ที่ผ่านมา มีประเด็นที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมภายใน 3 เดือน
2.2 ทีมพัฒนาคุณภาพ HA เขตสุขภาพที่ 10 ได้มีแผนติดตามเยี่ยมเสริมพลังเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
สำหรับโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านการรับรองในเขตสุขภาพ โดยทีมวิทยากรที่เป็น Surveyor และที่ปรึกษาจาก สรพ.
ภายในเขตสุขภาพ และในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกำหนดการ ดังนี้
-วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงพยาบาลนาเยีย
(เตรียมรับประเมินขั้น 3 ที่ สรพ.จะเยี่ยมประเมินจริงวันที่ 26-27 ธันวาคม 2562)
-วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก
(เตรียมรับประเมินขั้น 3 คาดว่า สรพ.จะเยี่ยมประเมินจริงภายใน มกราคม 2563)
-วันที่ 3 ธันวาคม 25562 ที่โรงพยาบาลน้ำขุ่น
(เตรียมรับประเมินขั้น 2 คาดว่า สรพ.จะเยี่ยมประเมินจริงภายใน มกราคม 2563)
2.3 แจ้งประชาสัมพันธ์จาก สรพ. ปี 2563 ได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 21
HA National Forum ในระหว่างวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2563 ภายใต้แนวคิดหลัก “Enhancing Trust in Healthcare”
เพื่อเป็นเวทีกลางสร้างแรงบันดาลใจ สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างภาคีเครือข่ายของผู้คนและหน่วยงาน
ที่อยากเห็นคนไทยเข้าใจกัน ไว้วางใจกัน และพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามในสังคม
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ในระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ www.ha.or.th
มีอัตราค่าลงทะเบียน คนละ 5,000 บาท และเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการดีเด่นของแต่ละโรงพยาบาล
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาการประชุม เพื่อรับการคัดเลือกในการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2562 และจะประกาศผล
การคัดเลือกภายในวันที่ 21 มกราคม 2563

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
24งานพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพตาม Service Plan
สืบเนื่องจากการประชุมพัฒนาคุณภาพระบบบริการตาม Service Plan สาขา Sepsis
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีมติที่ประชุมให้พัฒนาแนวทางการดำเนินงาน (Sepsis Guideline)
และขอส่งแนวทางดำเนินงานดังกล่าวฯ ของสาขา Sepsis โดยขอให้โรงพยาบาลทุกแห่ง
ได้ดำเนินตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย Sepsis ที่กำหนดไว้ (รายละเอียดแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
25งานบริการสุขภาพ
6.1 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning เรือนจำกลางอุบลราชธานี ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัด บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม Big Cleaning เรือนจำในพื้นที่รับผิดชอบ เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1) การทำความสะอาดสถานที่เยี่ยมญาติ
2) การปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเรือนจำ
3) การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการผู้ต้องขังภายในเรือนจำและการอบรม CPR
4) การจัดการอบรมขยายผลในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
5) การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานสนับสนุนกิจกรรม
โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้ดำเนินการเบื้องต้นแล้ว ดังนี้
- ขอความร่วมมือให้แพทย์ ทันตแพทย์พยาบาล
และบุคลากรด้านสุขภาพใน รพ.สปส. รพ.วารินชำราบ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ สคร. รพ.มะเร็งอุบลราชธานี รพ.50 พรรษาฯ และ ระ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
- ขอเชิญหน่วยงานทั้ง 7 แห่งเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 6 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
(รายละเอียดแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
26งานบริการสุขภาพ
6.2 โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (รายละเอียดแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
27งานบริการสุขภาพ
6.3 การเตรียมการรับเสด็จฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในส่วนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (รับผิดชอบ) ดังนี้
1) จัดหน่วยแพทย์ประจำกองอำนวยการถวายความปลอดภัย จำนวน ๒ แห่ง
2) จัดเตรียมโรงพยาบาลเผชิญเหตุ
3) จัดหน่วยแพทย์ตามขบวนเสด็จฯ
4) จัดทีมสแกนอุณหภูมิ จำนวน 2 จุด ได้แก่ กองบิน21 และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(รายละเอียดแนบท้ายวาระ)

เอกสารประกอบ
pdf

พัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
28งานสื่อสารประชาสัมพันธ์
จังหวัดอุบลราชธานีและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงานประจำปี
และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์
ที่ 5 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานขวัญเมือง (ศาลากลางหลังเก่า) เพื่อหารายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศล
กิจกรรมสำนักงานเหล่ากาชาดและเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่
แนวคิดในการออกร้านจัดนิทรรศการของจังหวัดอุบลราชธานี
- เน้น Smart city จังหวัดอุบลราชธานีในด้านการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ
- สื่อให้เห็นถึงผลงานของจังหวัดอุบลราชธานีและรัฐบาล
- เน้นสัญลักษณ์ของจังหวัด
แนวคิดในการออกร้านจัดนิทรรศการของหน่วยงานสาธารณสุข ปี 2563
“สุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี ประชาชนมีความสุข”
เนื้อหาการจัดการประชาสัมพันธ์พร้อมการจัดบริการสุขภาพ
1. การให้บริการแพทย์แผนไทย โดย รพ. 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
2. การจัดนิทรรศการให้ความรู้ประเด็นดังนี้
- Health Literacy (กินร้อนช้อนกลางล้างมือ, NCDs, ออกกำลังกาย)
- สุขภาพจิต
- ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
- การจำหน่ายสินค้าปลอดสารพิษ
- สอนประชาชน CPR และใช้เครื่อง AED
3. หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัด (รพช./สสอ.) ที่สนใจร่วมออกพื้นที่
4. การออกหน่วยปฐมพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัด (ประสานงานบริการสุขภาพประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
ระยะเวลาการออกร้านจัดนิทรรศการ
แนวทางปฏิบัติ
ขอเชิญหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์,โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง
ที่มีความประสงค์ร่วมออกร้านจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด่นของหน่วยงานของท่าน
หรือร่วมจำหน่ายสินค้าด้านสุขภาพที่ผลิตโดยกลุ่มภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่)
ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 รวม 10 วัน
โดยสามารถแจ้งความประสงค์ที่ได้ที่งานสื่อสารประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ประสานงาน : นางพรสิริ มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร 094 – 2968291

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
29แนวทางการดำเนินงาน Fee schedule งานทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ (1.Fee schedule ทันตฯ.pdf)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
30ผลงานการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ (2.ผลงานการขึ้นทะเบียนฯ)

เอกสารประกอบ
pdf

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
31ความก้าวหน้า Area Base School Setting
จังหวัดได้ดำเนินการ
1. ขอรายชื่อ PM ระดับอำเภอ
2. ขอรายชื่อพื้นที่โรงเรียนเป้าหมาย
อำเภอที่ดำเนินการส่งรายชื่อและเป้าหมายแล้ว
1. อ.เมือง ส่งเป้าหมาย 21 แห่ง จำนวน รพ.สต. 21 แห่ง
2. อ.เหล่าเสือโก้ก ส่งเป้าหมาย 9 แห่ง จำนวน รพ.สต. 7 แห่ง
3. อ.ตาลสุม ส่งเป้าหมาย 8 แห่ง จำนวน รพ.สต. 8 แห่ง
4. อ.เขมราฐ ส่งเป้าหมาย 1 แห่ง จำนวน รพ.สต. 18 แห่ง
5. อ.ตระการพืชผล ส่งเป้าหมาย 4 แห่ง จำนวน รพ.สต. 30 แห่ง
6. อ.กุดข้าวปุ้น ส่งเป้าหมาย 8 แห่ง จำนวน รพ.สต. 9 แห่ง
7. อ.โขงเจียม ส่งเป้าหมาย 1 แห่ง จำนวน รพ.สต. 11 แห่ง
8. อ.สว่างวีระวงศ์ ส่งเป้าหมาย 7 แห่ง จำนวน รพ.สต. 8 แห่ง
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ช่องทางการส่งรายชื่อพื้นที่โรงเรียนเป้าหมาย (ตาม QR-Code ที่แนบ)
เอกสารประกอบ
jpg

ทันตสาธารณสุข

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
32งาน พอ.สว.
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนธันวาคม 2562
- วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านปากห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
- วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านท่าช้างน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
33การจัดสรรทุน และทำสัญญารับเงินสนับสนุนการศึกษา นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1

เอกสารประกอบ
docx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
34รายชื่อ นักศึกษาพยาบาล ปี 2 จัดทำสัญญารับทุนสนับสนุน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

เอกสารประกอบ
docx

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
35พิจารณาการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
- ไม่มีมีผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548)

- มีผู้ขอยกเลิกการขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป จำนวน 2 ราย (รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย)


พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
36แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการศึกษาในวิชาชีพที่ขาดแคลนตามแผน กรอบอัตรากำลัง พ.ศ.2562

เอกสารประกอบ
ppt

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
37การจัดสรรทุน และทำสัญญารับเงินสนับสนุนการศึกษา นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
เชิญ โรงพยาบาลที่ได้รับโควตา นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ (หนังสือเชิญ)ประชุมและร่วมรับสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาจากเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการศึกษาในวิชาชีพที่ขาดแคลนตามกรอบอัตรากำลัง (พยาบาล) โควตาจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุณฑริก, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรง, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำขุ่น และผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาตาล
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สสจ.อุบลราชธานี

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
38ขอบเขตเนื้อหาการทำผลงานวิชาการ(Full paper) การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
39การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ PM2.5
สืบเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 มีแนวโน้มจะเกินค่ามาตรฐาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่ม (หอบหืด สูงอายุ ติดเตียง และเด็กเล็ก) ดังนี้
1. เฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง แจ้งเตือนประชาชน
2. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ในการดูแลสุขภาพ ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น
3. เตรียมความพร้อมในการดูแลกลุ่มเสี่ยง ทำทะเบียน สื่อสารกับ อสม.ในการดูแล เฝ้าระวัง
4. เตรียมความพร้อมของระบบบริการ
5. เฝ้าระวังกลุ่มที่รับบริการผู้ป่วยนอก 4 กลุ่มโรค
6. เตรียมความพร้อมในการเปิด EOC เมื่อสถานการณ์เป็นไปตามข้อกำหนด
7. ให้หน่วยงานสาธารณสุขเป็นต้นแบบองค์กรลดฝุ่น
การเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (Dust Boy) จำนวน 8 เครื่อง ที่ สสจ. /รพ.สปส./ วาริน /เดชอุดม/ สำโรง/ สิรินธร/น้ำยืน/ศอ.10 เป็นการเฝ้าระวังเบื้องต้น อ่านค่าได้เป็นระบบ Online
(รายละเอียดตามหนังสือสั่งการที่แจ้งเวียน)
เอกสารประกอบ
pdf

อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
40การจัดการสิ่งปฏิกูล
การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล จังหวัดอุบลราชธานี มีการก่อสร้างบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบลานทรายกรอง ที่ อบต.คำไหล เป็นการใช้ที่สาธารณะ เป็นต้นแบบของอำเภอ กลุ่มงานอนามัยสิ่แวดล้อมจะออกเป็นพี่เลี่ยงในการบริหารจัดการ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และ รพ.สต. ขอให้ทุกอำเภอพยายามให้เกิดแห่งแรกให้ได้

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
41การบันทึกรายชื่อกลุ่มเป้าหมายในโครงการบริการ จิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปีงบประมาณ 2563
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ โครงการบริการ จิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปีงบประมาณ 2563 จ่ายแบบเหมาจ่ายตามจำนวนผู้ป่วยจิตเวชเป้าหมายที่ลงทะเบียน และได้รับการติดตามเยี่ยมตามเกณฑ์ ( 5,000 บาท/ราย) กำหนดจ่ายหน่วยบริการปีละ 2 งวด ร้อยละ 50/ 50 ผ่านระบบ Seamless for DMIS ขอให้ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยบริการของท่าน ดำเนินการลงทะเบียนผู้ป่วยในโปรแกรม Care Transition ของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เพื่อเริ่มเยี่ยมผู้ป่วยครั้งแรกในเดือน มกราคม 2563 เป้าหมายการจัดสรร รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ
docx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
42การประชุมฟื้นฟูความรู้การดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้น เขตสุขภาพที่ 10
ขอเชิญ บุคลากร แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ของทุก รพ. รวม 3 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อฟื้นฟูความรู้ในการดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้น และภาวะโรคร่วม ความเข้าใจการใช้ยาจิตเวชเด็ก ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี และ ขอความร่วมมือ ตอบรับเข้าร่วมประชุม ไปยังผู้จัดการประชุม (รพ.พระศรีมหาโพธิ์) ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
43งาน EMS นโยบายมาตรการการป้องกันเหตุรุนแรงในโรงพยาบาลภาครัฐ
กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายมาตรการการป้องกันเหตุรุนแรงในโรงพยาบาลภาครัฐ โดยมีแนวทางปฏิบัติ สำหรับสถานพยาบาล 3 มาตรการ คือ มาตรการด้านอาคารสถานที่, ด้านการรักษาความปลอดภัยและ ด้านกฎหมาย
สรุป ผลการติดตามการดำเนินการประตูนิรภัย ของห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล ดำเนินการแล้ว จำนวน 20 แห่ง และระหว่างดำเนินการ 5 แห่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบ 2
เอกสารประกอบ
docx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
44แจ้งผลการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERSISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020
ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเยาวชนร่วมโครงการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERSISE ฯ รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่าง วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 ทีม คือ รุ่น อายุ 9 ปีขึ้นไป – 14 ปีบริบูรณ์ รุ่น อายุ 14 ปีขึ้นไป – 22 ปีบริบูรณ์ จำนวน 2 ทีม
ผลการประกวด จังหวัดอุบลราชธานี รุ่น อายุ 9 ปีขึ้นไป – 14 ปีบริบูรณ์ รางวัลชมเชย รอบชิงชนะเลิศระดับภาค

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
45สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด
สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (ข้อมูลจาก ปปส.ภาค 3 ) จากเวทีประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (ศอ.ปส.จ.อบ.) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ
pptx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
46การดำเนินงานบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
เป้าหมายการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ปี 2563 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเป้าหมายในการดำเนินงานดังนี้
ระบบสมัครใจ จำนวน 1,825 ราย ( สธ 1,025 ราย, ปกครอง 800 ราย) ระบบบังคับบำบัด 3,623 ราย
ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
- ระบบสมัครใจ เป้าหมาย 1,825 คน ดำเนินการได้ทั้งหมด 58 ราย ร้อยละ 3.17
- ระบบบังคับบำบัด เป้าหมาย 3,623 รายดำเนินการได้ทั้งหมด 325 ราย ร้อยละ 8.97
- ระบบต้องโทษ เป้าหมาย 300 ราย ดำเนินการได้ทั้งหมด 0 รายเกินเป้าหมาย ร้อยละ 0
> เป้าหมายรายอำเภอ ตามรายละเอียด ไฟล์แนบ 4
เอกสารประกอบ
xlsx

โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
47การดำเนินงานด้านคดี ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
รายงานผลการดำเนินงานด้านคดี ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ผลิตภัณฑ์ยาสูบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดังนี้
1. พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 3 คดี
เป็นความผิดตามมาตรา 45 เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ไม่เป็นตามลักษณะและวิธีการที่ รมต.ประกาศ
2. พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จำนวน 7 คดี
มาตรา 30 จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้โปรโมชั่น 1 คดี, มาตรา 31 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามดื่ม 2 คดี , มาตรา 32 โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4 คดี
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ
docx

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ลำดับที่รายละเอียดเอกสารประกอบ
48แจ้งปฏิทินการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี ๒๕๖๓
แจ้งปฏิทินการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี ๒๕๖๓
1. การประกวดระดับจังหวัดวันที่ 16 ธ.ค. 2562
- ระดับโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป
- ระดับโรงพยาบาลชุมชน
- ระดับโรงพยาบาลส่เสริมสุขภาพตำบล/ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

2. การประกวดระดับเขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 19 ธ.ค. 2562

3. การประกวดระดับประเทศ วันที่ 6 ม.ค. 2563 ณ เมืองทองธานี
เอกสารประกอบ
pdf

ระเบียบวาระที่ 6

: : เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ระเบียบวาระที่ 7

: : เรื่องอื่นๆ